Πτυχίο Βυζαντινής και νέας ελληνικής φιλολογίας

Slider Image

Προφίλ του Προγράμματος Σπουδών

Το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών περιλαμβάνει τους γνωστικούς κλάδους της Βυζαντινής Φιλολογίας, της Νεοελληνικής Φιλολογίας, της Θεωρίας της Λογοτεχνίας, της Συγκριτικής Φιλολογίας και της Γλωσσολογίας, και απονέμει ένα πτυχίο, αυτό της Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας.
Ο στόχος του προγράμματος σπουδών είναι τρίπτυχος: 

(α) να παρέχει στους φοιτητές το γνωσιολογικό υπόβαθρο σε θέματα φιλολογικής/λογοτεχνικής και γλωσσολογικής ανάλυσης της ελληνικής γραμματείας και γλώσσας καλύπτοντας ένα ευρύ χρονικό φάσμα που εκτείνεται από τον 6ο αιώνα μ.Χ. έως τη σύγχρονη εποχή, 
(β) να τους βοηθήσει να αναπτύξουν αναλυτική σκέψη ούτως ώστε να μπορούν να εφαρμόσουν τα περιγραφικά και ερμηνευτικά εργαλεία που θέτει στη διάθεσή τους η φιλολογική και η γλωσσολογική επιστήμη στην ανάλυση και την περιγραφή της ελληνικής γραμματείας και γλώσσας και
(γ) να τους προσφέρει τα απαραίτητα ερεθίσματα για να αναπτύξουν κριτική αντίληψη ούτως ώστε να αντιλαμβάνονται τα φιλολογικά, λογοτεχνικά και γλωσσολογικά έργα/φαινόμενα ως προϊόντα συγκεκριμένων κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών κ.λπ. συνθηκών και διεργασιών που προβάλλουν τη συνέχεια και την ασυνέχεια του ελληνικού κόσμου και να μπορούν να τα εντάξουν στα ευρωπαϊκά και στα παγκόσμια συμφραζόμενα.
Σε αυτή την τρίπτυχη βάση έχει οργανωθεί και το πρόγραμμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών που στοχεύει στην επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος. Η κατάρτιση των φοιτητών περιλαμβάνει και μαθήματα Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, Λατινικής Φιλολογίας, Ιστορίας και
Φιλοσοφίας από τα προγράμματα σπουδών των δύο άλλων τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής, ώστε οι απόφοιτοι του Τμήματος που θα επιλέξουν να ενταχθούν τη μέση εκπαίδευση να είναι σε θέση να διδάξουν και τα αντίστοιχα μαθήματα. 

Πιο συγκεκριμένα, τα μαθήματα που προσφέρονται στο προπτυχιακό Πρόγραμμα σπουδών εστιάζουν:

Ι. Στον τομέα της Βυζαντινής Φιλολογίας: 
(α) στις αρχές και τα εργαλεία της επιστήμης της Βυζαντινής Φιλολογίας, 
(β) στα σημαντικότερα αρχαία και νέα είδη της βυζαντινής
λογοτεχνίας, τους σημαντικότερους εκπροσώπους της και την εποχή τους καθώς και σε ζητήματα πρόσληψης και επιβίωσης λογοτεχνικών έργων στο Βυζάντιο, 
(γ) στις ρητορικές θεωρίες και πρακτικές των βυζαντινών κειμένων, 
(δ) στη γλωσσική και υφολογική ποικιλία των λόγιων και δημωδών κειμένων και στα οικεία χαρακτηριστικά τους, 
(ε) σε σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις για τα ποικίλα λογοτεχνικά είδη (αισθητική κατηγορία του βυζαντινού γκροτέσκο, την έννοια και μορφές του Άλλου), τέλος, 
(στ) σε συναφείς με τη λογοτεχνία πτυχές του βυζαντινού υλικού και πνευματικού πολιτισμού, όπως την εξέλιξη της ελληνικής γραφής και της μορφής του βυζαντινού βιβλίου

