Πτυχίο Κλασικών Σπουδών

Slider Image

Προφίλ του Προγράμματος Σπουδών

Το προπτυχιακό πρόγραμμα Kλασικών Σπουδών επιδιώκει να εκπαιδεύσει με άρτιο επιστημονικό τρόπο φιλολόγους οι οποίοι θα είναι εξειδικευμένοι στην Κλασική φιλολογία, δηλαδή θα διαθέτουν ειδικές γνώσεις για τη γλώσσα και τη λογοτεχνία των αρχαίων Ελλήνων και Λατίνων συγγραφέων, αλλά, παράλληλα, θα διαθέτουν και γενικότερη κατάρτιση στα ελληνικά γράμματα όλων των χρονικών περιόδων. Πιο αναλυτικά, το πρόγραμμα έχει τους εξής στόχους:

(α) Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων για τη γλώσσα, τη λογοτεχνία και τα λοιπά γραπτά μνημεία του αρχαίου ελληνικού και ρωμαϊκού κόσμου.
(β) Ο στόχος αυτός είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με μια γενικότερη αρχαιογνωστική κατάρτιση. Η γενικότερη αυτή κατάρτιση επιτυγχάνεται μέσω της διδασκαλίας μαθημάτων ιστορικής γλωσσολογίας, αρχαίας ιστορίας, αρχαιολογίας και αρχαίας φιλοσοφίας.
(γ) Συμπληρωματικός στόχος είναι η απόκτηση βασικών γνώσεων για την ελληνική γλώσσα και την ελληνική λογοτεχνία της βυζαντινής, της νεότερης και της σύγχρονης εποχής.
(δ) Παράλληλη επιδίωξη του προγράμματος αποτελεί η εξοικείωση με την ιστορία της φιλολογικής επιστήμης, τη θεωρία, τις μεθόδους και τις πρακτικές της.
(ε) Το πρόγραμμα διεξάγεται στην ελληνική γλώσσα, αλλά καταρτίζει τους φοιτητές και σε μία τουλάχιστον ξένη γλώσσα. Έτσι, τους καθιστά ικανούς να χρησιμοποιούν την ξένη βιβλιογραφία και να μεταβαίνουν, αν το επιθυμούν, στο εξωτερικό για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus ή για μεταπτυχιακές σπουδές.
(στ) Το πρόγραμμα ενθαρρύνει την καλλιέργεια διεπιστημονικών ενδιαφερόντων, καθώς περιλαμβάνει τρία μαθήματα ελεύθερης επιλογής από επιστημονικά πεδία εκτός του Τμήματος Κλασικών Σπουδών.
(ζ) Το πρόγραμμα ενθαρρύνει επίσης την αναζήτηση και αξιοποίηση του πλούσιου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού που αφορά την Κλασική Φιλολογία (λ.χ. ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων, ηλεκτρονικών λεξικών, ψηφιακών βιβλιοθηκών αρχαίων συγγραφέων, ψηφιοποιημένων ελληνικών και λατινικών χειρογράφων).
Οι απόφοιτοι του προγράμματος συνήθως στελεχώνουν ως καθηγητές/φιλόλογοι τη Μέση Εκπαίδευση της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά υπηρετούν και σε άλλες θέσεις στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, λ.χ. σε μουσεία και πολιτιστικά ιδρύματα οργανισμών. Τέλος, οι απόφοιτοι μπορούν να ευδοκιμήσουν και σε μη φιλολογικούς επαγγελματικούς κλάδους, καθώς το πρόγραμμα παρέχει και «μεταβιβάσιμες δεξιότητες», βλ. τα Βασικά Μαθησιακά Αποτελέσματα.

