Slider Image

Προφίλ του Προγράμματος Σπουδών

Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος Μάστερ στη Φυσικής είναι να προάγει την επιστημονική γνώση και έρευνα στη Φυσική. Η εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών αποτελεί κεντρικό στοιχείο των στόχων και δραστηριοτήτων του Τμήματος. Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ στη Φυσική στοχεύει να: 


 • Προσελκύσει ταλαντούχους Κύπριους και αλλοδαπούς φοιτητές με προπτυχιακό δίπλωμα στη Φυσική.

 • Παρέχει ένα στερεό υπόβαθρο Μεταπτυχιακού επιπέδου βασικών αρχών Φυσικής (Κβαντική Φυσική, Ηλεκτρομαγνητισμός, Στατιστική Φυσική).
 • Εκθέσει τους φοιτητές σε ένα εύρος Μοντέρνων Πειραματικών Τεχνικών και Οργάνων.

 • Δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές να αναλάβουν και να ολοκληρώσουν ένα πρωτότυπο ερευνητικό έργο κάτω από την καθοδήγηση ενός ακαδημαϊκού μέλους του Τμήματος.

 • Βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν τις απαραίτητες αναλυτικές, υπολογιστικές ή/και πειραματικές δεξιότητες για να φέρουν εις πέρας ένα πρωτότυπο ερευνητικό έργο.
 • Παρέχει ένα μαθησιακό περιβάλλον γεμάτο πνευματικά ερεθίσματα, μέσω του προσφερόμενου κύκλου μαθημάτων και ερευνητικών ευκαιριών αλλά και μέσω της συμμετοχής των φοιτητών σε δίκτυα συνεργασίας με σημαντικά διεθνή ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια, καθώς και μέσω της συμμετοχής τους σε διεθνή συνέδρια, σχολεία και εργαστήρια.

 • Παράγει υψηλής ποιότητας αποφοίτους που θα μπορούν να επιδιώξουν σταδιοδρομία στον ακαδημαϊκό χώρο, στην έρευνα, στον κλάδο της βιομηχανίας, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε ιδιωτικές εταιρείες ή στον δημόσιο τομέα.

 • Διατηρεί υψηλά ακαδημαϊκά πρότυπα στη διδασκαλία, ενημερώνοντας συνεχώς μεθόδους διδασκαλίας ώστε να ανταποκριθεί στις επιστημονικές προόδους και κοινωνικές ανάγκες.

 • Κατέχει και διατηρεί ηγετικό ρόλο στα μεταπτυχιακά προγράμματα Φυσικής των Πανεπιστημίων της Ανατολικής Μεσογείου και του ελληνόφωνου χώρου.


Βασικά Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ακολουθεί μια επισκόπηση των επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων του προγράμματος Μάστερ στη Φυσική. Τα μαθησιακά αποτελέσματα για κάθε μάθημα του προγράμματος παρέχονται στην αντίστοιχη περιγραφή του μαθήματος. Με την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων του πτυχίου Μάστερ στη Φυσική, οι φοιτητές μας αναμένεται να:

 • Κατέχουν τις βασικές γνώσεις Φυσικής που αναμένονται να έχουν αποκτήσει από ένα βασικό Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Φυσικής, συμπεριλαμβανομένης της Κβαντικής Μηχανικής, του Ηλεκτρομαγνητισμού, της Στατιστικής Φυσικής και των Σύγχρονων Πειραματικών Τεχνικών και Συσκευών.
 • Κατέχουν το απαραίτητο υπόβαθρο σε θεωρητικές, υπολογιστικές και/ή πειραματικές δεξιότητες ώστε να εκπονήσουν μια πειραματική εργασία σε συγκεκριμένη ερευνητική περιοχή.
 • Επιδεικνύουν την ικανότητα να αξιολογούν κριτικά και να αναλύουν πειραματικά δεδομένα.
 • Επιδεικνύουν ευελιξία και καινοτόμο σκέψη στην αντιμετώπιση και διαχείριση ανοικτών ερωτήσεων σε διάφορα πλαίσια, ως βασικό πλεονέκτημα για σταδιοδρομία στην έρευνα, τη βιομηχανία, το εμπόριο, την εκπαίδευση και τον δημόσιο τομέα
 • Αναπτύξουν μεταβιβάσιμων δεξιότητες όπως: προφορική και γραπτή επιστημονική επικοινωνία, σχεδόν άπταιστη χρήση επιστημονικών αγγλικών, χρήση τεχνολογίας πληροφοριών/επικοινωνιών, οργάνωση και προγραμματισμός ομαδικής εργασίας, ικανότητα διεξαγωγής εκτεταμένης βιβλιογραφικής αναζητήσης σε προηγμένα βιβλία και ηλεκτρονικών αρχείων μέσω διαδικτύου.
 • Είναι σε θέση να παρουσιάσουν και να υποστηρίξουν μια απλή ερευνητική δραστηριότητα τόσο σε ειδικούς όσο και σε μη ειδικούς.
 • Κατέχουν τις μεθόδους της επιστημονικής έρευνας στη Φυσική και πώς αυτές εφαρμόζονται σε άλλους τομείς της έρευνας πέρα από τη Φυσική.

