Πτυχίο Ψυχολογίας

Slider Image

Προφίλ του Προγράμματος Σπουδών

Στόχος και όραμα του Προπτυχιακού Προγράμματος στην Ψυχολογία είναι να προσφέρει στους φοιτητές του εκείνο το μείγμα γνώσεων και δεξιοτήτων σε όλες τις περιοχές της θεωρητικής και εφαρμοσμένης Ψυχολογίας, ώστε μετά την αποφοίτησή τους να είναι σε θέση να παρακολουθήσουν οποιοδήποτε μεταπτυχιακό πρόγραμμα, προκειμένου να εξειδικευτούν σε μια περιοχή της Ψυχολογίας. Με την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών τους σπουδών αναμένεται ότι θα ασκήσουν το επάγγελμα του ψυχολόγου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή ή ερευνητική πορεία στη βάση υψηλών κριτηρίων ηθικής και δεοντολογίας, με σεβασμό στις σχετικές νομοθεσίες της Κυπριακής Πολιτείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με βάση εμπειρικά τεκμηριωμένες πρακτικές. Το πρόγραμμα σπουδών δημιουργήθηκε βάσει των σύγχρονων τάσεων στην εκπαίδευση ψυχολόγων και των απαιτήσεων της επιστήμης της Ψυχολογίας σε κάθε περιοχή της (θεωρητικής ή εφαρμοσμένης). Το πρόγραμμα δίνει ακόμη έμφαση στην ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων που αποτελούν εξαίρετο υπόβαθρο για όσους σχεδιάζουν μια καριέρα σε χώρους σχετικούς με την Ψυχολογία (Διοίκηση Επιχειρήσεων, Νομική, Ιατρική, Κοινωνική Εργασία) προσφέροντας στο φοιτητή ευρύτερη θεωρητική και ερευνητική γνώση. Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα δίνει έμφαση στους βασικούς άξονες της Ψυχολογίας (Γνωστική, Κοινωνική, Αναπτυξιακή, Βιοψυχολογία, Μεθοδολογία Συμπεριφορικής έρευνας, Κλινική και Εκπαιδευτική Ψυχολογία).