Βασικά Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι απόφοιτοι του προπτυχιακού προγράμματος Κλασικών Σπουδών αναμένεται ότι θα διαθέτουν άρτια κατάρτιση που θα τους εξασφαλίσει επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία φιλολόγων ειδικευμένων στην Kλασική Φιλολογία.
Ειδικότερα, θα αποκτήσουν ορισμένες επιστημονικές γνώσεις (Α΄) καθώς επίσης και ορισμένες δεξιότητες, από τις οποίες κάποιες είναι «μεταβιβάσιμες» (transferable skills) (Β΄):


Α΄ Γνώσεις
(α) θα γνωρίζουν άριστα την αρχαία ελληνική και τη λατινική γλώσσα.
(β) θα είναι εξοικειωμένοι με μεγάλο αριθμό αρχαίων ελληνικών και λατινικών κειμένων από όλες τις κύριες γραμματολογικές περιοχές και θα έχουν εποπτεία της ιστορικής εξέλιξης της αρχαίας ελληνικής και της λατινικής λογοτεχνίας.
(γ) θα είναι σε θέση να αναλύουν τα λογοτεχνικά κείμενα της κλασικής αρχαιότητας με βάση σύγχρονες αλλά και πιο παραδοσιακές μεθόδους – θα είναι γνώστες της ιστορικής εξέλιξης της επιστήμης της Κλασικής Φιλολογίας.
(δ) θα διαθέτουν βασικές γνώσεις για τη σκέψη, τον πολιτισμό και την ιστορία του αρχαίου κόσμου.
(ε) θα είναι εξοικειωμένοι με την προβληματική της σχέσης νεότερων εποχών με τον κλασικό κόσμο της αρχαιότητας, στον ελληνικό χώρο αλλά και ευρύτερα.
(στ) θα είναι εξοικειωμένοι με τα κύρια επιστημονικά βοηθήματα τού κλάδου, έντυπα και (όλο και περισσότερο) ηλεκτρονικά, ώστε να μπορούν να ανατρέχουν σε αυτά για κάθε ειδικότερο πρόβλημα.

Β΄ Δεξιότητες
Το πρόγραμμα καλλιεργεί στους φοιτητές τις εξής ικανότητες:
(α) ικανότητα να αναλύουν πρωτογενείς πηγές τοποθετώντας τις στα ιστορικά τους συμφραζόμενα και αντιμετωπίζοντάς τις με κριτικό πνεύμα.
(β) ικανότητα συσχετισμών μεταξύ διαφορετικών κλάδων, δεδομένης της θεματικής ποικιλίας του προγράμματος (περιλαμβάνει φιλοσοφία, ιστορία, λογοτεχνία, γλώσσα).
(γ) ικανότητα εντοπισμού της πολιτικής διάστασης σε όλα τα φαινόμενα του κοινωνικού βίου.
(δ) ικανότητα να κατανοούν κοινωνίες που διαφέρουν από τη δική μας και να τις μελετούν στο πλαίσιο των δικών τους πολιτισμικών δεδομένων.
(ε) ικανότητα ανάλυσης και κριτικής των χρήσεων του κλασικού παρελθόντος στο παρόν, και ιδιαίτερα σε μορφές λόγου που παράγεται σε Κύπρο και Ελλάδα.
(στ) μεταφραστικές δεξιότητες.
(ζ) ικανότητα να συγκροτούν λογικά επιχειρήματα αλλά και να αξιολογούν τα επιχειρήματα άλλων.
(η) ικανότητα να παράγουν, σε προφορικό και γραπτό επίπεδο, λόγο σωστά οργανωμένο, πειστικό και καλαίσθητο.

