Slider Image

Προφίλ του Προγράμματος Σπουδών

Στόχος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να χρησιμοποιούν επιστημονικές μεθόδους και γνώσεις, ώστε να εργάζονται αυτόνομα. Αντικείμενο των σπουδών είναι η γλώσσα, η ιστορία, ο πολιτισμός, η λογοτεχνία και η πολιτική της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, της Τουρκίας και της Τουρκοκυπριακής Κοινότητας. Αναμένεται ότι με τα μαθήματα εμβάθυνσης στις γνωστικές ενότητες των Τουρκικών Σπουδών, οι φοιτητές θα βελτιώσουν σε μεγάλο βαθμό τις γλωσσικές τους ικανότητες στην Τουρκική ενώ θα εξειδικευτούν σε μία από τις γνωστικές ενότητες και θα συγγράψουν πρωτότυπη διατριβή επιπέδου μάστερ.

Βασικά Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στις Τουρκικές Σπουδές οι απόφοιτοι αναμένεται να έχουν αποκτήσει:
• Υψηλότερη ικανότητα κατανόησης και χειρισμού της Τουρκικής γλώσσας.
• Κριτική αντίληψη, συγκριτικές δεξιότητες και ικανότητα κριτικής επεξεργασίας
• Υψηλή αντίληψη και επιστημονική γνώση περί του αντικειμένου των Τουρκικών Σπουδών
• Ευρεία εποπτεία της τουρκικής λογοτεχνικής και επιστημονικής παραγωγής
• Υψηλή ικανότητα κριτικής ανάλυσης λογοτεχνικού, ιστορικού και πολιτικού λόγου
• Ικανότητα κριτικής ανάλυσης πολιτικών, κοινωνικών, και άλλων πολιτισμικών θεμάτων σε σχέση με τις Τουρκικές Σπουδές
• Επικοινωνιακές δεξιότητες και δεξιότητες παρουσίασης. 

Σημαντικές Πληροφορίες

Τμήμα: Τμήμα Τούρκικων και Μεσανατολικών Σπουδών

Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

Όνομα Προγράμματος: Τουρκικές Σπουδές

Κατεύθυνση: Τουρκικές Σπουδές

Επίπεδο Τίτλου Σπουδών: 2ος Κύκλος (Μεταπτυχιακός Τίτλος) [4 Εξάμηνα]

Είδος Φοίτησης : Πλήρης

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Συντονιστής :

Αναπλ. Καθηγητής Θεοχάρης Σταυρίδης
Πανεπιστήμιο Κύπρου Τ.Θ. 20537
1678 Λευκωσία
Τηλ.: 22893957
Φαξ: 22895040
Ηλ. Ταχ.: [email protected]

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Tύπος Μαθήματος Μονάδες ECTS
Υποχρεωτικά
Υποχρεωτικά 72
Περιορισμένης Επιλογής Εξειδίκευσης 48
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 120

Κατανομή Μαθημάτων ανά Εξάμηνο

Προϋποθέσεις Φοίτησης

Οι διαθέσιμες θέσεις προκηρύσσονται από τη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών. Κατά την προκήρυξη, αναφέρονται τα κριτήρια εισδοχής και τα απαιτούμενα έγγραφα που πρέπει να επισυναφτούν με την αίτηση όπως:
• Αναγνωρισμένο Πανεπιστημιακό δίπλωμα
• Προηγούμενη πανεπιστημιακή κατάρτιση σε κατάλληλο αντικείμενο (ακαδημαϊκό υπόβαθρο) και βαθμολογία σχετικών πτυχίων
• Συστατικές επιστολές
• Προσωπική συνέντευξη ή/και γραπτή εξέταση (εάν προβλέπεται από τους εσωτερικούς Κανόνες του Τμήματος)

Τα Τμήματα δύνανται επίσης να θέσουν επιπρόσθετα κριτήρια και δείκτες ποιότητας όπως: (α) αριθμό δημοσιεύσεων φοιτητών σε επιστημονικά περιοδικά, (β) συμμετοχή φοιτητών σε σεμινάρια, συμπόσια, ερευνητικά προγράμματα, (γ) παρουσιάσεις φοιτητών σε συνέδρια, (δ) γνώση ξένων γλωσσών, (ε) επαγγελματικές εμπειρίες, κλπ.

