Slider Image

Προφίλ του Προγράμματος Σπουδών

Βασικός σκοπός του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος “Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων” είναι η προετοιμασία των αποφοίτων του για την επιτυχή ανταπόκριση στις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν κατά την εμπλοκή τους σε έργα συντήρησης και αποκατάστασης ιστορικών κτηρίων και συνόλων.
Οι στόχοι του προγράμματος εστιάζουν σε εξειδικευμένη μεταπτυχιακή διδασκαλία υψηλού επιπέδου και πρακτική εφαρμογή των γνώσεων που θα αποκομίσουν οι φοιτητές, προκειμένου να επιτευχθεί η ολοκληρωμένη και διεπιστημονική προσέγγιση του αντικειμένου της συντήρησης και αποκατάστασης, η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή αντιμετώπιση των προβλημάτων της αρχιτεκτονικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Παράλληλα, το πρόγραμμα στοχεύει σε ανάπτυξη και ενδυνάμωση της υφιστάμενης έρευνας σε συναφείς με το αντικείμενο της συντήρησης και αποκατάστασης επιστημονικές περιοχές.

Βασικά Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το πρόγραμμα προσδοκεί στην εξασφάλιση σύγχρονων γνώσεων, μεθόδων και βασικών αρχών στους μετα¬πτυχιακούς φοιτητές, έτσι ώστε να:

• καλλιεργήσουν καινοτόμο και κριτικό πνεύμα για την αντιμετώπιση της έννοιας της προστασίας και επανάχρησης των ιστορικών κτηρίων και συνόλων και της αναβίωσης αυτών μέσα από σύγχρονες αντιλήψεις, αντίστοιχες των αξιών, των προκλήσεων και των αναγκών της εποχής μας,
• καλλιεργήσουν την αντίληψη της συνεχούς εκμάθησης, και της εφαρμογής καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων,
• εισαχθούν στα επιτεύγματα της σύγχρονης τεχνολογίας και των εφαρμογών της μέσα από συγκεκριμένα και χαρακτηριστικά παραδείγματα,
• καλλιεργήσουν το πνεύμα της διεπιστημονικής συνεργασίας, η οποία αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των προβλημάτων των ιστορικών κτηρίων και συνόλων.

Σημαντικές Πληροφορίες

Τμήμα: Τμήμα Αρχιτεκτονικής

Σχολή: Πολυτεχνική Σχολή

Όνομα Προγράμματος: Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων

Κατεύθυνση: Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων

Επίπεδο Τίτλου Σπουδών: 2ος Κύκλος (Μεταπτυχιακός Τίτλος) [4 Εξάμηνα]

Είδος Φοίτησης : Πλήρης

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Συντονιστής : Μαρία Φιλοκύπρου, Ιωάννης Ιωάννου, Γιώργος Παπασάββας

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Tύπος Μαθήματος Μονάδες ECTS
Υποχρεωτικά
Υποχρεωτικά 62
Περιορισμένης Επιλογής 16
Περιορισμένης Επιλογής Εξειδίκευσης 16
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 94

Κατανομή Μαθημάτων ανά Εξάμηνο


Σημειώσεις

Εξάμηνο 1: 1ο Χειμερινό εξάμηνο

Εξάμηνο 2: Εαρινό εξάμηνο
Εξάμηνο 3: Θερινό εξάμηνο 
Εξάμηνο 4: 2ο Χειμερινό εξάμηνο

Προϋποθέσεις Φοίτησης

Οι διαθέσιμες θέσεις προκηρύσσονται από τη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών. Κατά την προκήρυξη, αναφέρονται τα κριτήρια εισδοχής και τα απαιτούμενα έγγραφα που πρέπει να επισυναφθούν στην αίτηση όπως:
• Αναγνωρισμένο Πανεπιστημιακό δίπλωμα
• Προηγούμενη πανεπιστημιακή κατάρτιση σε κατάλληλο αντικείμενο (ακαδημαϊκό υπόβαθρο) και βαθμολογία σχετικών πτυχίων
• Συστατικές επιστολές
• Προσωπική συνέντευξη ή/και γραπτή εξέταση (εάν προβλέπεται από τους εσωτερικούς Κανόνες του Τμήματος)

Τα Τμήματα δύνανται επίσης να θέσουν επιπρόσθετα κριτήρια και δείκτες ποιότητας όπως: (α) αριθμό δημοσιεύσεων φοιτητών σε επιστημονικά περιοδικά, (β) συμμετοχή φοιτητών σε σεμινάρια, συμπόσια, ερευνητικά προγράμματα, (γ) παρουσιάσεις φοιτητών σε συνέδρια, (δ) γνώση ξένων γλωσσών, (ε) επαγγελματικές εμπειρίες, κλπ.
 

Οι φοιτητές πρέπει πάντα να συμβουλεύονται τους Κανόνες Μεταπτυχιακής φοίτησης

Επιτυχής ολοκλήρωση των απαιτήσεων του Προγράμματος Σπουδών

Το σύστημα βαθμολογίας των μαθημάτων είναι αριθμητικό, από 0 μέχρι 10, ανά 1/2 της μονάδας. Κατώτατο όριο επιτυχίας είναι ο βαθμός 5. Ο τελικός βαθμός ενός μεταπτυχιακού φοιτητή υπολογίζεται ως ο σταθμικός μέσος όρος όλων των μαθημάτων που ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς. Η στάθμιση βασίζεται στις π.μ. του κάθε μαθήματος.
Σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών μαθήματα μπορούν να βαθμολογούνται με Επιτυχία/Αποτυχία. Τα μαθήματα αυτά δε θα προσμετρώνται στον σταθμικό μέσο όρο του φοιτητή, και δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 25% των π.μ. του προγράμματος, εξαιρουμένων των π.μ. της διατριβής.
Η διπλωματική εργασία, η διατριβή, τα ερευνητικά και συγγραφικά στάδια βαθμολογούνται με Επιτυχία/Αποτυχία. Ο τελικός βαθμός για την εκπόνηση της διατριβής καταχωρείται στο τελευταίο εξάμηνο της εκπόνησής της. Η διατριβή επιπέδου Μάστερ αξιολογείται ποιοτικά με τους χαρακτηρισμούς Άριστα, Λίαν Καλώς, Καλώς και Αποτυχία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Επαγγελματικά Προφίλ Αποφοίτων

Οι απόφοιτοι του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος “Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων” αναμένεται να στελεχώσουν εξειδικευμένα τμήματα, οργανισμούς και υπηρεσίες του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, εντός και εκτός της Κύπρου, που ασχολούνται με το αντικείμενο της συντήρησης και αποκατάστασης ιστορικών και παραδοσιακών κτηρίων και συνόλων. Επιπλέον, θα μπορούν να εργασθούν ως σύμβουλοι σε εξειδικευμένα έργα συντήρησης και αποκατάστασης μνημείων ιστορικής αξίας

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Οι απόφοιτοι μπορούν να εισαχθούν σε Διδακτορικά προγράμματα

Top