Slider Image

Προφίλ του Προγράμματος Σπουδών

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στα Αναλυτικά Προγράμματα, Διδασκαλία και Συγκριτική Παιδαγωγική έχει ως βασικούς στόχους:

1. Την έρευνα σε θέματα σχεδιασμού, ανάπτυξης και αξιολόγησης αναλυτικών προγραμμάτων, ανάλυσης και αξιολόγησης της διδασκαλίας, και επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών ως επαγγελματιών-παιδαγωγών και ερευνητών/τριών της εκπαίδευσης, ικανών να διερευνούν με επιστημονικό τρόπο και να αναστοχάζονται γύρω από ζητήματα αναλυτικών προγραμμάτων και διδασκαλίας σε ένα κόσμο ολοένα και περισσότερο παγκοσμιοποιημένο/διεθνοποιημένο.

2. Την προώθηση της θεωρίας προγραμμάτων και διδασκαλίας, καθώς και των φιλοσοφικών, κοινωνιολογικών, ιστορικών και συγκριτικών επιστημολογικών παραδοχών και αρχών, που υποστηρίζουν τον επιστημονικό διάλογο στις σπουδές των αναλυτικών προγραμμάτων και στη συγκριτική παιδαγωγική.

3. Τη συνεργασία με άλλα ανάλογα προγράμματα πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων από τον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο στις σπουδές προγραμμάτων και συγκριτικής παιδαγωγικής.

4. Την αναβάθμιση των σπουδών και της τεχνογνωσίας σε θέματα ανάπτυξης και αξιολόγησης αναλυτικών προγραμμάτων, διδασκαλίας και ανάπτυξης προσωπικού.

5. Την προετοιμασία ηγετικών στελεχών και ερευνητών/τριών με τοπική και διεθνή εμβέλεια, τα οποία να αντιλαμβάνονται το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί η εκπαίδευση, και τα οποία να μπορούν να δράσουν δημιουργικά και παραγωγικά στην Κύπρο, την Ευρώπη αλλά και ευρύτερα.

6. Την προσφορά υπηρεσιών στο ακαδημαϊκό πεδίο, την ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα και την κοινωνία.

Μέσα στο πλαίσιο των πιο πάνω στόχων, οι φοιτητές/τριες έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν το δικό τους πρόγραμμα σπουδών, στη βάση των δικών τους ιδιαίτερων αναγκών και ενδιαφερόντων.

Βασικά Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το πρόγραμμα προσδοκεί στην εξασφάλιση σύγχρονων γνώσεων, μεθόδων και βασικών αρχών στον τομέα της εκπαίδευσης έτσι ώστε οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες να:

- Εμπλουτίσουν τον τρόπο σκέψης και δεξιότητες τους ως επαγγελματίες- παιδαγωγοί και ερευνητές/τριες, ικανοί να διερευνούν με επιστημονικό τρόπο και να αναστοχάζονται γύρω από ζητήματα αναλυτικών προγραμμάτων, διδασκαλίας και συγκριτικής παιδαγωγικής.

- Αποτελούν επαρκώς καταρτισμένα ηγετικά στελέχη και ερευνητές/τριες με τοπική και διεθνή εμβέλεια, τα οποία θα είναι ικανά να αντιλαμβάνονται το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί η εκπαίδευση σε ποικιλία εκπαιδευτικών περιβαλλόντων, και τα οποία θα μπορούν να δράσουν δημιουργικά και παραγωγικά στην Κύπρο, την Ευρώπη αλλά και ευρύτερα.

Σημαντικές Πληροφορίες

Τμήμα: Τμήμα Επιστήμων της Αγωγής

Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής

Όνομα Προγράμματος: Αναλυτικά Προγράμματα, Διδασκαλία και Συγκριτική Παιδαγωγική

Κατεύθυνση: Αναλυτικά Προγράμματα, Διδασκαλία και Συγκριτική Παιδαγωγική

Επίπεδο Τίτλου Σπουδών: 2ος Κύκλος (Μεταπτυχιακός Τίτλος) [4 Εξάμηνα]

Είδος Φοίτησης : Πλήρης και Μερική Φοίτηση (δυνατότητα επιλογής)

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Συντονιστής : Σταυρούλα Φιλίππου ([email protected])

Ελευθέριος Κληρίδης ([email protected])

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Tύπος Μαθήματος Μονάδες ECTS
Υποχρεωτικά
Υποχρεωτικά 42
Περιορισμένης Επιλογής 48
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 90