ΙΙ. Στον τομέα της Νεοελληνικής Φιλολογίας: 
(α) στα βασικά εργαλεία της φιλολογικής έρευνας και την πρακτική εφαρμογή τους για τη συγγραφή ακαδημαϊκών δοκιμίων, την κατανόηση, την ερμηνεία και την ανάλυση λογοτεχνικών κειμένων 
(β) στις κορυφαίες επιτεύξεις της νεοελληνικής ποίησης και πεζογραφίας από τον 16ο έως τον 20ό αιώνα,
(γ) στις σημαντικότερες γραμματολογικές περιόδους της νεοελληνικής φιλολογίας: 
 τη Μεσαιωνική / Αναγεννησιακή Λογοτεχνία και το Δημοτικό τραγούδι
 την περίοδο από την πτώση της Κρήτης έως το 1821 
 την Επτανησιακή Λογοτεχνία της Ακμής 
• πεζογραφία του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα 
 την ποίηση του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα 
 τη Νεότερη Πεζογραφία 
 τη Νεότερη Ποίηση, 
(δ) στις βασικές έννοιες της λογοτεχνικής θεωρίας και σε σημαντικές θεωρίες ερμηνείας λογοτεχνικών κειμένων, 
(ε) στη μελέτη των μετρικών μορφών που συνδιαμορφώνουν τη νεοελληνική, έμμετρη προσωδία, 
(στ) στη μελέτη των γλωσσικών, υφολογικών και ειδολογικών διακρίσεων μεταξύ λογοτεχνικών κειμένων, τέλος 
(ζ) στην κριτική των εκδόσεων και στην ιστορία του βιβλίου.

ΙΙΙ. Στον τομέα της Γλωσσολογίας: 
(α) στη γλωσσολογική μελέτη της νεοελληνικής γλώσσας σε όλες τις γεωγραφικές και κοινωνικές εκφάνσεις της, 
(β) στις βασικές έννοιες και τα κύρια εργαλεία της γλωσσολογικής ανάλυσης τόσο από τη σκοπιά της θεωρητικής γλωσσολογίας όσο και από τη σκοπιά γλωσσολογικών κλάδων που βρίσκονται στη διατομή με άλλες κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, όπως η κοινωνιογλωσσολογία, η φιλοσοφία της γλώσσας, η ανθρωπολογία της γλώσσας κ.λπ.,
(γ) τις μεθόδους της σύγχρονης γλωσσολογικής έρευνας και την εφαρμογή τους στη μελέτη συγκεκριμένων γλωσσικών φαινομένων και (γ) στην αποδόμηση ιδεοληψιών και στερεότυπων σε σχέση με τη γλώσσα εν γένει και την ελληνική γλώσσα πιο συγκεκριμένα
Επιπρόσθετα, τα μαθήματα που λαμβάνονται από άλλα τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής στοχεύουν: 
(α) στην επαρκή γνώση της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και γραμματείας (β) στην εξοικείωση με λατινική γλώσσα και φιλολογία, 
(γ) στην εξοικείωση με την επιστήμη της φιλοσοφίας, 
(δ) στην επαρκή γνώση των τριών περιόδων της ελληνικής ιστορίας: αρχαίας, βυζαντινής και νεότερης, τέλος 
(ε) στην εκμάθηση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.

Βασικά Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών και την απόκτηση Πτυχίου Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, οι φοιτητές:

