Slider Image

Προφίλ του Προγράμματος Σπουδών

Ο κύριος στόχος του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου στη Χημεία είναι να παρέχει στους φοιτητές το απαιτούμενο θεωρητικό υπόβαθρο και τις εργαστηριακές δεξιότητες ώστε να πετύχουν στις μεταπτυχιακές τους σπουδές και στην επαγγελματική τους δραστηριότητα τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα (π.χ. στη χημική βιομηχανία, σε ιδιωτικά και δημόσια αναλυτικά εργαστήρια και στην εκπαίδευση).

Μαθησιακοί Στόχοι Προπτυχιακού Προγράμματος:

Κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών τους στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κύπρου οι φοιτητές αναμένεται να:

1. Αποκτήσουν τις απαιτούμενες γνώσεις για τις βασικές αρχές καθώς και για τις πρόσφατες εξελίξεις στη Χημεία σε βάθος και έκταση που θα τους επιτρέψουν την κατανόηση και κριτική ερμηνεία της πρωτογενούς βιβλιογραφίας στη Χημεία.
2. Εκπαιδευτούν σε μεγάλο εύρος πειραματικών μεθόδων και τεχνικών χρησιμοποιώντας μοντέρνα εργαστηριακή υποδομή.
3. Aναπτύξουν την αναλυτική και κριτική σκέψη που είναι απαραίτητη για τη συλλογή, επεξεργασία και ερμηνεία δεδομένων.
4. Aναπτύξουν την ικανότητα να παρουσιάζουν τόσο γραπτώς όσο και προφορικώς επιστημονικές πληροφορίες και ερευνητικά αποτελέσματα.
5. Μάθουν να συμπεριφέρονται επαγγελματικά μέσω ανάπτυξης της ικανότητας συνεργασίας με συναδέλφους τους για την υλοποίηση μίας ομαδικής εργασίας και της εφαρμογής βασικών κανόνων επαγγελματικής ηθικής.
6. Αποκτήσουν τις απαιτούμενες εργαστηριακές δεξιότητες για να σχεδιάζουν, υλοποιούν με ασφάλεια και ερμηνεύουν τα αποτελέσματα ερευνητικής εργασίας στη Χημεία.


Βασικά Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στο τέλος του προγράμματος, οι απόφοιτοι Χημείας θα:

1. Κατέχουν μία ισοζυγισμένη και σύγχρονη γνώση της επιστήμης της Χημείας, μέσω μίας σφαιρικής ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, και θα μπορούν να προσαρμόζονται στις αθρόες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις του πεδίου.
2. Μπορούν να προσφέρουν τη γνώση τους στην αγορά εργασίας της Χημείας, συμπεριλαμβανομένων αναλυτικών εργαστηρίων, βιομηχανικών μονάδων, στην εκπαίδευση, και σε άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με το επάγγελμα του Χημικού.
3. Μπορούν να χειρίζονται χημικές ουσίες με ασφάλεια.
4. Κατέχουν δεξιότητες που σχετίζονται με το επάγγελμα του χημικού.
5. Μπορούν να αξιολογούν νέες ανάγκες της χημικής βιομηχανίας και αγοράς.
6. Μπορούν να εργαστούν σε ένα σύγχρονο περιβάλλον Χημείας.
7. Μπορούν να συνδυάσουν τη θεωρία με την πρακτική εμπειρία για την ενίσχυση του κοινωνικού ρόλου του χημικού.

Σημαντικές Πληροφορίες

Τμήμα: Τμήμα Χημείας

Σχολή: Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών

Όνομα Προγράμματος: Χημείας

Κατεύθυνση: Χημείας

Επίπεδο Τίτλου Σπουδών: 1ος Κύκλος (Πτυχίο) [8 Εξάμηνα]

Είδος Φοίτησης : Πλήρης

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Συντονιστής : Επίκουρος Καθηγητής Σάββας Γεωργιάδης   

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Tύπος Μαθήματος Μονάδες ECTS
Υποχρεωτικά
Υποχρεωτικά 190
Ξένη Γλώσσα 10
Περιορισμένης Επιλογής Ομάδα 1 10
Περιορισμένης Επιλογής Ομάδα 3 5
Περιορισμένης Επιλογής Ομάδα 2 10
Ελεύθερης Επιλογής 15
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 240

Κατανομή Μαθημάτων ανά Εξάμηνο

Προϋποθέσεις Φοίτησης

H συντριπτική πλειονότητα των νεοεισερχόμενων προπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου εισάγεται με τις Παγκύπριες Εξετάσεις, που οργανώνει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
• Εισδοχή βάσει Ειδικών Κριτηρίων
Υποψήφιοι που έχουν παρακαθίσει στις Παγκύπριες Εξετάσεις και οι οποίοι πληρούν συγκεκριμένα ειδικά κριτήρια, όπως αυτά καθορίζονται από τους Κανονισμούς και Κανόνες Σπουδών και Φοιτητικών Υποθέσεων, μπορούν να διεκδικήσουν έναν περιορισμένο αριθμό θέσεων (14% των Κυπρίων εισακτέων).