Το πρόγραμμα σπουδών κατά τα δύο πρώτα έτη μέσω των υποχρεωτικών μαθημάτων επιδιώκει να προσφέρει στο φοιτητή/τρια το αναγκαίο θεωρητικό και μεθοδολογικό υπόβαθρο ψυχολογικής γνώσης και δεξιοτήτων πάνω στο οποίο θα δομήσει κατά τα επόμενα δύο έτη τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες στις βασικές θεωρητικές και εφαρμοσμένες κατευθύνσεις της Ψυχολογίας. Η δέσμη των υποχρεωτικών μαθημάτων υποχρεώνει το φοιτητή/τρια να παρακολουθήσει δύο μαθήματα από κάθε βασικό κλάδο της Ψυχολογίας (Εκπαιδευτική, Γνωστική, Κοινωνική, Αναπτυξιακή, Βιοψυχολογία, Μεθοδολογία συμπεριφορικής έρευνας και Κλινική Ψυχολογία) με στόχο να αποκτήσει στέρεη και ευρεία γνώση της Ψυχολογίας. Τα δύο τελευταία έτη του Προγράμματος επιτρέπουν στο φοιτητή να επιλέξει μαθήματα από έναν ή περισσότερους κλάδους της Ψυχολογίας αποκτώντας πιο εξειδικευμένη γνώση και δεξιότητες σε κάποια ή κάποιες περιοχές της Ψυχολογίας που τον/την ενδιαφέρουν. Ακόμη, στο πλαίσιο των επιλεγόμενων μαθημάτων, κατά τα τελευταία δύο έτη του Προγράμματος, όσοι φοιτητές επιθυμούν να αποκτήσουν περαιτέρω ερευνητικές γνώσεις και δεξιότητες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τα μαθήματα της Ερευνητικής Εμπειρίας ή/και της Ανεξάρτητης Μελέτης ή/και της Διπλωματικής Εργασίας. Το Τμήμα, μέσω ακαδημαϊκής καθοδήγησης, ενθαρρύνει τους φοιτητές να εμπλακούν σε τουλάχιστον μία από αυτές τις μορφές άμεσης επαφής με την έρευνα και να εκπονήσουν πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες υπό την εποπτεία των μελών ΔΕΠ, η εμβέλεια και η έκταση των οποίων διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του μαθήματος. Μέσα από τις ερευνητικές τους δραστηριότητες οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να ενταχθούν στις ερευνητικές ομάδες των μελών ΔΕΠ, να εργαστούν σε ερευνητικά προγράμματα και να μάθουν τόσο μέσα από τις δικές τους εργασίες αλλά και
μέσα από την συνεργασία με τα άλλα μέλη της ερευνητικής ομάδας.
Το πλαίσιο της κατανόησης των πολλαπλών και ποικίλων εφαρμογών που μπορεί να έχει η Ψυχολογία, της συνεισφοράς του Τμήματος στην επαγγελματική καθοδήγηση και προετοιμασία των φοιτητών αλλά και της διασύνδεσης με τις επιχειρήσεις, προσφέρεται μέσω του υποχρεωτικού μαθήματος «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στο Πεδίο» στο 3ο ή 4ο έτος. Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές κατανοούν πως θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν το πτυχίο τους για εξεύρεση εργασίας ή για συνέχιση των σπουδών τους στην Ψυχολογία ή σε άλλο κλάδο. Τους δίνει ακόμη την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε εθελοντική εργασία σε μία δομή ή επιχείρηση, ώστε να αποκτήσουν περιορισμένες ώρες εργασιακής εμπειρίας.
Στο πλαίσιο της διεθνοποίησης και της ανάπτυξης μεταφερόμενων δεξιοτήτων το Τμήμα συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα ERASMUS, με μεγάλο αριθμό συνεργαζόμενων πανεπιστημίων στην Ευρώπη, στα οποία πολλοί από τους προπτυχιακούς φοιτητές συμμετέχουν. Καταβάλλεται προσπάθεια ώστε όλοι οι φοιτητές να διευκολύνονται στην συμμετοχή τους στα προγράμματα ανταλλαγής μέσα από την ακαδημαϊκή συμβουλευτική και την καθοδήγηση από το συντονιστή του προγράμματος ERASMUS. Επίσης, επενδύονται σημαντικά κονδύλια του Τμήματος στη φιλοξενία μεγάλου αριθμού ακαδημαϊκών από πανεπιστήμια του εξωτερικού οι οποίοι προσφέρουν διαλέξεις και εργαστήρια, μέσα από τα οποία οι φοιτητές αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις.
Το Τμήμα Ψυχολογίας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα Δευτερεύοντος Πτυχίου Ψυχολογίας σε φοιτητές άλλων Τμημάτων του ΠΚ (επιτυχή παρακολούθηση μαθημάτων συνολικά 62 ECTS). Ειδικότερα με επιτυχή παρακολούθηση τεσσάρων υποχρεωτικών μαθημάτων (σύνολο 22 ECTS) και τουλάχιστον δύο μαθημάτων από καθεμιά από τις περιοχές της Εκπαιδευτικής/Αναπτυξιακής, Γνωστικής και Κλινικής/Κοινωνικής Ψυχολογίας (σύνολο 40 ECTS) οι φοιτητές άλλων Τμημάτων του ΠΚ έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν μια γενική κατανόηση της Ψυχολογίας ως επιστήμης και των επαγγελματικών δυνατοτήτων που προσφέρει. Με αντίστοιχο τρόπο, οι φοιτητές του Τμήματος Ψυχολογίας έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν δευτερεύον πτυχίο σε άλλο κλάδο στο ΠΚ εφόσον η αίτηση τους στο οικείο τμήμα γίνει αποδεκτή.