1. σε γνωσιολογικό επίπεδο: 
(α) έχουν εποπτεία της ιστορίας της εξέλιξης της Βυζαντινής και της Νεοελληνικής γραμματείας και της περιοδολόγησής τους, 
(β) γνωρίζουν τα είδη της Βυζαντινής και της Νεοελληνικής λογοτεχνίας, τα κυριότερα γλωσσικά, υφολογικά κ.ά. χαρακτηριστικά τους, καθώς και τους κυριότερους εκπροσώπους τους 
(γ) είναι εξοικειωμένοι με τις ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες
παραγωγής των λογοτεχνικών ειδών και μπορούν να εντοπίσουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ συγγραφέων και λογοτεχνικών κινημάτων, 
(δ) γνωρίζουν τις κυριότερες προσεγγίσεις και τα εργαλεία περιγραφής και ανάλυσης της ελληνικής λογοτεχνίας και γλώσσας και έχουν εποπτική γνώση των κυριότερων ερμηνευτικών και θεωρητικών
προσεγγίσεων των λογοτεχνικών κειμένων και εξειδικευμένη γνώση μίας τουλάχιστον ερμηνευτικής θεωρίας, 
(δ) έχουν επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας και των ιδιαιτεροτήτων της σε συγχρονικό επίπεδο και γνωρίζουν τις αρχές, τις μεθόδους και τα
εργαλεία ανάλυσης των γλωσσικών φαινομένων που προτείνει η σύγχρονη γλωσσολογική επιστήμη, 
(ε) μπορούν να αντιλαμβάνονται τα ποικίλα γλωσσικά φαινόμενα στο συγκείμενο και το περικείμενό τους και να κατανοούν τη λειτουργία και τον ρόλο τους στο ευρύτερο πλαίσιο του γλωσσικού συστήματος της ελληνικής, 
(στ) είναι ενήμεροι για τους μηχανισμούς συγκρότησης και γλωσσικής, υφολογικής και κοινωνικής νοηματοδότησης των κειμένων και μπορούν να αναγνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες κάθε κειμενικού είδους, καθώς και τις μεταξύ τους συνάφειες, επιδράσεις και διαφορές.
Δευτερευόντως, από τα μαθήματα που λαμβάνουν από άλλα τμήματα ή/και σχολές, αποκτούν: 
(α) επαρκή γνώση της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και γραμματείας: σύνταξη απλών προτάσεων σε αρχαίο λόγο (παραγωγή γλώσσας)· γνωριμία με την επιστήμη της κλασικής φιλολογίας και με τις βοηθητικές επιστήμες της επιγραφικής, παπυρολογίας, παλαιογραφίας· γνώση της ιστορικής εξέλιξης της αρχαίας ελληνικής και ρωμαϊκής
λογοτεχνίας· εξειδικευμένη γνώση μέσα από την παρακολούθηση 4 μαθημάτων επιλογής των φοιτητών, 
(β) επαρκή γνώση μιας ξένης γλώσσας, 
(γ) βασικές γνώσεις στους τομείς της Λατινικής γλώσσας και φιλολογίας και της Φιλοσοφίας.
2. σε επίπεδο δεξιοτήτων: 
(α) είναι σε θέση να περιγράφουν και να αναλύουν λογοτεχνικά κείμενα ως προς το ύφος, τη γλώσσα και τη μετρική χρησιμοποιώντας
ποικίλες παλαιότερες και νεότερες θεωρητικές προσεγγίσεις και αναλυτικά εργαλεία, 
(β) μπορούν να συζητήσουν και να αναλύσουν ποικίλα γλωσσικά φαινόμενα, αξιοποιώντας τις αρχές και τα μεθοδολογικά εργαλεία της σύγχρονης γλωσσολογίας και κατανοούν επιμέρους γλωσσικά θέματα όπως η γλωσσική αλλαγή, η γλωσσική ποικιλότητα, κ.λπ.,
(γ) είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται και να συζητούν πώς κάθε λογοτεχνικό είδος και κάθε λογοτεχνικό κείμενο εντάσσονται στα ιστορικά, πολιτικά, κοινωνικά και ιδεολογικά συμφραζόμενα και είναι σε θέση να κατανοήσουν την κοινωνική και την ιδεολογική νοηματοδότησή τους, 
(δ) είναι, επίσης, σε θέση να κατανοήσουν και να εκτιμήσουν: 
(i) το ρόλο ειδικών θεμάτων στη λογοτεχνία, όπως η έννοια του Άλλου, η συμβολική διάσταση των ζώων, η εξύμνηση του θείου, κλπ., 
(ii) την εκάστοτε κοινωνία διαμέσου της ανάλυσης προλήψεων και συμβολισμών καθώς και 
(iii) την πολιτισμική σημασία της γραφής και του βιβλίου σε διαδοχικές εποχές και συναφώς τη σημασία των επιστημών της βιβλιολογίας και της κωδικολογίας,.
3. σε επίπεδο διευρυμένων ικανοτήτων: 
(α) μπορούν να παρέμβουν ενεργητικά για
να αναγνώσουν, να μεταγράψουν ή να μεταφράσουν σε λόγιο ή/και δημώδες γλωσσικό ύφος παλαιότερα κείμενα ή χειρόγραφα ή, ακόμη, να προτείνουν κριτικές αναλύσεις και να αξιολογήσουν ήδη υπάρχουσες κριτικές εκδόσεις κειμένων, 
(β) μπορούν να χρησιμοποιούν έντυπα και ηλεκτρονικά επιστημονικά εργαλεία, όπως λεξικά, σώματα κειμένων και ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, για να αναζητήσουν πηγές ενημέρωσης, εργαλεία ανάλυσης και τρόπους τεκμηρίωσης, 
(γ) είναι ικανοί να διεξάγουν έρευνα για
λογοτεχνικά και γλωσσολογικά ζητήματα, να εντοπίζουν έγκυρες επιστημονικές πηγές και να προσεγγίζουν κριτικά τις πηγές αλλά και την υπάρχουσα δευτερεύουσα βιβλιογραφία, 
(δ) είναι σε θέση να εκφράζονται με αρτιότητα σε ακαδημαϊκό λόγο, να
παραπέμπουν και να συγκροτούν βιβλιογραφικά παραρτήματα, 
(ε) μπορούν να αναδομήσουν στερεότυπα και μυθεύματα σε σχέση με την ελληνική γλώσσα χρησιμοποιώντας τις αρχές και τα εργαλεία της σύγχρονης γλωσσολογικής προσέγγισης.
Οι απόφοιτοι του τμήματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών μπορούν να διεκδικήσουν θέση, ως φιλόλογοι, σε ελληνόφωνα δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, ως ερευνητές σε ερευνητικά προγράμματα ή πολιτιστικά ιδρύματα ή να επιδιώξουν απασχόληση σε τομείς διακίνησης ιδεών και πνευματικής επικοινωνίας, π.χ.
σε μουσεία, πολιτιστικά κέντρα κ.λπ., ή σε τομείς που απαιτούν την άρτια γνώση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού, π.χ. σε εφημερίδες, περιοδικά, εκδοτικούς οίκους, αρχεία κ.λπ. Οι φιλολογικές τους ικανότητες τους καθιστούν επίσης εξαιρετικούς υποψήφιους σε επαγγέλματα που απαιτούν συγγραφικές ικανότητες και κριτική σκέψη,
π.χ. γραμματειακή στήριξη, βοηθοί σύνταξης ή επιμέλειας κειμένων, κ.λπ.
Όσοι το επιθυμούν έχουν, εξάλλου, τη δυνατότητα να συνεχίσουν την ερευνητική τους εργασία και ειδίκευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο στους τομείς της Βυζαντινής και της Νεοελληνικής Φιλολογίας.

