Πτυχίο Νομικής

Slider Image

Προφίλ του Προγράμματος Σπουδών

Οι προπτυχιακές σπουδές νομικής οφείλουν να ανταποκρίνονται τόσο στον πολύ σημαντικό, αλλά και ιδιαίτερα σύνθετο κοινωνικό ρόλο των νομικών, όσο και στις υψηλές απαιτήσεις των φορέων εκείνων, στην Κύπρο και το εξωτερικό, που είναι αρμόδιοι για την χορήγηση και αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων στους πτυχιούχους νομικής.

Το πρόγραμμα σπουδών νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου στοχεύει στην πλήρη και σφαιρική εκπαίδευση των μελλοντικών νομικών εξοικειώνοντάς τους με τους πρακτικούς και δεοντολογικούς προβληματισμούς που ανακύπτουν και παρέχοντάς τους την απαιτούμενη γνώση και μεθοδολογία.
Το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου διδάσκει και ερευνά το κυπριακό δίκαιο μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο αυτό διαμορφώνεται και εξελίσσεται.
Το πρόγραμμα σπουδών νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι ένα από τα πλέον απαιτητικά προγράμματα προπτυχιακών σπουδών στην Κύπρο, με τριάντα τέσσερα (34) νομικά μαθήματα, συνολικού βάρους 210 ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων ECTS, αλλά και επιπλέον μαθήματα άλλων τμημάτων ειδικά σχεδιασμένα για τις ανάγκες των φοιτητών νομικής.

Βασικά Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου στοχεύει να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα γνωστικά και μεθοδολογικά εφόδια που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν με πληρότητα και επιτυχία στις υψηλές απαιτήσεις όλων των νομικών επαγγελμάτων, ενώ παράλληλα καλλιεργείται και ενθαρρύνεται η κριτική σκέψη και η εξοικείωση και τριβή των φοιτητών με την εκπόνηση επιστημονικής έρευνας στο πεδίο της νομικής επιστήμης.

Στο πλαίσιο αυτό, οι απόφοιτοι του Τμήματος Νομικής αναμένεται να είναι σε θέση :

• Να κατανοήσουν το κυπριακό νομικό σύστημα και τον ρόλο των νομικών επαγγελμάτων στο σύστημα αυτό
• Να γνωρίζουν και να αξιολογούν τις πηγές του κυπριακού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και να διεξάγουν συγκριτική έρευνα των δικαιικών πηγών
• Να γνωρίζουν τους κανόνες της ερευνητικής και δικηγορικής δεοντολογίας
• Να ερμηνεύουν νομοθετικά κείμενα και νομολογία
• Να προβαίνουν σε σύνθετη νομική ανάλυση (πρόβλεψη και αναγνώριση νομικών ζητημάτων, εντοπισμός αποφασιστικών γεγονότων σε πρακτικές υποθέσεις εργασίας, αναγνώριση και διατύπωση νομικών αρχών, κανόνων και εξαιρέσεων και εφαρμογή τους στα γεγονότα υπό το πρίσμα βασικών ρυθμιστικών πολιτικών, πρόβλεψη και κριτική αξιολόγηση βασικών αντεπιχειρημάτων, ανάλυση νομικών προβλημάτων με λογική, μεθοδολογία και ακρίβεια)
• Να αναπτύσσουν γόνιμους προβληματισμούς και κριτική νομική σκέψη και επιχειρηματολογία
• Να γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν τη νομολογία για την ανάπτυξη νομικών θέσεων και επιχειρημάτων
• Να διεξάγουν συστηματική και εις βάθος έρευνα αξιοποιώντας όλες τις νομικές πηγές και τα βιβλιογραφικά μέσα, έντυπα και ηλεκτρονικά
• Να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν νομικές ερευνητικές δεξιότητες (εντοπισμός της κατάλληλης νομικής αρχής, κατανόηση του βάρους και της σημασίας της, διάκριση πρωτευόντων και δευτερευόντων νομικών αρχών, επαλήθευση της ακρίβειας και της ισχύος της αρχής σε ένα εξελισσόμενο νομικό περιβάλλον)
• Να γνωρίζουν τις βασικές μεθόδους επίλυσης διαφορών
• Να επιλύουν νομικά προβλήματα (εντοπισμός προβλήματος, διάκριση νομικών και μη νομικών ζητημάτων, ανάλυση σύνθετων καταστάσεων και γεγονότων, πρόβλεψη κινδύνων και απρόβλεπτων παραγόντων, ανάπτυξη και πρόταση κατάλληλων στρατηγικών)
• Να συντάσσουν εργασίες και υπομνήματα με λογική δομή και νομική επιχειρηματολογία
• Να αναγνωρίζουν τα βασικά νομικά ζητήματα και να απαντούν με λογικά νομικά επιχειρήματα σε θεωρητικά και πρακτικά ερωτήματα και σε υποθέσεις εργασίας
• Να προβλέπουν την έκβαση δικαστικών υποθέσεων και να αξιολογούν κριτικά την υπάρχουσα νομοθεσία και νομολογία
• Να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν νομική μεθοδολογία και τεχνικές διατύπωσης και παρουσίασης γραπτών νομικών επιχειρημάτων
• Να παρέχουν νομικές συμβουλές
• Να κάνουν προφορικές παρουσιάσεις σύνθετων νομικών ζητημάτων και δικαστικών αποφάσεων με χρήση ηλεκτρονικών μέσων
• Να μάθουν να διαχειρίζονται σωστά τον χρόνο τους, να τηρούν προθεσμίες και να δουλεύουν ομαδικά, να διαπραγματεύονται και να συνεργάζονται
• Να εκφράζονται προφορικά με ακρίβεια και πειθώ και να διατυπώνουν νομικά επιχειρήματα και προβληματισμούς με δομημένο λόγο
• Να γνωρίζουν βασική νομική ορολογία στην αγγλική και σε τουλάχιστον ακόμη μια γλώσσα

