Slider Image

Προφίλ του Προγράμματος Σπουδών

Ο σκοπός και οι στόχοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Πληροφορικής είναι να:

• Προσφέρει στους φοιτητές τη δυνατότητα εμβάθυνσης και απόκτησης ερευνητικής εξειδίκευσης σε έναν ή περισσότερους τομείς της Επιστήμης της Πληροφορικής.
• Προετοιμάσει αποφοίτους ικανούς να σταδιοδρομήσουν σε θέσεις υψηλής υπευθυνότητας στον επαγγελματικό ή τον ακαδημαϊκό χώρο, όπου θα προωθήσουν αποτελεσματικά την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων μεθόδων και ιδεών.
• Παρέχει στους φοιτητές παιδεία με την ευρύτερη έννοια του όρου, αλλά και να καλλιεργήσει την επιθυμία τους να συνεχίσουν να μαθαίνουν σε ανώτερα επίπεδα, αποκτώντας έτσι ωριμότητα, ανεξαρτησία πνεύματος και δυνατότητα κριτικής.
• Παραγάγει απόφοιτους οι οποίοι θα είναι σε θέση να εμπεδώσουν την Πληροφορική τόσο ως επιστημονικό πεδίο όσο και ως ενασχόληση μέσα στα πλαίσια της ευρύτερης κοινωνίας.
• Δημιουργήσει έναν κόμβο επικοινωνίας μεταξύ των φοιτητών και της εγχώριας βιομηχανίας.
• Παρέχει μεταβιβάσιμες δεξιότητες όπως ικανότητα καθαρής και περιεκτικής επιστημονικής επικοινωνίας (τόσο γραπτής όσο και προφορικής) και εμπειρία στην άντληση και συλλογή πληροφορίας.

Βασικά Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την αποφοίτησή τους, οι φοιτητές του προγράμματος αναμένεται να:

• Έχουν εμβαθύνει και αποκτήσει ερευνητική εξειδίκευση σε ένα ή περισσότερους τομείς της Επιστήμης της Πληροφορικής, μέσω των μαθημάτων που παρατίθενται λεπτομερώς στο Παράρτημα 2.
• Διαθέτουν ισχυρά εφόδια για τη διερεύνηση μεγάλου εύρους θεμάτων.
• Επιδεικνύουν εις βάθος αντίληψη μεγάλου φάσματος περιοχών της Πληροφορικής, και είναι ευρέως εξοικειωμένοι με τις επικρατούσες ερευνητικές κατευθύνσεις και τα προβλήματα αιχμής.
• Κατανοούν πώς οι αρχές και οι μέθοδοι της Πληροφορικής εφαρμόζονται σε μοντέρνες διεπιστημονικές περιοχές έρευνας.
• Επιδεικνύουν προσαρμοστικότητα και πρωτότυπη σκέψη στη διερεύνηση και τον χειρισμό ανοικτών ερωτήσεων σε ένα εύρος περιοχών, πράγμα που αποτελεί ουσιαστικό εφόδιο για τη σταδιοδρομία τους στην έρευνα, στη βιομηχανία, στο εμπόριο, στην εκπαίδευση και στον δημόσιο τομέα.
• Έχουν αναπτύξει μεταβιβάσιμες δεξιότητες, όπως είναι: προφορική και γραπτή επιστημονική επικοινωνία, εξαιρετικά καλή χρήση της Αγγλικής για επιστημονικούς σκοπούς, εκτενής εμπειρία με τεχνολογίες πληροφόρησης/επικοινωνίας, οργάνωση και προγραμματισμός ομαδικής εργασίας.
• Έχουν αποκτήσει εμπειρία με ανεξάρτητη εργασία, στα πλαίσια εξαμηνιαίων εργασιών.

Σημαντικές Πληροφορίες

Τμήμα: Τμήμα Πληροφορικής

Σχολή: Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών

Όνομα Προγράμματος: Επιστήμη της Πληροφορικής

Κατεύθυνση: Επιστήμη της Πληροφορικής

Επίπεδο Τίτλου Σπουδών: 2ος Κύκλος (Μεταπτυχιακός Τίτλος) [3 Εξάμηνα]

Είδος Φοίτησης : Πλήρης

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Συντονιστής :  Καθηγητής Χρίστος Χριστοδούλου

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Tύπος Μαθήματος Μονάδες ECTS
Υποχρεωτικά
Υποχρεωτικά 34
Περιορισμένης Επιλογής 56
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 90