Σημαντικές Πληροφορίες

Τμήμα: Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών

Σχολή: Φιλοσοφική Σχολή

Όνομα Προγράμματος: Βυζαντινή και νέα ελληνική φιλολογία

Κατεύθυνση: Βυζαντινής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας

Επίπεδο Τίτλου Σπουδών: 1ος Κύκλος (Πτυχίο) [8 Εξάμηνα]

Είδος Φοίτησης : Πλήρης

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Συντονιστής :

Αναπληρωτής Καθηγητής Μαρίνος Πουργούρης
pourgouris.marinos@ucy.ac.cy, 22893884

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Tύπος Μαθήματος Μονάδες ECTS
Υποχρεωτικά
Υποχρεωτικά 65
Ξένη Γλώσσα 10
Περιορισμένης Επιλογής 125
Περιορισμένης Επιλογής Σεμινάρια 27
Ελεύθερης Επιλογής 15
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 242

Κατανομή Μαθημάτων ανά Εξάμηνο

Προϋποθέσεις Φοίτησης

H συντριπτική πλειονότητα των νεοεισερχόμενων προπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου εισάγεται με τις Παγκύπριες Εξετάσεις, που οργανώνει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
• Εισδοχή βάσει Ειδικών Κριτηρίων
Υποψήφιοι που έχουν παρακαθίσει στις Παγκύπριες Εξετάσεις και οι οποίοι πληρούν συγκεκριμένα ειδικά κριτήρια, όπως αυτά καθορίζονται από τους Κανονισμούς και Κανόνες Σπουδών και Φοιτητικών Υποθέσεων, μπορούν να διεκδικήσουν έναν περιορισμένο αριθμό θέσεων (14% των Κυπρίων εισακτέων).