Σημαντικές Πληροφορίες

Τμήμα: Τμήμα Φυσικής

Σχολή: Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών

Όνομα Προγράμματος: Φυσική

Κατεύθυνση: Φυσικής

Επίπεδο Τίτλου Σπουδών: 2ος Κύκλος (Μεταπτυχιακός Τίτλος) [4 Εξάμηνα]

Είδος Φοίτησης : Πλήρης

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Συντονιστής :

Φώτης Πτωχός
(Αναπληρωτής Καθηγητής) 

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Tύπος Μαθήματος Μονάδες ECTS
Υποχρεωτικά
Κοινού Kορμού 50
Κατεύθυνσης 60
Περιορισμένης Επιλογής Εξειδίκευσης 10
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 120

Κατανομή Μαθημάτων ανά Εξάμηνο

Προϋποθέσεις Φοίτησης

Οι διαθέσιμες θέσεις προκηρύσσονται από τη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών. Κατά την προκήρυξη, αναφέρονται τα κριτήρια εισδοχής και τα απαιτούμενα έγγραφα που πρέπει να επισυναφτούν με την αίτηση όπως:

 • Αναγνωρισμένο Πανεπιστημιακό δίπλωμα
 • Προηγούμενη πανεπιστημιακή κατάρτιση σε κατάλληλο αντικείμενο (ακαδημαϊκό υπόβαθρο) και βαθμολογία σχετικών πτυχίων
 • Συστατικές επιστολές
 • Προσωπική συνέντευξη ή/και γραπτή εξέταση (εάν προβλέπεται από τους εσωτερικούς Κανόνες του Τμήματος).

Τα Τμήματα δύνανται επίσης να θέσουν επιπρόσθετα κριτήρια και δείκτες ποιότητας όπως: (α) αριθμό δημοσιεύσεων φοιτητών σε επιστημονικά περιοδικά, (β) συμμετοχή φοιτητών σε σεμινάρια, συμπόσια, ερευνητικά προγράμματα, (γ) παρουσιάσεις φοιτητών σε συνέδρια, (δ) γνώση ξένων γλωσσών, (ε) επαγγελματικές εμπειρίες, κλπ.

Οι φοιτητές πρέπει πάντα να συμβουλεύονται τους Κανόνες Μεταπτυχιακής φοίτησης .

Επιτυχής ολοκλήρωση των απαιτήσεων του Προγράμματος Σπουδών.

Το σύστημα βαθμολογίας των μαθημάτων είναι αριθμητικό, από 0 μέχρι 10, ανά 1/2 της μονάδας. Κατώτατο όριο επιτυχίας είναι ο βαθμός 5. Ο τελικός βαθμός ενός μεταπτυχιακού φοιτητή υπολογίζεται ως ο σταθμικός μέσος όρος όλων των μαθημάτων που ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς. Η στάθμιση βασίζεται στις π.μ. του κάθε μαθήματος.

Σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών μαθήματα μπορούν να βαθμολογούνται με Επιτυχία/Αποτυχία. Τα μαθήματα αυτά δε θα προσμετρώνται στο σταθμικό μέσο όρο του φοιτητή, και δε μπορούν να υπερβαίνουν το 25% των π.μ. του προγράμματος εξαιρουμένων των π.μ. της διατριβής.

Η διπλωματική εργασία, η διατριβή, τα ερευνητικά και συγγραφικά στάδια βαθμολογούνται με Επιτυχία/Αποτυχία. Ο τελικός βαθμός για την εκπόνηση της διατριβής καταχωρείται στο τελευταίο εξάμηνο της εκπόνησής της. Η διατριβή επιπέδου Μάστερ αξιολογείται ποιοτικά με τους χαρακτηρισμούς Άριστα, Λίαν Καλώς, Καλώς και Αποτυχία. 

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Επαγγελματικά Προφίλ Αποφοίτων

Περιληπτικά, η επαγγελματική σταδιοδρομία των κατόχων πτυχίων Μάστερ δείχνει ότι 45 (από τους 71) έχουν ακολουθήσει καριέρα στην εκπαίδευση στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα. 10 πτυχιούχοι απασχολούνται στον τοπικό χρηματοπιστωτικό και ασφαλιστικό κλάδο και σε επιχειρήσεις ανάλυσης δεδομένων. 7 πτυχιούχοι παρακολούθησαν διδακτορικές σπουδές στο Τμήμα μας. Τέλος, 10 απόφοιτοι συνέχισαν για ένα διδακτορικό δίπλωμα σε Πανεπιστήμια είτε στην Ευρώπη ή στις ΗΠΑ. Και οι 10 απασχολούνται επί του παρόντος ως ερευνητές σε διάφορα αναγνωρισμένα διεθνή ινστιτούτα και Πανεπιστήμια συμπεριλαμβανομένων του CERN, Παν. του Stony Brook, Παν. του Μάντσεστερ, ETH Ζυρίχη, Ινστιτούτο Max Planck στο Μόναχο, Παν. της Μασσαλίας, του UCL και της CNRS Grenoble.

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Οι απόφοιτοι μπορούν να εισαχθούν σε Διδακτορικά προγράμματα.

Top