Κατανομή Μαθημάτων ανά Εξάμηνο

Προϋποθέσεις Φοίτησης

Οι διαθέσιμες θέσεις προκηρύσσονται από τη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών. Κατά την προκήρυξη, αναφέρονται τα κριτήρια εισδοχής και τα απαιτούμενα έγγραφα που πρέπει να επισυναφτούν με την αίτηση όπως:

• Αναγνωρισμένο Πανεπιστημιακό δίπλωμα
• Προηγούμενη πανεπιστημιακή κατάρτιση σε κατάλληλο αντικείμενο (ακαδημαϊκό υπόβαθρο) και βαθμολογία σχετικών πτυχίων
• Συστατικές επιστολές
• Προσωπική συνέντευξη ή/και γραπτή εξέταση (εάν προβλέπεται από τους εσωτερικούς Κανόνες του Τμήματος)

Τα Τμήματα δύνανται επίσης να θέσουν επιπρόσθετα κριτήρια και δείκτες ποιότητας όπως: (α) αριθμό δημοσιεύσεων φοιτητών σε επιστημονικά περιοδικά, (β) συμμετοχή φοιτητών σε σεμινάρια, συμπόσια, ερευνητικά προγράμματα, (γ) παρουσιάσεις φοιτητών σε συνέδρια, (δ) γνώση ξένων γλωσσών, (ε) επαγγελματικές εμπειρίες, κλπ

Οι φοιτητές πρέπει πάντα να συμβουλεύονται τους Κανόνες Μεταπτυχιακής φοίτησης 

Επιτυχή ολοκλήρωση των απαιτήσεων του Προγράμματος Σπουδών 

Το σύστημα βαθμολογίας των μαθημάτων είναι αριθμητικό, από 0 μέχρι 10, ανά 1/2 της μονάδας. Κατώτατο όριο επιτυχίας είναι ο βαθμός 5. Ο τελικός βαθμός ενός μεταπτυχιακού φοιτητή υπολογίζεται ως ο σταθμικός μέσος όρος όλων των μαθημάτων που ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς. Η στάθμιση βασίζεται στις π.μ. του κάθε μαθήματος.
Σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών μαθήματα μπορούν να βαθμολογούνται με Επιτυχία/Αποτυχία. Τα μαθήματα αυτά δε θα προσμετρώνται στο σταθμικό μέσο όρο του φοιτητή, και δε μπορούν να υπερβαίνουν το 25% των π.μ. του προγράμματος εξαιρουμένων των π.μ. της διατριβής.
Η διπλωματική εργασία, η διατριβή, τα ερευνητικά και συγγραφικά στάδια βαθμολογούνται με Επιτυχία/Αποτυχία. Ο τελικός βαθμός για την εκπόνηση της διατριβής καταχωρείται στο τελευταίο εξάμηνο της εκπόνησής της. Η διατριβή επιπέδου Μάστερ αξιολογείται ποιοτικά με τους χαρακτηρισμούς Άριστα, Λίαν Καλώς, Καλώς και Αποτυχία. 

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Επαγγελματικά Προφίλ Αποφοίτων

Οι ικανότητες και το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης των αποφοίτων μας αναγνωρίζονται από την τοπική αγορά εργασίας αλλά και διεθνώς, καθώς οι απόφοιτοί μας σημειώνουν αξιέπαινες επιδόσεις είτε εργοδοτούμενοι στην εγχώρια βιομηχανία αμέσως μετά την αποφοίτησή τους, είτε ακολουθώντας περαιτέρω σπουδές σε κορυφαία Πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής. Πιο συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι του Τμήματος απασχολούνται:

• Στην εγχώρια βιομηχανία (π.χ. εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού, εταιρείες τηλεπικοινωνιών, εταιρείες προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, τράπεζες, χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, ασφαλιστικές εταιρείες)
• Σε διάφορους τομείς του δημόσιου τομέα
• Στη Δημόσια και Ιδιωτική Μέση Εκπαίδευση
• Στην Ιδιωτική Μέση Εκπαίδευση
• Στην ανώτατη εκπαίδευση ως καθηγητές ή ερευνητές σε πανεπιστήμια της Κύπρου και του εξωτερικού
• Στην έρευνα στην Κύπρο και στο εξωτερικό (ως μεταπτυχιακοί φοιτητές Διδακτορικού και ως μεταδιδακτορικοί συνεργάτες σε πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα)

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Οι απόφοιτοι μπορούν να εισαχθούν σε Διδακτορικά προγράμματα

Top