• Κορυφαίοι αθλητές και διακριθέντες σε Διεθνείς Ολυμπιάδες
Αθλητές με κορυφαίες διακρίσεις στον αθλητισμό, όπως αυτές καθορίζονται από το Συμβούλιο Αθλητισμού του ΠΚ και διακριθέντες σε Διεθνείς Ολυμπιάδες (π.χ Μαθηματικών, Πληροφορικής, Βιολογίας κλπ) με 1ο, 2ο και 3ο μετάλλιο, μπορούν να εισαχθούν σε Τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου χωρίς εξετάσεις και μόνο με το Απολυτήριο Λυκείου.
• Εισδοχή βάσει Πανελλήνιων Εξετάσεων
Υποψήφιοι οι οποίοι παρακάθονται στις Πανελλήνιες Εξετάσεις γίνονται δεκτοί σε ποσοστό ίσο με το 10% του συνολικού αριθμού των προσφερόμενων θέσεων μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων
• Εισδοχή βάσει Διεθνών Εξετάσεων
Υποψήφιοι μπορούν να διεκδηκήσουν επιπλέον αριθμό θέσεων που αντιστοιχεί στο 3% των Κυπρίων εισακτέων με βάση Έναν τα αποτελέσματα των διεθνών εξετάσεων GCE, Baccalaureate ή άλλων ισοδύναμων εξετάσεων. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται Κύπριοι που ανήκουν στις επίσημες θρησκευτικές ομάδες της Δημοκρατίας, επαναπατρισθέντες Κύπριοι, Κύπριοι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, Έλληνες της διασποράς, παιδιά λειτουργών της Εξωτερικής Υπηρεσίας της Κύπρου και ξένοι υπήκοοι από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή κράτη εκτός της ΕΕ.

• Τουρκοκύπριοι
Tουρκοκύπριοι απόφοιτοι εξατάξιας σχολής μέσης εκπαίδευσης γίνονται δεκτοί, με το απολυτήριό τους ή αφού επιτύχουν σε ειδικές γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, που οργανώνει το αρμόδιο Τμήμα.

• Μετεγγραφές / Δεύτερο Πτυχίο
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει κάθε χρόνο περιορισμένο αριθμό θέσεων για εσωτερικές/εξωτερικές μετεγγραφές, καθώς και θέσεις για απόκτηση δεύτερου πτυχίου

Οι φοιτητές πρέπει πάντα να συμβουλεύονται τους Κανόνες Προπτυχιακής φοίτησης  

Επιτυχής ολοκλήρωση των απαιτήσεων του Προγράμματος Σπουδών και  συμπλήρωση τουλάχιστον 240 Πιστωτικών Μονάδων 

Ο τελικός βαθμός ενός προπτυχιακού φοιτητή, και κατά συνέπεια η τάξη του Πτυχίου του (Άριστα με Διάκριση (9,5-10), Άριστα (8,5-9,49), Λίαν Καλώς (6,5-8,49), Καλώς (5,5-6,49) και Ικανοποιητικώς (5-5,49) υπολογίζεται ως ο σταθμικός μέσος όρος όλων των μαθημάτων που ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς. Η στάθμιση βασίζεται στις π.μ. του κάθε μαθήματος. 

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Επαγγελματικά Προφίλ Αποφοίτων

Το Πρόγραμμα προσφέρει 40 θέσεις εισδοχής ανά ακαδημαϊκό έτος.
Οι απόφοιτοι του τμήματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών μπορούν να διεκδικήσουν θέση, ως φιλόλογοι, σε ελληνόφωνα δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, ως ερευνητές σε ερευνητικά προγράμματα ή πολιτιστικά ιδρύματα ή να επιδιώξουν απασχόληση σε τομείς διακίνησης ιδεών και πνευματικής επικοινωνίας, π.χ. σε μουσεία, πολιτιστικά κέντρα κ.λπ., ή σε τομείς που απαιτούν την άρτια γνώση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού, π.χ. σε εφημερίδες, περιοδικά, εκδοτικούς οίκους, αρχεία κ.λπ. Οι φιλολογικές τους ικανότητες τους καθιστούν επίσης εξαιρετικούς υποψήφιους σε επαγγέλματα που απαιτούν συγγραφικές ικανότητες και κριτική σκέψη,
π.χ. γραμματειακή στήριξη, βοηθοί σύνταξης ή επιμέλειας κειμένων, κ.λπ.
Όσοι το επιθυμούν έχουν, εξάλλου, τη δυνατότητα να συνεχίσουν την ερευνητική τους εργασία και ειδίκευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο στους τομείς της Βυζαντινής και της Νεοελληνικής Φιλολογίας.

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Οι απόφοιτοι μπορούν να εισαχθούν σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Μάστερ 

Top