Αυτοχρηματοδοτούμενο Διατμηματικό Διεπιστημονικό Πρόγραμμα «Διδακτορικό σε Σπουδές Φύλου»

Slider Image

Προφίλ του Προγράμματος Σπουδών

Το Πρόγραμμα ιδρύθηκε σε συνεργασία με την Έδρα UNESCO για ισότητα φύλου και το Κέντρο Σπουδών Φύλου και ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2012. Είναι το μόνο διδακτορικό πρόγραμμα σε Σπουδές Φύλου στην Κύπρο. Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει στους/στις διδακτορικούς/ές φοιτητές/τριες την απαραίτητη γνώση, τις νοητικές στάσεις, τις ερευνητικές πλαισιώσεις και δεξιότητες που χρειάζονται για να γίνουν ακαδημαϊκοί μελετητές και δάσκαλοι, όπως επίσης ηγετικές μορφές στους τομείς του φύλου, της σεξουαλικότητα και των γυναικείων σπουδών. Στοχεύει (α) στη σύζευξη φεμινιστικής θεωρίας, έρευνας για το φύλο, απόκτηση εμπειρίας σε πολιτικές και έρευνα, (β) στην εμπλοκή σε αναστοχαστική μάθηση για θεωρίες που αφορούν στην κοινωνική, ιστορική και λογοθετική συγκρότηση του φύλου, της σεξουαλικότητας και του άξονα φύλου/σεξουαλικότητας, (γ) στη διερεύνηση και κριτική, σε πολλαπλούς τομείς της ζωής και της γνώσης, των τρόπων με τους οποίους η πατριαρχία, ο μισογυνισμός και η ετεροκανονιστικότητα διαπλέκονται και συνεργούν ορίζοντας και ρυθμίζοντας το δίπολο ιδιωτικό/δημόσιο, τη συγγένεια, την κοινωνικότητα και τις κοινωνικές σχέσεις, (δ) στην ανάλυση από τη σκοπιά του φύλου των κατασταλτικών και παραγωγικών μορφών εξουσίας και βιοπολιτικής σε διεθνικά και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα, (ε) στη χαρτογράφηση και την κριτική ανάλυση των ορθολογικοτήτων του φύλου και των εφαρμογών τους στην κατασκευή και διάρθρωση της γνώσης και των γνωστικών πεδίων, (στ) στη θεωρητικοποίηση και εφαρμογή στην έρευνα μορφών δομικής και πολιτικής διασταύρωσης του φύλου με άλλους άξονες ανισότητας, (ζ) στην εμπλοκή σε κριτικές φεμινιστικές ή/και κουήρ γενεαλογίες επιστημών, επιστημικών βεβαιοτήτων, κανόνων και αρχείων, (η) στην ανάπτυξη πλαισιώσεων για έρευνα πάνω σε αποσιωποιημένες ή/και εμπεδωμένες μορφές αποκλεισμού, (θ) στην ανάπτυξη πιο συμπεριληπτικών, δίκαιων και ζωτικών μορφών γνώσης, κοινωνικής οργάνωσης και πολιτικής αλληλεγγύης.
Επιπλέον, οι διδακτορικοί/ές φοιτητές/τριες του Προγράμματος εμβαθύνουν γνωσιακά και ερευνητικά σε ζητήματα φύλου, αξιοποιώντας προσεγγίσεις από τη φιλοσοφία, τη λογοτεχνική κριτική, την κριτική ανάλυση λόγου, την ανάλυση πολιτικών, την εθνογραφία, τις σπουδές κινηματογράφου, κ.ά..
Η διατμηματική σύσταση του ακαδημαϊκού προσωπικού και η συνεργασία, τόσο σε επίπεδο διδασκαλίας όσο και σε επίπεδο έρευνας, με διεθνείς ακαδημαϊκούς και δίκτυα, ενθαρρύνει και στηρίζει τη φεμινιστική, κουήρ και διατμηματική έρευνα ανάμεσα σε διαφορετικά πεδία έρευνας, όπως: εκπαίδευση, ιστορία, λογοτεχνία, κλασσικές σπουδές, μετα-ανθρώπινες σπουδές, δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διοίκηση και οργανωσιακή ανάλυση, μεταποικιακές σπουδές, σπουδές κριτικής ανάλυσης φυλής και σπουδές παγκοσμιοποίησης.

Βασικά Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι απόφοιτοι/ες μας αναμένεται να μπορούν να:

- παρεμβαίνουν με φεμινιστική κριτική, εμπειρογνωμοσύνη σε πλαισιώσεις φύλου και
επιστημονική εμβρίθεια στην ανάπτυξη πολιτικών, στην έρευνα, στον δημόσιο λόγο, στη δημόσια και άλλες σφαίρες πολιτικής συμμετοχής
- διαμορφώνουν και να ακολουθούν ερευνητικά ερωτήματα που αποδομούν καθιερωμένες ορθολογικότητες φύλου στις πατριαρχικές κοινωνικές δομές, θεσμούς, ιδεολογίες και σχέσεις
- να διευρύνουν τις θεωρητικοποιήσεις του φεμινισμού, των διασταυρούμενων ανισοτήτων, της σεξουαλικότητας, της φυλής, της εμπρόθετης δράσης, της υποκειμενικότητας, των
εννοιολογήσεων του χώρου και του χρόνου, της ανθρωπινότητας και του μετα- ανθρώπινου
- να διερευνούν πολλαπλά και διαφορετικά ιδιώματα ακαδημαϊκής γραφής
-να παράγουν ακαδημαϊκά κείμενα και μονογραφίες για φύλο και σεξουαλικότητα.

