Slider Image

Προφίλ του Προγράμματος Σπουδών

Ο σκοπός και οι στόχοι του Προπτυχιακού Προγράμματος Πληροφορικής είναι να:

 • Προετοιμάσει αποφοίτους ικανούς να σταδιοδρομήσουν σε θέσεις υψηλής υπευθυνότητας στον επαγγελματικό ή στον ακαδημαϊκό χώρο, όπου θα προωθήσουν αποτελεσματικά την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων μεθόδων και ιδεών.
 • Παρέχει στον φοιτητή παιδεία με την ευρύτερη έννοια του όρου, αλλά και να καλλιεργήσει την επιθυμία του να συνεχίσει να μαθαίνει σε ανώτερα επίπεδα,αποκτώντας έτσι ωριμότητα, ανεξαρτησία πνεύματος και δυνατότητα κριτικής.
 • Παράξει απόφοιτους οι οποίοι θα είναι σε θέση να εμπεδώσουν την Πληροφορική τόσο ως επιστημονικό πεδίο όσο και ως ενασχόληση μέσα στα πλαίσια της ευρύτερης κοινωνίας.
 • Δημιουργήσει έναν κόμβο επικοινωνίας μεταξύ των φοιτητών και της εγχώριας βιομηχανίας.
 • Παρέχει μεταβιβάσιμες δεξιότητες, όπως ικανότητα καθαρής και περιεκτικής επιστημονικής επικοινωνίας (τόσο γραπτής όσο και προφορικής), και εμπειρία στην άντληση και συλλογή πληροφορίας. Επίσης, εμπεδώνει την επίγνωση του ρόλου των σπουδών στη βιομηχανία και στην κοινωνία γενικότερα.

Βασικά Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών καλύπτει τόσο τις πρακτικές τεχνικές όσο και τη βαθύτερη θεωρία πάνω στην οποία βασίζονται αυτές.
Με την αποφοίτησή τους, οι φοιτητές μας αναμένεται να:

 • Έχουν καλύψει τον καθιερωμένο προπτυχιακό κορμό της Πληροφορικής, όπως αυτός παρατίθεται λεπτομερώς στην περιγραφή των μαθημάτων.
 • Διαθέτουν ισχυρά εφόδια για τη διερεύνηση μεγάλου εύρους θεμάτων.
 • Έχουν αποκτήσει μαθηματικές δεξιότητες προχωρημένου επιπέδου.
 • Επιδεικνύουν εις βάθος αντίληψη μεγάλου φάσματος περιοχών της Πληροφορικής, και είναι ευρέως εξοικειωμένοι με τις επικρατούσες ερευνητικές κατευθύνσεις και τα προβλήματα αιχμής.
 • Κατανοούν πώς οι αρχές και οι μέθοδοι της Πληροφορικής εφαρμόζονται σε μοντέρνες διεπιστημονικές περιοχές έρευνας.
 • Επιδεικνύουν προσαρμοστικότητα και πρωτότυπη σκέψη στη διερεύνηση και τον χειρισμό ανοικτών ερωτήσεων σε ένα εύρος περιοχών, πράγμα που αποτελεί ουσιαστικό εφόδιο για τη σταδιοδρομία τους στην έρευνα, στη βιομηχανία, στο εμπόριο, στην εκπαίδευση και στον δημόσιο τομέα.
 • Έχουν αναπτύξει μεταβιβάσιμες δεξιότητες, όπως είναι: προφορική και γραπτή επιστημονική επικοινωνία, εξαιρετικά καλή χρήση της Αγγλικής για επιστημονικούς σκοπούς, εκτενής εμπειρία με τεχνολογίες πληροφόρησης/επικοινωνίας, οργάνωση και προγραμματισμός ομαδικής εργασίας.
 • Έχουν αποκτήσει κάποια εμπειρία με ανεξάρτητη εργασία, ιδεωδώς στα πλαίσια ενός ερευνητικού έργου.
Οι απόφοιτοί μας αναμένεται να μπορούν να εργοδοτηθούν από την εγχώρια αγορά ως επιστήμονες περί την Επιστήμη της Πληροφορικής, να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος, ή ακόμα και να εξειδικευθούν σε συγκεκριμένους τομείς έρευνας σε κάποιο ερευνητικό κέντρο. Επίσης, θα μπορούν να
διδάξουν Πληροφορική στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μετά από επιτυχή παρακολούθηση προγράμματος παιδαγωγικής κατάρτισης. Ανεξάρτητα από τη σταδιοδρομία που οι απόφοιτοί μας θα επιλέξουν να ακολουθήσουν, οι βάσεις που θα έχουν αποκτήσει αναφορικά με τις βαθύτερες έννοιες της Πληροφορικής θα τους επιτρέψουν να συμβαδίσουν με τις ραγδαίες εξελίξεις στον επιστημονικό και τεχνολογικό χώρο.
Επιμέρους καταγραφή των μαθησιακών αποτελεσμάτων για κάθε μάθημα του Προγράμματος περιλαμβάνεται στην περιγραφή του αντιστοίχου μαθήματος. 

