ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΗΣ
Τομέας Προπτυχιακών Σπουδών
Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:aasw@ucy.ac.cy
www.ucy.ac.cy/aasw