Βασικά Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το πρόγραμμα στοχεύει να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν πώς συμπεριφέρονται οι άνθρωποι σε ποικίλα περιβάλλοντα, αναλύοντας τις έννοιες της μνήμης, του συναισθήματος, της γλώσσας, της αίσθησης και της αντίληψης, της λήψης αποφάσεων, της γνωστικής και κοινωνικο-συναισθηματικής ανάπτυξης, των μαθησιακών και ψυχικών ασθενειών, των βιολογικών βάσεων της συμπεριφοράς, των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων, των πεποιθήσεων και της αιτιακής απόδοσης και πολλών άλλων εννοιών και φαινομένων που αφορούν στον ανθρώπινο ψυχισμό. Δεδομένου ότι το πρόγραμμα είναι τόσο θεωρητικό όσο και πρακτικό οι φοιτητές αποκτούν ευρεία γνώση και εξειδικευμένες ερευνητικές δεξιότητες, όπως κριτική σκέψη, επικοινωνιακές δεξιότητες, δεξιότητες σχεδιασμού έρευνας, κατανόησης ερευνητικών αποτελεσμάτων, επεξεργασίας δεδομένων και χρήσης της σύγχρονης τεχνολογίας.
Οι φοιτητές αναμένεται με την περάτωση του προγράμματος σπουδών να διαθέτουν:
1) Στέρεες γνώσεις περιεχομένου των βασικών περιοχών της Ψυχολογίας (γνώση εννοιών, θεωριών και εμπειρικών ευρημάτων των βασικών περιοχών της Ψυχολογίας).
2) Ερευνητικές και μεθοδολογικές δεξιότητες (γνώση και ικανότητα εφαρμογής ερευνητικών σχεδίων, απόκτηση δεξιοτήτων ανάλυσης και ερμηνείας ποσοτικών δεδομένων της ψυχολογίας χρησιμοποιώντας στατιστικές παραμέτρους, γραφικές παραστάσεις και πίνακες δεδομένων, χρήση Η/Υ και τεχνολογίας).
3) Δεξιότητες δημιουργικής και κριτικής σκέψης (απόκτηση δεξιοτήτων επιστημονικής προσέγγισης για την επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με τη συμπεριφορά και τις νοητικές διεργασίες, επίδειξη κριτικής σκέψης στην ανάλυση, αξιολόγηση και ερμηνεία των πληροφοριών στην επιστημονική ψυχολογική βιβλιογραφία, δεξιότητες διατύπωσης και υπεράσπισης της δικής τους επιστημονικής γνώμης με βάση την ανάγνωση, ερμηνεία και σύνθεση της ψυχολογικής βιβλιογραφίας, δεοντολογική συμπεριφορά, κατανόηση του επαγγελματικού πλαισίου και της ψυχολογίας ως επιστήμης).
4) Δεξιότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας (γραπτής ή/και προφορικής) των ευρημάτων μια έρευνας ή της ψυχολογικής βιβλιογραφίας (δεξιότητες να εξάγουν τα κύρια σημεία και να συνοψίζουν κατά τρόπο περιεκτικό την ψυχολογική βιβλιογραφία, δεξιότητες μετάδοσης της ψυχολογικής γνώσης στο ευρύ κοινό με τη χρήση καθημερινής γλώσσας).
Το Τμήμα Ψυχολογίας αξιολογεί τα μαθησιακά αποτελέσματα των φοιτητών του με διάφορους τρόπους: με την παρακολούθηση των επιδόσεων των φοιτητών σε μαθήματα που στοχεύουν σε συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους και με χορήγηση ερωτηματολόγιων στους αποφοίτους του για συλλογή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη συμμετοχή των σπουδαστών σε ερευνητικές ευκαιρίες.

Σημαντικές Πληροφορίες

Τμήμα: Τμήμα Ψυχολογίας

Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής

Όνομα Προγράμματος: Ψυχολογία

Κατεύθυνση: Ψυχολογίας

Επίπεδο Τίτλου Σπουδών: 1ος Κύκλος (Πτυχίο) [8 Εξάμηνα]

Είδος Φοίτησης : Πλήρης

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Συντονιστής : Καθηγητής
Γεώργιος Σπανούδης

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Tύπος Μαθήματος Μονάδες ECTS
Υποχρεωτικά
Υποχρεωτικά 111
Ξένη Γλώσσα 10
Περιορισμένης Επιλογής 98
Ελεύθερης Επιλογής 20
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 239