Σημαντικές Πληροφορίες

Τμήμα: Τμήμα Πληροφορικής

Σχολή: Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών

Όνομα Προγράμματος: Πληροφορική

Κατεύθυνση: Πληροφορικής

Επίπεδο Τίτλου Σπουδών: 1ος Κύκλος (Πτυχίο) [8 Εξάμηνα]

Είδος Φοίτησης : Πλήρης

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Συντονιστής : Άννα Φιλίππου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Tύπος Μαθήματος Μονάδες ECTS
Υποχρεωτικά
Υποχρεωτικά 175
Περιορισμένης Επιλογής 45
Ελεύθερης Επιλογής 20
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 240

Κατανομή Μαθημάτων ανά Εξάμηνο

Προϋποθέσεις Φοίτησης

H συντριπτική πλειονότητα των νεοεισερχόμενων προπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου εισάγεται με τις Παγκύπριες Εξετάσεις, που οργανώνει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
• Εισδοχή βάσει Ειδικών Κριτηρίων
Υποψήφιοι που έχουν παρακαθίσει στις Παγκύπριες Εξετάσεις και οι οποίοι πληρούν συγκεκριμένα ειδικά κριτήρια, όπως αυτά καθορίζονται από τους Κανονισμούς και Κανόνες Σπουδών και Φοιτητικών Υποθέσεων, μπορούν να διεκδικήσουν έναν περιορισμένο αριθμό θέσεων (14% των Κυπρίων εισακτέων).

• Κορυφαίοι αθλητές και διακριθέντες σε Διεθνείς Ολυμπιάδες
Αθλητές με κορυφαίες διακρίσεις στον αθλητισμό, όπως αυτές καθορίζονται από το Συμβούλιο Αθλητισμού του ΠΚ και διακριθέντες σε Διεθνείς Ολυμπιάδες (π.χ Μαθηματικών, Πληροφορικής, Βιολογίας κλπ) με 1ο, 2ο και 3ο μετάλλιο, μπορούν να εισαχθούν σε Τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου χωρίς εξετάσεις και μόνο με το Απολυτήριο Λυκείου.
• Εισδοχή βάσει Πανελλήνιων Εξετάσεων
Υποψήφιοι οι οποίοι παρακάθονται στις Πανελλήνιες Εξετάσεις γίνονται δεκτοί σε ποσοστό ίσο με το 10% του συνολικού αριθμού των προσφερόμενων θέσεων μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων
• Εισδοχή βάσει Διεθνών Εξετάσεων
Υποψήφιοι μπορούν να διεκδηκήσουν επιπλέον αριθμό θέσεων που αντιστοιχεί στο 3% των Κυπρίων εισακτέων με βάση Έναν τα αποτελέσματα των διεθνών εξετάσεων GCE, Baccalaureate ή άλλων ισοδύναμων εξετάσεων. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται Κύπριοι που ανήκουν στις επίσημες θρησκευτικές ομάδες της Δημοκρατίας, επαναπατρισθέντες Κύπριοι, Κύπριοι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, Έλληνες της διασποράς, παιδιά λειτουργών της Εξωτερικής Υπηρεσίας της Κύπρου και ξένοι υπήκοοι από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή κράτη εκτός της ΕΕ.

• Τουρκοκύπριοι
Tουρκοκύπριοι απόφοιτοι εξατάξιας σχολής μέσης εκπαίδευσης γίνονται δεκτοί, με το απολυτήριό τους ή αφού επιτύχουν σε ειδικές γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, που οργανώνει το αρμόδιο Τμήμα.

• Μετεγγραφές / Δεύτερο Πτυχίο
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει κάθε χρόνο περιορισμένο αριθμό θέσεων για εσωτερικές/εξωτερικές μετεγγραφές, καθώς και θέσεις για απόκτηση δεύτερου πτυχίου 

Οι φοιτητές πρέπει πάντα να συμβουλεύονται τους Κανόνες Προπτυχιακής φοίτησης  

Επιτυχή ολοκλήρωση των απαιτήσεων του Προγράμματος Σπουδών και την συμπλήρωση τουλάχιστον 240 Πιστωτικών Μονάδων 

Ο τελικός βαθμός ενός προπτυχιακού φοιτητή, και κατά συνέπεια η τάξη του Πτυχίου του (Άριστα με Διάκριση (9,5-10), Άριστα (8,5-9,49), Λίαν Καλώς (6,5-8,49), Καλώς (5,5-6,49) και Ικανοποιητικώς (5-5,49) υπολογίζεται ως ο σταθμικός μέσος όρος όλων των μαθημάτων που ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς. Η στάθμιση βασίζεται στις π.μ. του κάθε μαθήματος  

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Επαγγελματικά Προφίλ Αποφοίτων

Οι ικανότητες και το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης των αποφοίτων μας αναγνωρίζονται από την τοπική αγορά εργασίας αλλά και διεθνώς, καθώς οι απόφοιτοί μας σημειώνουν αξιέπαινες επιδόσεις είτε εργοδοτούμενοι στην εγχώρια βιομηχανία αμέσως μετά την αποφοίτησή τους, είτε ακολουθώντας μεταπτυχιακές σπουδές σε κορυφαία Πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής. 

Πιο συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι του Τμήματος απασχολούνται:
 • Στην εγχώρια βιομηχανία (π.χ. εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού, εταιρείες τηλεπικοινωνιών, εταιρείες προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, τράπεζες, χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, ασφαλιστικές εταιρείες)
 • Σε διάφορους τομείς του δημόσιου τομέα
 • Στη Δημόσια Μέση Εκπαίδευση
 • Στην Ιδιωτική Μέση Εκπαίδευση
 • Στην Ανώτατη Εκπαίδευση ως καθηγητές ή ερευνητές σε πανεπιστήμια της Κύπρου και του εξωτερικού
 • Στην έρευνα στην Κύπρο και στο εξωτερικό (ως μεταπτυχιακοί φοιτητές Μάστερ και Διδακτορικού και ως μεταδιδακτορικοί συνεργάτες σε πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα) 

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Οι απόφοιτοι μπορούν να εισαχθούν σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Μάστερ  

Top