Διδακτορικό Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες και το Περιβάλλον

Slider Image

Προφίλ του Προγράμματος Σπουδών

Σκοπός του προγράμματος σπουδών:
Οι λειτουργοί πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες έχουν ανάγκη ερευνητικής κατάρτισης. Tο διδακτορικό πρόγραμμα αποσκοπεί στη δημιουργία ερευνητών στο χώρο της Μάθησης των Φυσικών Επιστημών, που θα συνδυάζουν τις απαιτούμενες γνώσεις από τις Φυσικές Επιστήμες, τη Γνωστική Ψυχολογία και τη Μεθοδολογία Έρευνας, ώστε να παράγουν τα δεδομένα, που θα υποστηρίξουν τη συνεχιζόμενη αναβάθμιση της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών.
Γενικός σκοπός του προγράμματος είναι η ολοκληρωμένη εκπαίδευση ερευνητών της Μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα αποκτήσουν δεξιότητες βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, θα αναπτύξουν στρατηγικές αξιολόγησης και μεταρρύθμισης της εκπαιδευτικής πολιτικής και θα αποκτήσουν ικανότητες κριτικής ανάλυσης των σύγχρονων αντιλήψεων στο χώρο της Μάθησης των Φυσικών Επιστημών και της εξέλιξής τους.

Βασικά Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή συμπλήρωση του προγράμματος, αναμένεται ότι οι φοιτητές/τριες:
Θα έχουν εξοικειωθεί με τη βιβλιογραφία της Μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες και τις σύγχρονες θεωρίες Γνωστικής Ανάπτυξης, Σχεδιασμού και Υλοποίησης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στις Φυσικές Επιστήμες.
Θα έχουν αναπτύξει δεξιότητες ανασκόπησης και κριτικής ανάλυσης της βιβλιογραφίας όσον αφορά συγκεκριμένα ερευνητικά ζητήματα.
Θα είναι σε θέση να διατυπώνουν διερευνήσιμα ερωτήματα, να καθορίζουν το επίπεδο σαφήνειας των ερωτημάτων και να επιλέγουν κατάλληλη μεθοδολογία για τη μελέτη τους. 
Θα έχουν εξοικειωθεί με ένα ευρύ φάσμα ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων εκπαιδευτικής έρευνας και θα έχουν αποκτήσει εμπειρίες εφαρμογής αυτών των μεθόδων στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων και, γενικότερα, στην προώθηση της μελέτης βασικών και εφαρμοσμένων ερωτημάτων στη Μάθηση των Φυσικών Επιστημών.
Θα είναι σε θέση να εφαρμόζουν συστηματικά τα διαθέσιμα ερευνητικά δεδομένα και, συνυπολογίζοντας τις ανάγκες και τους περιορισμούς του εκπαιδευτικού συστήματος, θα αναπτύσσουν λεπτομερείς εισηγήσεις για εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, με στόχο τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας ως προς τη μαθησιακή διαδικασία στις Φυσικές Επιστήμες.
Θα γνωρίζουν πώς οι μαθητές οικοδομούν βασικές επιστημονικές γνώσεις, πρακτικές και δεξιότητες, και πώς όλα αυτά σε συνδυασμό με τις ικανότητες και τον συναισθηματικό τους κόσμο επιτρέπουν στους μαθητές να αντιμετωπίζουν με αποτελεσματικότητα προβλήματα της καθημερινής ζωής και να συμμετέχουν στην κοινωνία ως ενεργοί και επιστημονικά εγγράμματοι πολίτες.

