Slider Image

Προφίλ του Προγράμματος Σπουδών

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΙ EΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ


Τα ανθρώπινα όντα είναι εξ ορισμού κοινωνικά και αλλάζουν μέσα από την αναπτυξιακή τους πορεία. Αν μας ενδιαφέρει η ανάπτυξη του ατόμου, τότε μας ενδιαφέρει ο τρόπος με τον οποίο αυτή η κοινωνική τους φύση επηρεάζει και επηρεάζεται από την ανάπτυξή τους. Από την άλλη, οι κοινωνικές διαδικασίες που συχνά μελετώνται στην Κοινωνική Ψυχολογία (δι-ομαδικές σχέσεις, διαπροσωπικές διαδικασίες, κοινωνική επιρροή, κοινωνικές αναπαραστάσεις, αποδόσεις αιτιότητας, συνεργασία και ανταγωνισμός) έχουν αναπτυξιακό ιστορικό και, συνεπώς, η κατανόηση αυτών των διαδικασιών απαιτεί τη διατύπωση οντογενετικών ερωτημάτων. «Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι οι δύο προσεγγίσεις έχουν κοινή αφετηρία και εμπνέονται από κοινά ενδιαφέροντα. Μέσα από τις διαφορετικές τους παραδόσεις και μεθοδολογίες αναδύεται μια βαθιά ομοιότητα, η οποία δένει και τις δύο μαζί. Είναι όπως ακριβώς η Κοινωνική Ψυχολογία και η Αναπτυξιακή Ψυχολογία να ενδιαφέρονται για το ίδιο πράγμα, η πρώτη όσον αφορά στον χώρο και η δεύτερη στον χρόνο, η πρώτη μέσω του εξωτερικού και η δεύτερη μέσω του εσωτερικού. Είναι, δηλαδή, οι δύο όψεις της ίδιας επιστήμης, όπου η μια προσπαθεί να λύσει στο επίπεδο των ομάδων το ίδιο αίνιγμα, το οποίο η άλλη προσπαθεί να λύσει στο επίπεδο του ατόμου» (Moscovici, 1990).Η ανάγκη για μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Κοινωνική Αναπτυξιακή Ψυχολογία στην Κύπρο

Στον σύγχρονο κόσμο δεν νοείται τμήμα ψυχολογίας που να μη διδάσκει στους φοιτητές του τόσο την Κοινωνική όσο και την Αναπτυξιακή Ψυχολογία, αφού αυτοί είναι δύο από τους βασικούς τομείς της Ψυχολογίας. Σε χώρες όπου οι κοινωνικο- πολιτισμικές τους ανάγκες, προβλήματα και ιδιαιτερότητες υπαγορεύουν τη βοήθεια των κοινωνικών επιστημών στην επίλυσή τους, η Κοινωνική και Αναπτυξιακή Ψυχολογία μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα και πλησιέστερα στο κυπριακό συγκείμενο είναι η μεγάλη ανάπτυξη της Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, τις τελευταίες δεκαετίες, στη Βόρεια Ιρλανδία και το Ισραήλ, χώρες οι οποίες, ως διαιρεμένες κοινωνίες με παρούσες και παρελθούσες εθνοτικές συγκρούσεις, ταλαιπωρούνται από θέματα όπως η ανάπτυξη των εθνικών ταυτοτήτων, και η ανάπτυξη και μείωση της προκατάληψης. Συνεπώς, η ανάγκη για παραγωγή επιτόπιας έρευνας κοινωνικής αναπτυξιακής ψυχολογίας στην Κύπρο καθίσταται επιτακτική, ιδιαίτερα στους τομείς της διερεύνησης των διομαδικών σχέσεων, με την εξέταση των κοινωνικο-ψυχολογικών παραμέτρων των δια-κοινοτικών σχέσεων μέσα από αναπτυξιακό πρίσμα.


Βασικά Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχοι του μεταπτυχιακού προγράμματος

· Να παρέχει την θεωρητική και μεθοδολογική κατάρτιση για τον σχεδιασμό, διεξαγωγή και ανάλυση κοινωνιοψυχολογικής και αναπτυξιακής έρευνας
· Να διευκολύνει την κατανόηση ποσοτικών και ποιοτικών μεθοδολογικών προσεγγίσεων
· Να υποβοηθήσει την σύνδεση θεωρητικών και εμπειρικών ερωτημάτων με κοινωνικά και αναπτυξιακά προβλήματα.

Το Πρόγραμμα οδηγεί σε συνέχιση σπουδών σε διδακτορικό επίπεδο στην Κοινωνική ή/και στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία. Οδηγεί επίσης σε άμεση απασχόληση σε τομείς όπου τα προσόντα που προσφέρει στους αποφοίτους του θεωρούνται χρήσιμα, όπως για παράδειγμα σε Οργανισμούς που ασχολούνται με κοινωνική έρευνα και έρευνα αγοράς. Σημειώνεται ότι η εισδοχή στο διδακτορικό πρόγραμμα του Τμήματος Ψυχολογίας γίνεται μετά από επιλογή με βάση την υφιστάμενη διαδικασία (νέα αίτηση και συνέντευξη).

