Slider Image

Προφίλ του Προγράμματος Σπουδών

Το διδακτορικό πρόγραμμα στα Αναλυτικά Προγράμματα, Διδασκαλία και Συγκριτική Παιδαγωγική έχει ως βασικό σκοπό την δημιουργία και εμπλουτισμό της εκπαιδευτικής και ερευνητικής κοινότητας σε θέματα που εμπίπτουν στα πεδία των Αναλυτικών Προγραμμάτων και Διδασκαλίας και Συγκριτικής Παιδαγωγικής με σκοπό να συμβάλλουν σε σχετικές ακαδημαϊκές και εκπαιδευτικές συζητήσεις στην Κύπρο και το εξωτερικό.

Πιο συγκεκριμένα αποσκοπεί να καλλιεργήσει:

1. Την έρευνα σε θέματα σχεδιασμού, ανάπτυξης και αξιολόγησης αναλυτικών προγραμμάτων, ανάλυσης και αξιολόγησης της διδασκαλίας, και επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών ως ερευνητών/τριών της εκπαίδευσης, ικανών να διερευνούν με επιστημονικό τρόπο και να αναστοχάζονται γύρω από ζητήματα αναλυτικών προγραμμάτων, διδασκαλίας και συγκριτικής παιδαγωγικής σε ένα κόσμο ολοένα και περισσότερο παγκοσμιοποιημένο/διεθνοποιημένο.

2. Την προώθηση της θεωρίας προγραμμάτων και διδασκαλίας, καθώς και των φιλοσοφικών, κοινωνιολογικών, ιστορικών και συγκριτικών επιστημολογικών παραδοχών και αρχών, που υποστηρίζουν τον επιστημονικό διάλογο στις σπουδές των αναλυτικών προγραμμάτων και στη συγκριτική παιδαγωγική.

3. Τη συνεργασία με άλλα ανάλογα προγράμματα πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων από τον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο στις σπουδές (αναλυτικών) προγραμμάτων και συγκριτικής παιδαγωγικής.

4. Την αναβάθμιση των σπουδών και της τεχνογνωσίας σε θέματα ανάπτυξης και αξιολόγησης αναλυτικών προγραμμάτων, διδασκαλίας και επαγγελματικής ανάπτυξης προσωπικού καθώς και συγκριτικής παιδαγωγικής.

5. Την προετοιμασία ηγετικών στελεχών και ερευνητών/τριών με τοπική και διεθνή εμβέλεια, τα οποία να αντιλαμβάνονται το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί η εκπαίδευση, και τα οποία να μπορούν να δράσουν εποικοδομητικά και μετασχηματιστικά στην Κύπρο, την Ευρώπη αλλά και ευρύτερα.

6. Την προσφορά υπηρεσιών στο ακαδημαϊκό πεδίο, την ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα και την κοινωνία.

Βασικά Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι απόφοιτοι/ές διδάκτορες/ισσες αναμένεται να:
- εξοικειωθούν με εύρος επιστημολογικών θεωρήσεων και αναλυτικών εργαλείων που πηγάζουν από τις «προβληματικές» των πεδίων των Αναλυτικών Προγραμμάτων και Διδασκαλίας και Συγκριτικής Παιδαγωγικής αξιοποιώντας σχετική βιβλιογραφία
- σχεδιάζουν κατάλληλη μεθοδολογία ώστε να διερευνούν με επιστημονικό τρόπο,
να αναστοχάζονται και να αρθρώνουν ακαδημαϊκό λόγο γύρω από ζητήματα αναλυτικών προγραμμάτων, διδασκαλίας και συγκριτικής παιδαγωγικής.
- συζητούν την ιστορικότητα των πλαισίων εντός των οποίων αναδύεται και συγκροτείται εκπαιδευτική πολιτική, αναλυτικά προγράμματα, η θεσμοθετημένη εκπαίδευση και ποικιλία άλλων εκπαιδευτικών περιβαλλόντων, επαγγελματικές ταυτότητες εκπαιδευτικών, ταυτότητες παιδιών/μαθητών/μανθανόντων και άλλων εμπλεκόμενων φορέων ή ατόμων.
- τοποθετούν και κατανοούν τη θεσμοθετημένη εκπαίδευση και ποικιλία άλλων εκπαιδευτικών θεμάτων και φαινομένων που αφορούν τα αναλυτικά προγράμματα και την εκπαιδευτική πολιτική, σε ευρύτερα πλαίσια που ξεπερνούν στα στενά όρια της Κύπρου.
- δρουν εποικοδομητικά και μετασχηματιστικά σε ακαδημαϊκά και πολιτικά θέματα αναλυτικών προγραμμάτων, διδασκαλίας και συγκριτικής παιδαγωγικής στην Κύπρο, την Ευρώπη και ευρύτερα.