Σημαντικές Πληροφορίες

Τμήμα: Τμήμα Επιστήμων της Αγωγής

Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής

Όνομα Προγράμματος: Διδακτορικό σε Σπουδές Φύλου

Κατεύθυνση: Σπουδές Φύλου

Επίπεδο Τίτλου Σπουδών: 3ος Κύκλος (Διδακτορικό Δίπλωμα) [8 Εξάμηνα]

Είδος Φοίτησης : Πλήρης και Μερική Φοίτηση (δυνατότητα επιλογής)

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Συντονιστής : Ζέλεια Γρηγορίου (gregoriou@ucy.ac.cy)

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Μονάδες ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Υποχρεωτικά 249
Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής 24
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 273

Κατανομή Μαθημάτων ανά Εξάμηνο


Σημειώσεις για το Διάγραμμα Δομής

Υποχρεωτικό (3): ΣΠΦ 629, ΣΠΦ 776, ΕΠΑ 520 ή ΕΠΑ 682 ή ΕΠΑ 683

Επιλογής (2) από τα ακόλουθα: ΣΠΦ 613, ΣΠΦ 619, ΣΠΦ 626, ΣΠΦ 631, ΣΠΦ 632, ΣΠΦ 639, ΣΠΦ 642, ΣΠΦ 689, ΑΓΓ 705, ΑΓΓ 713, ΑΓΓ 720, ΒΝΕ 535, ΓΕΣ 772, ΓΕΣ 774, ΕΠΑ 556, ΕΠΑ 641, ΙΣΤ 558, 

Τα σεμινάρια ΣΠΦ 774 και ΣΠΦ 775  θα τα παρακολουθήσουν οι φοιτητές που τα μαθήματα περιορισμένης επιλογής που επέλεξαν είναι λιγότερο από 12 ects  για να συμπλήρώσουν τις μονάδες τους.

Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν τα ερευνητικά και συγραφικά στάδια κατά το Χειμερινό ή Εαρινό ή Θερινό εξάμηνο.

Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής:

Επιλογή 2 μαθημάτων περιορισμένης επιλογής από μία λίστα διατμηματικών μεταπτυχιακών μαθημάτων ΣΠΦ, ΑΓΓ, ΒΝΕ, ΓΕΣ, ΙΣ και ΕΠΑ και 1 σεμιναρίου.

- Επιλογή 2 διατμηματικών μεταπτυχιακών μαθημάτων και 1 σεμιναρίου.

Λίστα Μαθημάτων

Προϋποθέσεις Φοίτησης

Οι διαθέσιμες θέσεις προκηρύσσονται από τη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών. Κατά την προκήρυξη, αναφέρονται τα κριτήρια εισδοχής και τα απαιτούμενα έγγραφα που πρέπει να επισυναφτούν με την αίτηση όπως:
Αναγνωρισμένο Πανεπιστημιακό δίπλωμα
Προηγούμενη πανεπιστημιακή κατάρτιση σε κατάλληλο αντικείμενο (ακαδημαϊκό υπόβαθρο) και βαθμολογία σχετικών πτυχίων
Συστατικές επιστολές
Προσωπική συνέντευξη ή/και γραπτή εξέταση (εάν προβλέπεται από τους εσωτερικούς Κανόνες του Τμήματος) 
Υποβολή προκαταρκτικής ερευνητικής πρότασης για εισαγωγή σε διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών (εάν προβλέπεται από τους εσωτερικούς κανόνες του Τμήματος)

Τα Τμήματα δύνανται επίσης να θέσουν επιπρόσθετα κριτήρια και δείκτες ποιότητας όπως: (α) αριθμό δημοσιεύσεων φοιτητών σε επιστημονικά περιοδικά, (β) συμμετοχή φοιτητών σε σεμινάρια, συμπόσια, ερευνητικά προγράμματα, (γ) παρουσιάσεις φοιτητών σε συνέδρια, (δ) γνώση ξένων γλωσσών, (ε) επαγγελματικές εμπειρίες, κλπ.

Οι φοιτητές πρέπει πάντα να συμβουλεύονται τους Κανόνες Μεταπτυχιακής Φοίτησης 

Επιτυχή ολοκλήρωση των απαιτήσεων του Προγράμματος Σπουδών
Μέχρι 60 ECTS δύνανται να απαλλαχθούν από μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου.

Η διπλωματική εργασία, η διατριβή, τα ερευνητικά και συγγραφικά στάδια βαθμολογούνται με Επιτυχία/Αποτυχία. Ο τελικός βαθμός για την εκπόνηση της διατριβής καταχωρείται στο τελευταίο εξάμηνο της εκπόνησής της. Η διδακτορική διατριβή αξιολογείται με Επιτυχία ή Αποτυχία.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Επαγγελματικά Προφίλ Αποφοίτων

Με την έμφαση που δίνεται στην ανάλυση του φύλου σε συσχετισμό με φιλοσοφία, θεωρία, γλωσσολογία, οργανωσιακή ανάλυση, ιστοριογραφία και ανάλυση δικαίου, το Πρόγραμμα ετοιμάζει απόφοιτους/ες που να μπορούν να απασχοληθούν ως ανεξάρτητοι/ες ερευνητές/τριες και ακαδημαϊκοί σε διάφορα επιστημονικά πεδία με εμπειρογνωμοσύνη σε:

Αρρενωπότητες και Θηλυκότητες ΛΟΑΤΚ
Ανθρώπινα Δικαιώματα από τη σκοπιά του φύλου και της σεξουαλικότητας Ιστορική Ανάλυση
Οργανωσιακή ανάλυση Πολιτισμικές Σπουδές Φύλο, Εθνότητα, Φυλή
Μετανάστευση, Παγκοσμιοποίηση Λογοτεχνία, Γλωσσολογία

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

-

Top