Σημαντικές Πληροφορίες

Τμήμα: Τμήμα Επιστήμων της Αγωγής

Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής

Όνομα Προγράμματος: Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες και το Περιβάλλον

Κατεύθυνση: Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες και το Περιβάλλον

Επίπεδο Τίτλου Σπουδών: 3ος Κύκλος (Διδακτορικό Δίπλωμα) [8 Εξάμηνα]

Είδος Φοίτησης : Πλήρης και Μερική Φοίτηση (δυνατότητα επιλογής)

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Συντονιστής : Ζαχαρία Ζαχαρίας (zach@ucy.ac.cy)

Κωνσταντίνος Κορφιάτης (korfiatis@ucy.ac.cy)
Kωνσταντίνος Κωνσταντίνου (c.p.constantinou@ucy.ac.cy)

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Tύπος Μαθήματος Μονάδες ECTS
Υποχρεωτικά
Υποχρεωτικά 273
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 273

Σημειώσεις Δομής

Κατανομή Μαθημάτων ανά Εξάμηνο


Σημειώσεις

Υποχρεωτικά (5): EΠΑ 751, 752, 753 και δύο από τα ακόλουθα: EΠΑ 660, 662, 663, 664, 689, 780, 788

Οι φοιτητές μπορούν να εγγραφούν σε Ερευνητικά και Συγγραφικά στάδια το Χειμερινό ή Εαρινό ή Θερινό Εξάμηνο.

Προϋποθέσεις Φοίτησης

Οι διαθέσιμες θέσεις προκηρύσσονται από τη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών. Κατά την προκήρυξη, αναφέρονται τα κριτήρια εισδοχής και τα απαιτούμενα έγγραφα που πρέπει να επισυναφτούν με την αίτηση όπως:
Αναγνωρισμένο Πανεπιστημιακό δίπλωμα
Προηγούμενη πανεπιστημιακή κατάρτιση σε κατάλληλο αντικείμενο (ακαδημαϊκό υπόβαθρο) και βαθμολογία σχετικών πτυχίων
Συστατικές επιστολές
Προσωπική συνέντευξη ή/και γραπτή εξέταση (εάν προβλέπεται από τους εσωτερικούς Κανόνες του Τμήματος) 
Υποβολή προκαταρκτικής ερευνητικής πρότασης για εισαγωγή σε διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών (εάν προβλέπεται από τους εσωτερικούς κανόνες του Τμήματος)

Τα Τμήματα δύνανται επίσης να θέσουν επιπρόσθετα κριτήρια και δείκτες ποιότητας όπως: (α) αριθμό δημοσιεύσεων φοιτητών σε επιστημονικά περιοδικά, (β) συμμετοχή φοιτητών σε σεμινάρια, συμπόσια, ερευνητικά προγράμματα, (γ) παρουσιάσεις φοιτητών σε συνέδρια, (δ) γνώση ξένων γλωσσών, (ε) επαγγελματικές εμπειρίες, κλπ.

Οι φοιτητές πρέπει πάντα να συμβουλεύονται τους Κανόνες Μεταπτυχιακής Φοίτησης 

Επιτυχή ολοκλήρωση των απαιτήσεων του Προγράμματος Σπουδών
Μέχρι 60 ECTS δύνανται να απαλλαχθούν από μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου.

Η διπλωματική εργασία, η διατριβή, τα ερευνητικά και συγγραφικά στάδια βαθμολογούνται με Επιτυχία/Αποτυχία. Ο τελικός βαθμός για την εκπόνηση της διατριβής καταχωρείται στο τελευταίο εξάμηνο της εκπόνησής της. Η διδακτορική διατριβή αξιολογείται με Επιτυχία ή Αποτυχία.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Επαγγελματικά Προφίλ Αποφοίτων

Το πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε εν υπηρεσία εκπαιδευτικούς όσο και σε προϋπηρεσιακούς εκπαιδευτικούς και καλύπτει όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Απευθύνεται επίσης σε εργαζόμενους, ή ενδιαφερόμενους να εργαστούν, σε Μη-Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) και σε κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς που ασχολούνται με τη προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορία.
Οι απόφοιτοι του προγράμματος έχουν αυξημένες πιθανότητες απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, ειδικότερα σε ιδιωτικά σχολεία, μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και άλλους ιδιωτικούς ή κρατικούς φορείς που ασχολούνται  με την μη-τυπική και δια βίου εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες, τη προστασία του περιβάλλοντος και την Αειφορία. Αναφορικά με το διορισμό τους στο δημόσιο, η κατοχή διδκατορικού τίτλου μοριοδοτείται τόσο για τον διορισμό, όσο και για την προαγωγή.

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

-

Top