Σημαντικές Πληροφορίες

Τμήμα: Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Σχολή: Φιλοσοφική Σχολή

Όνομα Προγράμματος: Κλασικές Σπουδές

Κατεύθυνση: Κλασικών Σπουδών

Επίπεδο Τίτλου Σπουδών: 1ος Κύκλος (Πτυχίο) [8 Εξάμηνα]

Είδος Φοίτησης : Πλήρης

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Συντονιστής : Καθηγητής Γεώργιος Ξενής

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Tύπος Μαθήματος Μονάδες ECTS
Υποχρεωτικά
Υποχρεωτικά 97
Ξένη Γλώσσα 15
Περιορισμένης Επιλογής 105
Περιορισμένης Επιλογής Σεμινάρια 10
Ελεύθερης Επιλογής 15
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 242

Κατανομή Μαθημάτων ανά Εξάμηνο


Σημειώσεις

Υποχρεωτικά μαθήματα

— Το υποχρεωτικό σεμινάριο Ιστορικής Γλωσσολογίας του 5ου εξαμήνου προσφέρεται κάθε χρόνο με διαφορετικό κωδικό (ΑΓΛ 4ΧΧ), τίτλο και θέμα.

Μαθήματα περιορισμένης επιλογής

— Τα 4 μαθήματα ΑΕΦ / ΛΑΤ κατανέμονται είτε ως
— Τα 5 μαθήματα από το ΒΝΕ πρέπει να εμπίπτουν στον χώρο της Νέας Ελληνικής Φιλολογίας. Αποκλείονται μαθήματα με κωδικό ΒΝΕ 0.. .
— Τα 3 μαθήματα από το ΙΣΑ περιλαμβάνουν ένα μάθημα Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας (ή εναλλακτικώς αυτού μάθημα Κλασικής Αρχαιολογίας), ένα μάθημα Ρωμαϊκής Ιστορίας και ένα μάθημα Ιστορίας οιασδήποτε περιόδου.

Προϋποθέσεις Φοίτησης

H συντριπτική πλειονότητα των νεοεισερχόμενων προπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου εισάγεται με τις Παγκύπριες Εξετάσεις, που οργανώνει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.


• Εισδοχή βάσει Ειδικών Κριτηρίων
Υποψήφιοι που έχουν συμμετάσχει στις Παγκύπριες Εξετάσεις και οι οποίοι πληρούν συγκεκριμένα ειδικά κριτήρια, όπως αυτά καθορίζονται από τους Κανονισμούς και Κανόνες Σπουδών και Φοιτητικών Υποθέσεων, μπορούν να διεκδικήσουν έναν περιορισμένο αριθμό θέσεων (14% των Κυπρίων εισακτέων).

• Κορυφαίοι αθλητές και διακριθέντες σε Διεθνείς Ολυμπιάδες
Αθλητές με κορυφαίες διακρίσεις στον αθλητισμό, όπως αυτές καθορίζονται από το Συμβούλιο Αθλητισμού του ΠΚ, και διακριθέντες σε Διεθνείς Ολυμπιάδες (π.χ. Μαθηματικών, Πληροφορικής, Βιολογίας κλπ) με 1ο, 2ο και 3ο μετάλλιο, μπορούν να εισαχθούν σε Τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου χωρίς εξετάσεις και μόνο με το Απολυτήριο Λυκείου.

• Εισδοχή βάσει Πανελλήνιων Εξετάσεων
Υποψήφιοι οι οποίοι συμμετέχουν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις γίνονται δεκτοί σε ποσοστό ίσο με το 10% του συνολικού αριθμού των προσφερόμενων θέσεων μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων.

• Εισδοχή βάσει Διεθνών Εξετάσεων
Υποψήφιοι μπορούν να διεκδικήσουν επιπλέον αριθμό θέσεων που αντιστοιχεί στο 3% των Κυπρίων εισακτέων με βάση τα αποτελέσματα των διεθνών εξετάσεων GCE, Baccalaureate ή άλλων ισοδύναμων εξετάσεων. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται Κύπριοι που ανήκουν στις επίσημες θρησκευτικές ομάδες της Δημοκρατίας, επαναπατρισθέντες Κύπριοι, Κύπριοι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, Έλληνες της διασποράς, παιδιά λειτουργών της Εξωτερικής Υπηρεσίας της Κύπρου και ξένοι υπήκοοι από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή κράτη εκτός της ΕΕ.