Σημαντικές Πληροφορίες

Τμήμα: Τμήμα Επιστήμων της Αγωγής

Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής

Όνομα Προγράμματος: Αναλυτικά Προγράμματα, Διδασκαλία και Συγκριτική Παιδαγωγική

Κατεύθυνση: Αναλυτικά Προγράμματα, Διδασκαλία και Συγκριτική Παιδαγωγική

Επίπεδο Τίτλου Σπουδών: 3ος Κύκλος (Διδακτορικός Τίτλος) [8 Εξάμηνα]

Είδος Φοίτησης : Πλήρης και Μερική Φοίτηση (δυνατότητα επιλογής)

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Συντονιστής : Φιλίππου Σταυρούλα (philippou.stavroula@ucy.ac.cy)

Ελευθέριος Κληρίδης (klerides.eleftherios@ucy.ac.cy)

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Tύπος Μαθήματος Μονάδες ECTS
Υποχρεωτικά
Υποχρεωτικά 213
Περιορισμένης Επιλογής 60
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 273

Κατανομή Μαθημάτων ανά Εξάμηνο


Σημειώσεις

Yποχρεωτικά (4 από τα ακόλουθα): EΠΑ 597, 603, 607, 640, 654, 689, 693

Μάθημα έρευνας (1 από τα ακόλουθα): EΠΑ 520, 682, 683, 780, 788

Οι φοιτητές μπορούν να επιλέγουν ερευνητικά και συγγραφικά στάδια το Χειμερινό ή Εαρινό ή Θερινό εξάμηνο

Προϋποθέσεις Φοίτησης

Οι διαθέσιμες θέσεις προκηρύσσονται από τη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών. Κατά την προκήρυξη, αναφέρονται τα κριτήρια εισδοχής και τα απαιτούμενα έγγραφα που πρέπει να επισυναφτούν με την αίτηση όπως:
Αναγνωρισμένο Πανεπιστημιακό δίπλωμα
Προηγούμενη πανεπιστημιακή κατάρτιση σε κατάλληλο αντικείμενο (ακαδημαϊκό υπόβαθρο) και βαθμολογία σχετικών πτυχίων
Συστατικές επιστολές
Προσωπική συνέντευξη ή/και γραπτή εξέταση (εάν προβλέπεται από τους εσωτερικούς Κανόνες του Τμήματος) 
Υποβολή προκαταρκτικής ερευνητικής πρότασης για εισαγωγή σε διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών (εάν προβλέπεται από τους εσωτερικούς κανόνες του Τμήματος)

Τα Τμήματα δύνανται επίσης να θέσουν επιπρόσθετα κριτήρια και δείκτες ποιότητας όπως: (α) αριθμό δημοσιεύσεων φοιτητών σε επιστημονικά περιοδικά, (β) συμμετοχή φοιτητών σε σεμινάρια, συμπόσια, ερευνητικά προγράμματα, (γ) παρουσιάσεις φοιτητών σε συνέδρια, (δ) γνώση ξένων γλωσσών, (ε) επαγγελματικές εμπειρίες, κλπ.

Οι φοιτητές πρέπει πάντα να συμβουλεύονται τους Κανόνες Μεταπτυχιακής Φοίτησης 

Επιτυχή ολοκλήρωση των απαιτήσεων του Προγράμματος Σπουδών
Μέχρι 60 ECTS δύνανται να απαλλαχθούν από μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου.

Η διπλωματική εργασία, η διατριβή, τα ερευνητικά και συγγραφικά στάδια βαθμολογούνται με Επιτυχία/Αποτυχία. Ο τελικός βαθμός για την εκπόνηση της διατριβής καταχωρείται στο τελευταίο εξάμηνο της εκπόνησής της. Η διδακτορική διατριβή αξιολογείται με Επιτυχία ή Αποτυχία.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Επαγγελματικά Προφίλ Αποφοίτων

Η πλειονότητα των αποφοίτων του διδακτορικού προγράμματος εργάζονται ή εργάστηκαν για ένα διάστημα στο ΥΠΠ, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, και άλλες υπηρεσίες, καθώς και στην προδημοτική, δημοτική, μέση και τεχνική εκπαίδευση. Επίσης, διδακτορικοί απόφοιτοι συνέχισαν την έρευνά τους σε μετα-διδακτορικό επίπεδο. Κάποιοι από αυτούς ακολούθησαν ακαδημαϊκή καριέρα διδάσκοντας σε ιδρύματα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης ως μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ως ειδικοί επιστήμονες ή επιστημονικοί συνεργάτες στην Κύπρο και το εξωτερικό. Τέλος, αριθμός αποφοίτων μπορεί να εργαστεί, έχει εργαστεί ή εργάζεται σε τοπικούς και διεθνείς κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς που προσφέρουν προγράμματα τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης.

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

-

Top