• Κορυφαίοι αθλητές και διακριθέντες σε Διεθνείς Ολυμπιάδες
Αθλητές με κορυφαίες διακρίσεις στον αθλητισμό, όπως αυτές καθορίζονται από το Συμβούλιο Αθλητισμού του ΠΚ και διακριθέντες σε Διεθνείς Ολυμπιάδες (π.χ Μαθηματικών, Πληροφορικής, Βιολογίας κλπ) με 1ο, 2ο και 3ο μετάλλιο, μπορούν να εισαχθούν σε Τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου χωρίς εξετάσεις και μόνο με το Απολυτήριο Λυκείου.
• Εισδοχή βάσει Πανελλήνιων Εξετάσεων
Υποψήφιοι οι οποίοι παρακάθονται στις Πανελλήνιες Εξετάσεις γίνονται δεκτοί σε ποσοστό ίσο με το 10% του συνολικού αριθμού των προσφερόμενων θέσεων μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων
• Εισδοχή βάσει Διεθνών Εξετάσεων
Υποψήφιοι μπορούν να διεκδηκήσουν επιπλέον αριθμό θέσεων που αντιστοιχεί στο 3% των Κυπρίων εισακτέων με βάση τα αποτελέσματα των διεθνών εξετάσεων GCE, Baccalaureate ή άλλων ισοδύναμων εξετάσεων. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται Κύπριοι που ανήκουν στις επίσημες θρησκευτικές ομάδες της Δημοκρατίας, επαναπατρισθέντες Κύπριοι, Κύπριοι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, Έλληνες της διασποράς, παιδιά λειτουργών της Εξωτερικής Υπηρεσίας της Κύπρου και ξένοι υπήκοοι από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή κράτη εκτός της ΕΕ.

• Τουρκοκύπριοι
Tουρκοκύπριοι απόφοιτοι εξατάξιας σχολής μέσης εκπαίδευσης γίνονται δεκτοί, με το απολυτήριό τους ή αφού επιτύχουν σε ειδικές γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, που οργανώνει το αρμόδιο Τμήμα.

• Μετεγγραφές / Δεύτερο Πτυχίο
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει κάθε χρόνο περιορισμένο αριθμό θέσεων για εσωτερικές/εξωτερικές μετεγγραφές, καθώς και θέσεις για απόκτηση δεύτερου πτυχίου

Οι φοιτητές πρέπει πάντα να συμβουλεύονται τους Κανόνες Προπτυχιακής φοίτησης 

Επιτυχή ολοκλήρωση των απαιτήσεων του Προγράμματος Σπουδών και την συμπλήρωση τουλάχιστον 240 Πιστωτικών Μονάδων   

Ο τελικός βαθμός ενός προπτυχιακού φοιτητή, και κατά συνέπεια η τάξη του Πτυχίου του (Άριστα με Διάκριση (9,5-10), Άριστα (8,5-9,49), Λίαν Καλώς (6,5-8,49), Καλώς (5,5-6,49) και Ικανοποιητικώς (5-5,49) υπολογίζεται ως ο σταθμικός μέσος όρος όλων των μαθημάτων που ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς. Η στάθμιση βασίζεται στις π.μ. του κάθε μαθήματος. 

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Επαγγελματικά Προφίλ Αποφοίτων

Όσον αφορά την απασχόληση των αποφοίτων του Τμήματος, η εικόνα μέχρι τώρα είναι αρκετά καλή. Παρά το γεγονός ότι οι μισθοί των χημικών στην Κύπρο είναι κατώτεροι από αυτούς των οικονομολόγων, των δικηγόρων ή των γιατρών (γεγονός που αποθαρρύνει καλούς μαθητές από το να σπουδάσουν Χημεία), υπάρχει αρκετή εργασία για τους χημικούς στην Κύπρο, τόσο για τους δικούς μας αποφοίτους (είμαστε το μόνο Τμήμα Χημείας στην Κύπρο), όσο και για αποφοίτους πανεπιστημίων της Ελλάδας και του Ηνωμένου Βασιλείου και για τους λιγοστούς Κυπρίους που σπουδάζουν Χημεία σε άλλες χώρες. Η πρόβλεψη είναι ότι η κατάσταση δεν θα αλλάξει δραματικά στο εγγύς μέλλον. 


Όπως σε πολλές άλλες μικρές χώρες, πλεονέκτημα ενός πτυχίου χημείας είναι η δυνατότητα των κατόχων να εργοδοτηθούν σε ευρύ φάσμα εργασιών και περιβαλλόντων. Στην Κύπρο οι χημικοί εργάζονται σε βιομηχανικά εργαστήρια (συνήθως σε έλεγχο ποιοτητας προϊόντων), σε ιδιωτικά αναλυτικά και βιοχημικά εργαστήρια, σε κυβερνητικά χημικά εργαστήρια (στο Γενικό κρατικό Χημείο και σε χημεία νοσοκομείων), στην τεχνολογία καθαρισμού του νερού και σε περιβαλλοντικές μελέτες, ως σύμβουλοι σε επενδυτικούς οργανισμούς, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και σε διάφορους κλάδους της κυβέρνησης.

Η ανακάλυψη σημαντικών κοιτασμάτων φυσικού αέρίου στη θάλασσα νοτίως της Κύπρου ανοίγει νέες προοπτικές και ευκαιρίες για χημικούς. Παρομοίως, η ανάγκη ανάπτυξης μιας οικονομίας που βασίζεται περισσότερο στην έρευνα προσφέρει νέες προοπτικές, καθώς οι χημικοί είναι κατάλληλοι για μια τέτοια
οικονομία λόγω της φύσης της εκπαίδευσής τους.

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Οι απόφοιτοι μπορούν να εισαχθούν σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Μάστερ  

Top