Οι φοιτητές πρέπει πάντα να συμβουλεύονται τους  Κανόνες Μεταπτυχιακής φοίτησης 

Επιτυχή ολοκλήρωση των πιο κάτω απαιτήσεων του Προγράμματος Σπουδών :

- Τρία εισαγωγικά μαθήματα (3Χ8ECTS)                            24 ECTS
- Έξι μαθήματα εξειδίκευσης (6Χ8 ΕCTS)                           48 ECTS
- Τρία μαθήματα Τουρκικών Κειμένων (3Χ9 ECTS)                  9 ECTS
- Παρακολούθηση Διαλέξεων και Σεμιναρίων (4Χ1 ECTS)       4 ECTS
- Συμμετοχή σε Colloquium (1X2 ΕCTS)                                2 ECTS
- Διατριβή επιπέδου Μάστερ (11+ 22 ECTS)                        33 ECTS

                                                            Σύνολο:              120 ECTS

Το σύστημα βαθμολογίας των μαθημάτων είναι αριθμητικό, από 0 μέχρι 10, ανά 1/2 της μονάδας. Κατώτατο όριο επιτυχίας είναι ο βαθμός 5. Ο τελικός βαθμός ενός μεταπτυχιακού φοιτητή υπολογίζεται ως ο σταθμικός μέσος όρος όλων των μαθημάτων που ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς. Η στάθμιση βασίζεται στις π.μ. του κάθε μαθήματος.
Σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών μαθήματα μπορούν να βαθμολογούνται με Επιτυχία/Αποτυχία. Τα μαθήματα αυτά δε θα προσμετρώνται στο σταθμικό μέσο όρο του φοιτητή, και δε μπορούν να υπερβαίνουν το 25% των π.μ. του προγράμματος εξαιρουμένων των π.μ. της διατριβής.
Η διπλωματική εργασία, η διατριβή, τα ερευνητικά και συγγραφικά στάδια βαθμολογούνται με Επιτυχία/Αποτυχία. Ο τελικός βαθμός για την εκπόνηση της διατριβής καταχωρείται στο τελευταίο εξάμηνο της εκπόνησής της. Η διατριβή επιπέδου Μάστερ αξιολογείται ποιοτικά με τους χαρακτηρισμούς Άριστα, Λίαν Καλώς, Καλώς και Αποτυχία. 

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Επαγγελματικά Προφίλ Αποφοίτων

     Οι προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων του προγράμματος σπουδών περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:
• Διορισμό στη Μέση Εκπαίδευση
• Απασχόληση στα κρατικά προγράμματα επιμόρφωσης
• Απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα (ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, φροντιστήρια)
• Iδιωτικές εταιρείες πάσης φύσεως
• Διορισμό στο Δημόσιο & Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα της Κύπρου
• Διορισμό στο Διπλωματικό Σώμα της Κυπριακής Δημοκρατίας
• Απασχόληση στα ΜΜΕ (έντυπη και ηλεκτρονική δημοσιογραφία, τηλεόραση, ραδιόφωνο)
• Απασχόληση σε μεταφραστικά επαγγέλματα και στη διερμηνεία
• Απασχόληση σε εκδοτικά επαγγέλματα (π.χ. επιμέλεια, σύνταξη, έκδοση κειμένων)
• Ενασχόληση με συγγραφικά επαγγέλματα (συγγραφή, ποίηση)
• Διαχείριση πολιτισμικών φορέων (ιδρυμάτων, μουσείων κλπ.)
• Συνέχιση σπουδών σε διδακτορικό επίπεδο.

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Οι απόφοιτοι μπορούν να εισαχθούν σε Διδακτορικά προγράμματα

Top