Σημαντικές Πληροφορίες

Τμήμα: Τμήμα Νομικής

Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής

Όνομα Προγράμματος: Νομική

Κατεύθυνση: Νομικής

Επίπεδο Τίτλου Σπουδών: 1ος Κύκλος (Πτυχίο) [8 Εξάμηνα]

Είδος Φοίτησης : Πλήρης

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Συντονιστής : Ο εκάστοτε Πρόεδρος του Τμήματος Νομικής

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Tύπος Μαθήματος Μονάδες ECTS
Υποχρεωτικά
Υποχρεωτικά 155
Ξένη Γλώσσα 10
Περιορισμένης Επιλογής 60
Ελεύθερης Επιλογής 15
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 240

Κατανομή Μαθημάτων ανά Εξάμηνο

Προϋποθέσεις Φοίτησης

H συντριπτική πλειονότητα των νεοεισερχόμενων προπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου εισάγεται με τις Παγκύπριες Εξετάσεις, που οργανώνει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
• Εισδοχή βάσει Ειδικών Κριτηρίων
Υποψήφιοι που έχουν παρακαθίσει στις Παγκύπριες Εξετάσεις και οι οποίοι πληρούν συγκεκριμένα ειδικά κριτήρια, όπως αυτά καθορίζονται από τους Κανονισμούς και Κανόνες Σπουδών και Φοιτητικών Υποθέσεων, μπορούν να διεκδικήσουν έναν περιορισμένο αριθμό θέσεων (14% των Κυπρίων εισακτέων).

• Κορυφαίοι αθλητές και διακριθέντες σε Διεθνείς Ολυμπιάδες
Αθλητές με κορυφαίες διακρίσεις στον αθλητισμό, όπως αυτές καθορίζονται από το Συμβούλιο Αθλητισμού του ΠΚ και διακριθέντες σε Διεθνείς Ολυμπιάδες (π.χ Μαθηματικών, Πληροφορικής, Βιολογίας κλπ) με 1ο, 2ο και 3ο μετάλλιο, μπορούν να εισαχθούν σε Τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου χωρίς εξετάσεις και μόνο με το Απολυτήριο Λυκείου.
• Εισδοχή βάσει Πανελλήνιων Εξετάσεων
Υποψήφιοι οι οποίοι παρακάθονται στις Πανελλήνιες Εξετάσεις γίνονται δεκτοί σε ποσοστό ίσο με το 10% του συνολικού αριθμού των προσφερόμενων θέσεων μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων
• Εισδοχή βάσει Διεθνών Εξετάσεων
Υποψήφιοι μπορούν να διεκδηκήσουν επιπλέον αριθμό θέσεων που αντιστοιχεί στο 3% των Κυπρίων εισακτέων με βάση Έναν τα αποτελέσματα των διεθνών εξετάσεων GCE, Baccalaureate ή άλλων ισοδύναμων εξετάσεων. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται Κύπριοι που ανήκουν στις επίσημες θρησκευτικές ομάδες της Δημοκρατίας, επαναπατρισθέντες Κύπριοι, Κύπριοι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, Έλληνες της διασποράς, παιδιά λειτουργών της Εξωτερικής Υπηρεσίας της Κύπρου και ξένοι υπήκοοι από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή κράτη εκτός της ΕΕ.

