Slider Image

Προφίλ του Προγράμματος Σπουδών

Το προπτυχιακό πρόγραμμα Φιλοσοφίας επιδιώκει να εκπαιδεύσει με άρτιο επιστημονικό τρόπο φιλολόγους, οι οποίοι θα είναι εξειδικευμένοι στη Φιλοσοφία, δηλαδή θα διαθέτουν ειδικές γνώσεις για θεμελιώδη φιλοσοφικά ζητήματα, μεταξύ άλλων, για τη Γνώση, την Πραγματικότητα, την Ηθική, τον Θεό, τη Λογική, τη Γλώσσα, τον Νου, την Επιστήμη, την Τέχνη και την Πολιτική. Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα θέτει τους κάτωθι στόχους:

(α) Την παροχή βασικής φιλοσοφικής παιδείας, η οποία είναι απαραίτητη για την εξοικείωση των αποφοίτων του με τις φιλοσοφικές έννοιες και τις ποικίλες εκφάνσεις της φιλοσοφικής σκέψης, καθώς και την προετοιμασία τους για περαιτέρω ερευνητική εμβάθυνση στη Φιλοσοφία. Στο πλαίσιο αυτό, δίδεται έμφαση στη μελέτη τόσο της ιστορίας της φιλοσοφίας (και ιδιαίτερα της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας) όσο επιμέρους τομέων της σύγχρονης και νεότερης φιλοσοφίας (φιλοσοφία της επιστήμης, ηθική και πολιτική φιλοσοφία, φιλοσοφία του νου), στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και στη γενικότερη διεύρυνση των πνευματικών και επιστημονικών οριζόντων των φοιτητών.
(β) Τη φιλοσοφική κατάρτιση, η οποία συντείνει στην ανάπτυξη αναλυτικών και κριτικών δεξιοτήτων, στοιχείο απαραίτητο για διάφορες επαγγελματικές απασχολήσεις (λ.χ. διοίκηση επιχειρήσεων, νομική, δημοσιογραφία, πολιτική, μεταξύ άλλων), αλλά και για την καθημερινή ζωή. Καλλιεργεί, επίσης, την ικανότητα κριτικής ανάλυσης επιχειρημάτων, την ικανότητα εξέτασης λόγων υπέρ και κατά θέσεων, καθώς και την έκφραση ιδεών με σαφή και ακριβή τρόπο στην ομιλία και τη γραφή.
(γ) Την προσφορά στέρεου φιλολογικού υποβάθρου στους αποφοίτους, μέσω της προσφοράς σημαντικού αριθμού μαθημάτων αρχαίων ελληνικών, λατινικών, ιστορίας καθώς και νεοελληνικής φιλολογίας. Η φιλολογική κατάρτιση συμβάλλει στην ανάπτυξη καλής χρήσης του λόγου ―προφορικής και γραπτής― στοιχείο απαραίτητο για διάφορες επαγγελματικές απασχολήσεις (λ.χ. δημοσιογραφία, υπηρεσίες, δημόσιες σχέσεις, μεταξύ άλλων).
(δ) Το πρόγραμμα διεξάγεται στην ελληνική γλώσσα, αλλά καταρτίζει τους φοιτητές και σε μία τουλάχιστον ξένη γλώσσα. Έτσι, τους καθιστά ικανούς να χρησιμοποιούν την ξένη βιβλιογραφία και να μεταβαίνουν, αν το επιθυμούν, στο εξωτερικό για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus, ή για μεταπτυχιακές σπουδές.
(ε) Το πρόγραμμα ενθαρρύνει την καλλιέργεια διεπιστημονικών ενδιαφερόντων, καθώς περιλαμβάνει τρία μαθήματα ελεύθερης επιλογής από επιστημονικά πεδία εκτός της Φιλοσοφικής Σχολής.
(στ) Το πρόγραμμα συντείνει, επιπλέον, στην αναζήτηση και την αξιοποίηση του πλούσιου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού που αφορά τη Φιλοσοφία (λ.χ. ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων, ηλεκτρονικών λεξικών, ψηφιακών βιβλιοθηκών αρχαίων συγγραφέων κτλ).