Κατανομή Μαθημάτων ανά Εξάμηνο

Προϋποθέσεις Φοίτησης

H συντριπτική πλειονότητα των νεοεισερχόμενων προπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου εισάγεται με τις Παγκύπριες Εξετάσεις, που οργανώνει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
• Εισδοχή βάσει Ειδικών Κριτηρίων
Υποψήφιοι που έχουν παρακαθίσει στις Παγκύπριες Εξετάσεις και οι οποίοι πληρούν συγκεκριμένα ειδικά κριτήρια, όπως αυτά καθορίζονται από τους Κανονισμούς και Κανόνες Σπουδών και Φοιτητικών Υποθέσεων, μπορούν να διεκδικήσουν έναν περιορισμένο αριθμό θέσεων (14% των Κυπρίων εισακτέων).

• Κορυφαίοι αθλητές και διακριθέντες σε Διεθνείς Ολυμπιάδες
Αθλητές με κορυφαίες διακρίσεις στον αθλητισμό, όπως αυτές καθορίζονται από το Συμβούλιο Αθλητισμού του ΠΚ και διακριθέντες σε Διεθνείς Ολυμπιάδες (π.χ Μαθηματικών, Πληροφορικής, Βιολογίας κλπ) με 1ο, 2ο και 3ο μετάλλιο, μπορούν να εισαχθούν σε Τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου χωρίς εξετάσεις και μόνο με το Απολυτήριο Λυκείου.
• Εισδοχή βάσει Πανελλήνιων Εξετάσεων
Υποψήφιοι οι οποίοι παρακάθονται στις Πανελλήνιες Εξετάσεις γίνονται δεκτοί σε ποσοστό ίσο με το 10% του συνολικού αριθμού των προσφερόμενων θέσεων μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων
• Εισδοχή βάσει Διεθνών Εξετάσεων
Υποψήφιοι μπορούν να διεκδηκήσουν επιπλέον αριθμό θέσεων που αντιστοιχεί στο 3% των Κυπρίων εισακτέων με βάση Έναν τα αποτελέσματα των διεθνών εξετάσεων GCE, Baccalaureate ή άλλων ισοδύναμων εξετάσεων. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται Κύπριοι που ανήκουν στις επίσημες θρησκευτικές ομάδες της Δημοκρατίας, επαναπατρισθέντες Κύπριοι, Κύπριοι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, Έλληνες της διασποράς, παιδιά λειτουργών της Εξωτερικής Υπηρεσίας της Κύπρου και ξένοι υπήκοοι από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή κράτη εκτός της ΕΕ.

• Τουρκοκύπριοι
Tουρκοκύπριοι απόφοιτοι εξατάξιας σχολής μέσης εκπαίδευσης γίνονται δεκτοί, με το απολυτήριό τους ή αφού επιτύχουν σε ειδικές γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, που οργανώνει το αρμόδιο Τμήμα.

• Μετεγγραφές / Δεύτερο Πτυχίο
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει κάθε χρόνο περιορισμένο αριθμό θέσεων για εσωτερικές/εξωτερικές μετεγγραφές, καθώς και θέσεις για απόκτηση δεύτερου πτυχίου

Οι φοιτητές πρέπει πάντα να συμβουλεύονται τους Κανόνες Προπτυχιακής φοίτησης 

Επιτυχή ολοκλήρωση των απαιτήσεων του Προγράμματος Σπουδών και την συμπλήρωση τουλάχιστον 240 Πιστωτικών Μονάδων   

Ο τελικός βαθμός ενός προπτυχιακού φοιτητή, και κατά συνέπεια η τάξη του Πτυχίου του (Άριστα με Διάκριση (9,5-10), Άριστα (8,5-9,49), Λίαν Καλώς (6,5-8,49), Καλώς (5,5-6,49) και Ικανοποιητικώς (5-5,49) υπολογίζεται ως ο σταθμικός μέσος όρος όλων των μαθημάτων που ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς. Η στάθμιση βασίζεται στις π.μ. του κάθε μαθήματος

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Επαγγελματικά Προφίλ Αποφοίτων

-

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Οι απόφοιτοι μπορούν να εισαχθούν σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Μάστερ  

Top