• Τουρκοκύπριοι
Tουρκοκύπριοι απόφοιτοι εξατάξιας σχολής μέσης εκπαίδευσης γίνονται δεκτοί, με το απολυτήριό τους ή αφού επιτύχουν σε ειδικές γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, που οργανώνει το αρμόδιο Τμήμα.

• Μετεγγραφές / Δεύτερο Πτυχίο
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει κάθε χρόνο περιορισμένο αριθμό θέσεων για εσωτερικές/εξωτερικές μετεγγραφές, καθώς και θέσεις για απόκτηση δεύτερου πτυχίου.

Οι φοιτητές πρέπει πάντα να συμβουλεύονται τους Κανόνες Προπτυχιακής φοίτησης 

Επιτυχής ολοκλήρωση των απαιτήσεων του Προγράμματος Σπουδών και συμπλήρωση τουλάχιστον 242 Πιστωτικών Μονάδων.

Ο τελικός βαθμός ενός προπτυχιακού φοιτητή, και κατά συνέπεια η τάξη του Πτυχίου του (Άριστα με Διάκριση (9,5-10), Άριστα (8,5-9,49), Λίαν Καλώς (6,5-8,49), Καλώς (5,5-6,49) και Ικανοποιητικώς (5-5,49) υπολογίζεται ως ο σταθμικός μέσος όρος όλων των μαθημάτων που ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς. Η στάθμιση βασίζεται στις π.μ. του κάθε μαθήματος. 

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Επαγγελματικά Προφίλ Αποφοίτων

Με βάση έρευνες που έχουμε διεξαγάγει στο παρελθόν αλλά και άλλα στοιχεία που διαθέτουμε, γνωρίζουμε ότι πέραν των αποφοίτων μας που εργάζονται ως καθηγητές φιλόλογοι, ένας σημαντικός αριθμός έχει ακολουθήσει ερευνητική ή ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, απασχολούνται στον τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, σε πολιτιστικά ιδρύματα ή κέντρα, σε διοικητικές θέσεις (αρκετοί με αντικείμενο σχετικό με την εκπαίδευση και την έρευνα), στην τοπική αυτοδιοίκηση και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, στον διπλωματικό κλάδο κτλ. Βεβαίως υπάρχουν και αρκετοί που συνέχισαν τις σπουδές τους σε αντικείμενα όπως τα Παιδαγωγικά, οι Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες, οι Ευρωπαϊκές Σπουδές, η Νομική, η Διοίκηση (ΜΒΑ), η Λογιστική, η Θεατρολογία, κλπ. Τέλος, λόγω και της πρόσφατης οικονομικής κρίσης ένας αριθμός αποφοίτων έχει αναζητήσει εργασία στον ιδιωτικό τομέα. Από αναφορές αποφοίτων μας που συνεχίζουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε αντικείμενο συναφές ή άλλο, έχουμε σχηματίσει την ισχυρή πεποίθηση ότι τα εφόδια που τους παρέχονται και για αυτό τον σκοπό είναι σημαντικότατα. Αξίζει επιπλέον να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια τα σχόλια που έχουμε από εργοδότες σε ποικίλους τομείς για την εν γένει κατάρτιση των αποφοίτων μας (ακόμα και όσων απασχολούνται σε αλλότριες εργασίες) είναι ιδιαιτέρως κολακευτικά. Έτσι εμπεδώνεται η συνείδηση ότι το Πτυχίο Κλασικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου κατοχυρώνεται στη συνείδηση της κοινωνίας ως ένα πρώτο πτυχίο σημαντικού ειδικού βάρους που αποτελεί επιθυμητό προσόν για απασχόληση ή για εισδοχή σε προγράμματα σπουδών πέραν του βασικού του γνωστικού αντικειμένου.

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Οι απόφοιτοι μπορούν να εισαχθούν σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Μάστερ  

Top