Βασικά Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι απόφοιτοι του προπτυχιακού προγράμματος Φιλοσοφίας αναμένεται ότι θα διαθέτουν άρτια κατάρτιση που θα τους εξασφαλίσει επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία ως φιλολόγων ειδικευμένων στη Φιλοσοφία.
Ειδικότερα, θα αποκτήσουν ορισμένες επιστημονικές γνώσεις (Α), καθώς και ορισμένες δεξιότητες, από τις οποίες κάποιες είναι «μεταβιβάσιμες» (transferable skills) (Β):

(Α) Γνώσεις:
(α) θα αποκτήσουν βασική φιλοσοφική παιδεία,
(β) θα αποκτήσουν βασική γνώση της αρχαίας ελληνικής και της λατινικής γλώσσας και θα έχουν εποπτεία της ιστορικής εξέλιξης της κλασικής λογοτεχνίας,
(γ) θα είναι εξοικειωμένοι με μεγάλο αριθμό φιλοσοφικών κειμένων από όλα τα βασικά γνωστικά πεδία (ηθική, λογική, οντολογία, γνωσιολογία, φιλοσοφία της επιστήμης, φιλοσοφία του νου, μεταξύ άλλων),
(δ) θα έχουν εποπτεία της ιστορίας της φιλοσοφίας, των βασικών φιλοσοφικών εννοιών και των ποικίλων εκφάνσεων της φιλοσοφικής σκέψης·
(ε) θα αποκτήσουν θεμελιώδεις γνώσεις για περαιτέρω ερευνητική εμβάθυνση στη Φιλοσοφία,
(στ) θα διαθέτουν βασικές γνώσεις για τη φιλοσοφική γλώσσα και ερμηνεία, την ηθική, την ορθολογικότητα, την επιχειρηματολογία και τη φιλοσοφική σκέψη εν γένει,
(ζ) θα είναι εξοικειωμένοι με θεμελιώδη φιλοσοφικά ζητήματα, μέσω ενδελεχούς επισκόπησης του αρχαιοελληνικού και του νεότερου ευρωπαϊκού φιλοσοφικού στοχασμού και των κυριοτέρων εκπροσώπων τους,
(η) θα είναι εξοικειωμένοι με τα κύρια επιστημονικά βοηθήματα τού κλάδου, έντυπα και (όλο και περισσότερο) ηλεκτρονικά, ώστε να μπορούν να ανατρέχουν σε αυτά για κάθε ειδικότερο πρόβλημα.

(Β) Δεξιότητες:
Το πρόγραμμα καλλιεργεί στους φοιτητές τις εξής ικανότητες:
(α) ικανότητα να αναλύουν πρωτογενείς πηγές τοποθετώντας τες στα ιστορικά τους συμφραζόμενα και αντιμετωπίζοντάς τες με κριτικό πνεύμα.
(β) ικανότητα συσχετισμών μεταξύ διαφορετικών κλάδων, δεδομένης της θεματικής ποικιλίας του προγράμματος (περιλαμβάνει φιλοσοφία, ιστορία, λογοτεχνία, γλώσσα).
(γ) ικανότητα εντοπισμού της πολιτικής διάστασης σε όλα τα φαινόμενα του κοινωνικού βίου.
(δ) ικανότητα να κατανοούν κοινωνίες που διαφέρουν από τη δική μας και να τις μελετούν υπό το φως των δικών τους δεδομένων, χωρίς τις αντιλήψεις της σύγχρονης εποχής.

Σημαντικές Πληροφορίες

Τμήμα: Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Σχολή: Φιλοσοφική Σχολή

Όνομα Προγράμματος: Φιλοσοφία

Κατεύθυνση: Φιλοσοφίας

Επίπεδο Τίτλου Σπουδών: 1ος Κύκλος (Πτυχίο) [8 Εξάμηνα]

Είδος Φοίτησης : Πλήρης

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Συντονιστής : Καθηγητής Δημήτρης Πορτίδης 

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Tύπος Μαθήματος Μονάδες ECTS
Υποχρεωτικά
Υποχρεωτικά 67
Ξένη Γλώσσα 15
Περιορισμένης Επιλογής 143
Ελεύθερης Επιλογής 15
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 240

Κατανομή Μαθημάτων ανά Εξάμηνο

Προϋποθέσεις Φοίτησης

H συντριπτική πλειονότητα των νεοεισερχόμενων προπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου εισάγεται με τις Παγκύπριες Εξετάσεις, που οργανώνει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

• Εισδοχή βάσει Ειδικών Κριτηρίων
Υποψήφιοι που έχουν παρακαθίσει στις Παγκύπριες Εξετάσεις και οι οποίοι πληρούν συγκεκριμένα ειδικά κριτήρια, όπως αυτά καθορίζονται από τους Κανονισμούς και Κανόνες Σπουδών και Φοιτητικών Υποθέσεων, μπορούν να διεκδικήσουν έναν περιορισμένο αριθμό θέσεων (14% των Κυπρίων εισακτέων).