Κατανομή Μαθημάτων ανά Εξάμηνο


Σημειώσεις

Υποχρεωτικά (3): ΕΠΑ 640, 693, 603
Περιορισμένης Επιλογής Κατεύθυνση (1): EΠΑ 597, 607, 654
Περιορισμένης Επιλογής Γενικού Περιεχομένου (2): EΠΑ 561, 583, 620, 598, 641, 646, 689
Ερευνας (1): ΕΠΑ 520, 682, 683
Σεμινάριο (1): EΠΑ 687

Οι φοιτητές που θα επιλέξουν Διατριβή Μάστερ Ι (ΕΠΑ 798) και Διατριβή Μάστερ ΙΙ (ΕΠΑ 799) απαλλάσσονται από 1 μάθημα περιορισμενης επιλογης Κατεύθυνσης και 1 μάθημα περιορισμένης επιλογής Γενικού περιεχομένου.

Προϋποθέσεις Φοίτησης

Οι διαθέσιμες θέσεις προκηρύσσονται από τη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών. Κατά την προκήρυξη, αναφέρονται τα κριτήρια εισδοχής και τα απαιτούμενα έγγραφα που πρέπει να επισυναφτούν με την αίτηση όπως:
Αναγνωρισμένο Πανεπιστημιακό δίπλωμα
Προηγούμενη πανεπιστημιακή κατάρτιση σε κατάλληλο αντικείμενο (ακαδημαϊκό υπόβαθρο) και βαθμολογία σχετικών πτυχίων
Συστατικές επιστολές
Προσωπική συνέντευξη ή/και γραπτή εξέταση (εάν προβλέπεται από τους εσωτερικούς Κανόνες του Τμήματος) 

Τα Τμήματα δύνανται επίσης να θέσουν επιπρόσθετα κριτήρια και δείκτες ποιότητας όπως: (α) αριθμό δημοσιεύσεων φοιτητών σε επιστημονικά περιοδικά, (β) συμμετοχή φοιτητών σε σεμινάρια, συμπόσια, ερευνητικά προγράμματα, (γ) παρουσιάσεις φοιτητών σε συνέδρια, (δ) γνώση ξένων γλωσσών, (ε) επαγγελματικές εμπειρίες, κλπ.

Οι φοιτητές πρέπει πάντα να συμβουλεύονται τους Κανόνες Μεταπτυχιακής φοίτησης 

Επιτυχή ολοκλήρωση των απαιτήσεων του Προγράμματος Σπουδών 

Το σύστημα βαθμολογίας των μαθημάτων είναι αριθμητικό, από 0 μέχρι 10, ανά 1/2 της μονάδας. Κατώτατο όριο επιτυχίας είναι ο βαθμός 5. Ο τελικός βαθμός ενός μεταπτυχιακού φοιτητή υπολογίζεται ως ο σταθμικός μέσος όρος όλων των μαθημάτων που ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς. Η στάθμιση βασίζεται στις π.μ. του κάθε μαθήματος.
Σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών μαθήματα μπορούν να βαθμολογούνται με Επιτυχία/Αποτυχία. Τα μαθήματα αυτά δε θα προσμετρώνται στο σταθμικό μέσο όρο του φοιτητή, και δε μπορούν να υπερβαίνουν το 25% των π.μ. του προγράμματος εξαιρουμένων των π.μ. της διατριβής. 
Η διπλωματική εργασία, η διατριβή, τα ερευνητικά και συγγραφικά στάδια βαθμολογούνται με Επιτυχία/Αποτυχία. Ο τελικός βαθμός για την εκπόνηση της διατριβής καταχωρείται στο τελευταίο εξάμηνο της εκπόνησής της. Η διατριβή επιπέδου Μάστερ αξιολογείται ποιοτικά με τους χαρακτηρισμούς Άριστα, Λίαν Καλώς, Καλώς και Αποτυχία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Επαγγελματικά Προφίλ Αποφοίτων

Η πλειονότητα των αποφοίτων εργάζονται ή εργάστηκαν για ένα διάστημα στο ΥΠΠ, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, και άλλες υπηρεσίες, καθώς και στην προδημοτική, δημοτική, μέση και τεχνική εκπαίδευση. Επίσης, απόφοιτοι του μάστερ συνέχισαν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο. Κάποιοι από αυτούς ακολούθησαν ακαδημαϊκή καριέρα διδάσκοντας σε ιδρύματα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης ως μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ως ειδικοί επιστήμονες ή επιστημονικοί συνεργάτες στην Κύπρο και το εξωτερικό. Τέλος, αριθμός αποφοίτων μπορεί να εργαστεί ή έχει εργαστεί σε τοπικούς και διεθνείς κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς που προσφέρουν προγράμματα τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης.

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Οι απόφοιτοι μπορούν να εισαχθούν σε Διδακτορικά προγράμματα

Top