• Τουρκοκύπριοι
Tουρκοκύπριοι απόφοιτοι εξατάξιας σχολής μέσης εκπαίδευσης γίνονται δεκτοί, με το απολυτήριό τους ή αφού επιτύχουν σε ειδικές γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, που οργανώνει το αρμόδιο Τμήμα.

• Μετεγγραφές / Δεύτερο Πτυχίο
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει κάθε χρόνο περιορισμένο αριθμό θέσεων για εσωτερικές/εξωτερικές μετεγγραφές, καθώς και θέσεις για απόκτηση δεύτερου πτυχίου

Οι φοιτητές πρέπει πάντα να συμβουλεύονται τους Κανόνες Προπτυχιακής φοίτησης

Επιτυχή ολοκλήρωση των απαιτήσεων του Προγράμματος Σπουδών και την συμπλήρωση τουλάχιστον 240 Πιστωτικών Μονάδων   

Παρακαλώ συμβουλευτείτε τους Κανόνες Προπτυχιακής Φοίτησης 5.1 (Παράρτημα IV) 

Ο τελικός βαθμός ενός προπτυχιακού φοιτητή, και κατά συνέπεια η τάξη του Πτυχίου του (Άριστα με Διάκριση (9,5-10), Άριστα (8,5-9,49), Λίαν Καλώς (6,5-8,49), Καλώς (5,5-6,49) και Ικανοποιητικώς (5-5,49) υπολογίζεται ως ο σταθμικός μέσος όρος όλων των μαθημάτων που ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς. Η στάθμιση βασίζεται στις π.μ. του κάθε μαθήματος


Bάσει των κανόνων του Πανεπιστημίου, εφαρμόζονται τουλάχιστον δυο αξιολογήσεις σε κάθε μάθημα. Ο βαθμός της τελικής εξέτασης αντιστοιχεί μέχρι το 60% του τελικού βαθμού του φοιτητή, ενώ το υπόλοιπο καλύπτεται από τη βαθμολογία του φοιτητή στην ενδιάμεση εξέταση (η οποία μπορεί να είναι γραπτή εξέταση, εργασία ή συνδυασμός τους) ή/και από τη συμμετοχή του φοιτητή στις διαλέξεις. Αναφορικά με την αξιολόγηση των γραπτών εργασιών, εφαρμόζονται συστήματα εντοπισμού λογοκλοπής και ακολουθείται η σχετική πολιτική του Πανεπιστημίου. Βλ. σχετικά «Λογοκλοπή στις Σπουδές: αναγνώριση και αποφυγή της ( http://library.ucy.ac.cy/per-page-files/services/references/plagiarism/plagiarism_25112017.pdf). 

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Επαγγελματικά Προφίλ Αποφοίτων

Oι απόφοιτοι του Τμήματος δύνανται να απασχοληθούν και να ανταποκριθούν με επιτυχία σε όλα τα αμιγώς νομικά επαγγέλματα (δικηγόρος, νομικός σύμβουλος, δικαστής, δικαστικός γραμματέας) αλλά και σε συναφή επαγγέλματα όπου η γνώση της νομικής επιστήμης είναι σημαντική παράμετρος (διπλωματικό σώμα, δημόσια διοίκηση, ανεξάρτητες αρχές, ιδιωτικός τομέας). Παράλληλα, η εξοικείωση των φοιτητών με τις δικαιΐκές προκλήσεις και εξελίξεις σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο και η έμφαση στη γνώση ξένων γλωσσών και ξενόγλωσσης νομικής ορολογίας επιτρέπει στους φοιτητές να απασχοληθούν σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς και οργανισμούς.

Ειδικότερα, η επιτυχημένη επαγγελματική και ακαδημαϊκή πορεία των αποφοίτων του Τμήματος αποδεικνύει την καταλληλόλητα, την επάρκεια και το υψηλό επίπεδο του προγράμματος σπουδών. Ενδεικτικά, οι φοιτητές του Τμήματος Νομικής συμμετέχουν με επιτυχία και διακρίνονται σε διεθνείς φοιτητικούς διαγωνισμούς και οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν γίνει δεκτοί και έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία απαιτητικά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στο εξωτερικό (Harvard, Oxford. Cambridge, Νέα Υόρκη, Μελβούρνη, LSE, UCL, Εδιμβούργο, Bristol, Leiden, Άμστερνταμ, Μάαστριχτ κ.ά.), έχουν επιδείξει υψηλότατα ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις του Παγκύπριου δικηγορικού συλλόγου και, στη συντριπτική πλειοψηφία, έχουν απορροφηθεί στην αγορά εργασίας και εργάζονται ως δικηγόροι ή σε άλλα συναφή επαγγέλματα στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Οι απόφοιτοι μπορούν να εισαχθούν σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Μάστερ. 

Top