• Κορυφαίοι αθλητές και διακριθέντες σε Διεθνείς Ολυμπιάδες
Αθλητές με κορυφαίες διακρίσεις στον αθλητισμό, όπως αυτές καθορίζονται από το Συμβούλιο Αθλητισμού του ΠΚ και διακριθέντες σε Διεθνείς Ολυμπιάδες (π.χ Μαθηματικών, Πληροφορικής, Βιολογίας κλπ) με 1ο, 2ο και 3ο μετάλλιο, μπορούν να εισαχθούν σε Τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου χωρίς εξετάσεις και μόνο με το Απολυτήριο Λυκείου.

• Εισδοχή βάσει Πανελλήνιων Εξετάσεων
Υποψήφιοι οι οποίοι παρακάθονται στις Πανελλήνιες Εξετάσεις γίνονται δεκτοί σε ποσοστό ίσο με το 10% του συνολικού αριθμού των προσφερόμενων θέσεων μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων

• Εισδοχή βάσει Διεθνών Εξετάσεων
Υποψήφιοι μπορούν να διεκδηκήσουν επιπλέον αριθμό θέσεων που αντιστοιχεί στο 3% των Κυπρίων εισακτέων με βάση Έναν τα αποτελέσματα των διεθνών εξετάσεων GCE, Baccalaureate ή άλλων ισοδύναμων εξετάσεων. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται Κύπριοι που ανήκουν στις επίσημες θρησκευτικές ομάδες της Δημοκρατίας, επαναπατρισθέντες Κύπριοι, Κύπριοι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, Έλληνες της διασποράς, παιδιά λειτουργών της Εξωτερικής Υπηρεσίας της Κύπρου και ξένοι υπήκοοι από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή κράτη εκτός της ΕΕ.

• Τουρκοκύπριοι
Tουρκοκύπριοι απόφοιτοι εξατάξιας σχολής μέσης εκπαίδευσης γίνονται δεκτοί, με το απολυτήριό τους ή αφού επιτύχουν σε ειδικές γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, που οργανώνει το αρμόδιο Τμήμα.

• Μετεγγραφές / Δεύτερο Πτυχίο
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει κάθε χρόνο περιορισμένο αριθμό θέσεων για εσωτερικές/εξωτερικές μετεγγραφές, καθώς και θέσεις για απόκτηση δεύτερου πτυχίου

Οι φοιτητές πρέπει πάντα να συμβουλεύονται τους Κανόνες Προπτυχιακής φοίτησης  

Επιτυχή ολοκλήρωση των απαιτήσεων του Προγράμματος Σπουδών και την συμπλήρωση τουλάχιστον 240 Πιστωτικών Μονάδων

Ο τελικός βαθμός ενός προπτυχιακού φοιτητή, και κατά συνέπεια η τάξη του Πτυχίου του (Άριστα με Διάκριση (9,5-10), Άριστα (8,5-9,49), Λίαν Καλώς (6,5-8,49), Καλώς (5,5-6,49) και Ικανοποιητικώς (5-5,49) υπολογίζεται ως ο σταθμικός μέσος όρος όλων των μαθημάτων που ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς. Η στάθμιση βασίζεται στις π.μ. του κάθε μαθήματος.  

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Επαγγελματικά Προφίλ Αποφοίτων

Oι περισσότεροι απόφοιτοι του Προγράμματος απασχολούνται ως Φιλόλογοι στην Μέση Εκπαίδευση. Όμως, αρκετοί απόφοιτοι έχουν χρησιμοποιήσει το πτυχίο Φιλοσοφίας ως βάση για σταδιοδρομία σε διαφορετικό κλάδο: διοικητικές θέσεις, εκδόσεις, δημοσιογραφία και, ευρύτερα, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, πολιτιστικούς οργανισμούς κτλ. Ασφαλώς, οι απόφοιτοι μπορούν να προχωρήσουν σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα Φιλοσοφίας (επιπέδου MASTER ή Διδακτορικού) σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. Επίσης, έχουν την δυνατότητα να ευδοκιμήσουν σε άλλο κλάδο, λ.χ. κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες, ευρωπαϊκές σπουδές, ΜΒΑ, θεατρολογία.

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Οι απόφοιτοι μπορούν να εισαχθούν σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Μάστερ

Top