Σημαντικές Πληροφορίες

Τμήμα: Τμήμα Ψυχολογίας

Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής

Όνομα Προγράμματος: Κοινωνική και Αναπτυξιακή Ψυχολογία

Κατεύθυνση: Κοινωνική και Αναπτυξιακή Ψυχολογία

Επίπεδο Τίτλου Σπουδών: 2ος Κύκλος (Μεταπτυχιακός Τίτλος) [4 Εξάμηνα]

Είδος Φοίτησης : Πλήρης

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Συντονιστής : Χάρης Ψάλτης, Καθηγητής 

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Tύπος Μαθήματος Μονάδες ECTS
Υποχρεωτικά
Υποχρεωτικά 97.5
Περιορισμένης Επιλογής 22.5
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 120

Κατανομή Μαθημάτων ανά Εξάμηνο

Προϋποθέσεις Φοίτησης

Οι διαθέσιμες θέσεις προκηρύσσονται από τη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών. Κατά την προκήρυξη, αναφέρονται τα κριτήρια εισδοχής και τα απαιτούμενα έγγραφα που πρέπει να επισυναφτούν με την αίτηση όπως:
• Αναγνωρισμένο Πανεπιστημιακό δίπλωμα
• Προηγούμενη πανεπιστημιακή κατάρτιση σε κατάλληλο αντικείμενο (ακαδημαϊκό υπόβαθρο) και βαθμολογία σχετικών πτυχίων
• Συστατικές επιστολές
• Προσωπική συνέντευξη ή/και γραπτή εξέταση (εάν προβλέπεται από τους εσωτερικούς Κανόνες του Τμήματος)

Τα Τμήματα δύνανται επίσης να θέσουν επιπρόσθετα κριτήρια και δείκτες ποιότητας όπως: (α) αριθμό δημοσιεύσεων φοιτητών σε επιστημονικά περιοδικά, (β) συμμετοχή φοιτητών σε σεμινάρια, συμπόσια, ερευνητικά προγράμματα, (γ) παρουσιάσεις φοιτητών σε συνέδρια, (δ) γνώση ξένων γλωσσών, (ε) επαγγελματικές εμπειρίες, κλπ.

Οι φοιτητές πρέπει πάντα να συμβουλεύονται τους Κανόνες Μεταπτυχιακής φοίτησης 

Επιτυχή ολοκλήρωση των απαιτήσεων του Προγράμματος Σπουδών 

Το σύστημα βαθμολογίας των μαθημάτων είναι αριθμητικό, από 0 μέχρι 10, ανά 1/2 της μονάδας. Κατώτατο όριο επιτυχίας είναι ο βαθμός 5. Ο τελικός βαθμός ενός μεταπτυχιακού φοιτητή υπολογίζεται ως ο σταθμικός μέσος όρος όλων των μαθημάτων που ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς. Η στάθμιση βασίζεται στις π.μ. του κάθε μαθήματος.
Σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών μαθήματα μπορούν να βαθμολογούνται με Επιτυχία/Αποτυχία. Τα μαθήματα αυτά δε θα προσμετρώνται στο σταθμικό μέσο όρο του φοιτητή, και δε μπορούν να υπερβαίνουν το 25% των π.μ. του προγράμματος εξαιρουμένων των π.μ. της διατριβής.
Η διπλωματική εργασία, η διατριβή, τα ερευνητικά και συγγραφικά στάδια βαθμολογούνται με Επιτυχία/Αποτυχία. Ο τελικός βαθμός για την εκπόνηση της διατριβής καταχωρείται στο τελευταίο εξάμηνο της εκπόνησής της. Η διατριβή επιπέδου Μάστερ αξιολογείται ποιοτικά με τους χαρακτηρισμούς Άριστα, Λίαν Καλώς, Καλώς και Αποτυχία. 

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Επαγγελματικά Προφίλ Αποφοίτων

Με βάση έρευνα αποφοίτων του προγράμματος που διεξήγαγε το Κέντρο Πανεπιστημιακών Ερευνών Πεδίου του ΠΚ, περίπου 97% εργοδοτούνται.
Σε σύνολο 10 προκυρήξεων θέσεων τα 9 χρόνια λειτουργίας του ΜΚΑΨ το πρόγραμμα έχει δεχθεί συνολικά 173 αιτήσεις. Από αυτούς 157 κλήθηκαν να παραστούν σε συνέντευξη. Σε 108 άτομα συνολικά προσφέρθηκε θέση και 74 ενεγράφησαν στο πρόγραμμα. Από αυτούς 42 έχουν αποφοιτήσει ενώ 18 φοιτούν ακόμη. Οι περισσότεροι από τους αποφοίτους μας είχαν ήδη εργασία όταν φοιτούσαν στο πρόγραμμα (εκπαιδευτικοί, εργασία ως κοινωνικοί λειτουργοί, σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, σε επιχειρήσεις) και αξιοποίησαν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές για ανέλιξη στην εργασία τους. Απόφοιτοι του ΜΚΑΨ έχουν προχωρήσει σε αξιοποίηση του μεταπτυχιακού τους σε διάφορους εργασιακούς τομείς όπως η διδασκαλία προπτυχιακών μαθημάτων ψυχολογίας σε ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Κύπρο, εργασία σε μη-κερδοσκοπικούς οργανισμούς, καθώς και σε ιδιωτικές εταιρίες. Απόφοιτοι του ΜΚΑΨ έχουν επίσης προχωρήσει σε διδακτορικές σπουδές τις οπόιες ολοκλήρωσαν επιτυχώς. Μερικοί από τους απόφοιτους εργοδοτούνται ως Επιστημονικοί Συνεργάτες σε ερευνητικά προγράμματα ή βρίσκονται σε Διδακτορικά Προγράμματα σπουδών.

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Οι απόφοιτοι μπορούν να εισαχθούν σε Διδακτορικά προγράμματα

Top