Slider Image

Προφίλ του Προγράμματος Σπουδών

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών είναι η εκπαίδευση και προετοιμασία ερευνητών που θα είναι σε θέση να μελετήσουν εκπαιδευτικά φαινόμενα μέσα από τον Κοινωνιολογικό φακό. Η δομή του προγράμματος επιτρέπει σε φοιτητές/τριες να εστιαστούν σε κλασσικά κοινωνιολογικά θέματα και να αποκτήσουν τα απαραίτητα μεθοδολογικά εργαλεία για να ερευνήσουν τον τρόπο με τον οποίο ο χώρος της εκπαίδευσης αποτελεί κομβικό σημείο σε αυτά τα ερωτήματα. Θέματα που σχετίζονται με ταξικές, έμφυλες και πολιτισμικές ανισότητες, το ρόλο της εκπαίδευσης στον κοινωνικό αποκλεισμό και τα νέα δεδομένα στην εκπαίδευση μέσα από την παγκοσμιοποίηση αποτελούν τις βασικές θεματικές της προετοιμασίας των ερευνητών/τριών. Στόχος του προγράμματος είναι η καλλιέργεια τόσο της θεωρητικής σκέψης και αντίληψης των φαινομένων σε μακρο-επίπεδο όσο και η κατανόηση του πώς αυτά τα φαινόμενα μεταφράζονται στην καθημερινή ζωή στο μικρο-επίπεδο.

Βασικά Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή συμπλήρωση του προγράμματος Επιστήμες της Αγωγής με κατεύθυνση Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, αναμένεται ότι οι διδακτορικοί φοιτητές/τριες:
  • Θα γνωρίζουν τα βασικότερα ρεύματα στην Κοινωνιολογία και τον τρόπο με τον οποίο έχουν επηρεάσει την Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης.
  • Θα εμβαθύνουν στον Κοινωνιολογικό τρόπο σκέψης και θα αναλύουν σύγχρονα εκπαιδευτικά θέματα μέσα από τον κοινωνιολογικό φακό.
  • Θα αναπτύξουν δεξιότητες κριτικής ανασκόπησης της βιβλιογραφίας και συσχέτισης με συγκεκριμένα ερευνητικά ερωτήματα.
  • Θα είναι σε θέση να διαμορφώσουν ένα ολοκληρωμένο ερευνητικό πρόγραμμα μελέτης ενός εκπαιδευτικού θέματος το οποίο θα συνδέει την κοινωνιολογική
  • θεωρία με τα ερευνητικά ερωτήματα.
  • Θα εξοικειωθούν με την ποσοτική και ποιοτική έρευνα και θα αποκτήσουν εμπειρίες εφαρμογής αυτών των μεθόδων στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων.
Γενικότερα οι απόφοιτοι του Διδακτορικού προγράμματος θα είναι ολοκληρωμένοι ερευνητικά τόσον όσον αφορά δεξιότητες διεξαγωγής έρευνας και ανάλυσης δεδομένων αλλά επίσης και στη σύνδεση των δεδομένων με θεωρητικές έννοιες. Βασική προϋπόθεση θα είναι η ανάπτυξη κριτικής ικανότητας για αποδόμηση των φαινομένων ανισότητας στην κοινωνία και η καλλιέργεια μεθόδων με τις οποίες η έρευνα μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά στην υπέρβαση της ανισότητας.

Σημαντικές Πληροφορίες

Τμήμα: Τμήμα Επιστήμων της Αγωγής

Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής

Όνομα Προγράμματος: Διδακτορικό στις Επιστήμες της Αγωγής κατεύθυνση Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Κατεύθυνση: Επιστήμες της Αγωγής - Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Επίπεδο Τίτλου Σπουδών: 3ος Κύκλος (Διδακτορικός Τίτλος) [8 Εξάμηνα]

Είδος Φοίτησης : Πλήρης και Μερική Φοίτηση (δυνατότητα επιλογής)

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Συντονιστής : Μιράντα Χρίστου (mirandac@ucy.ac.cy)

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Tύπος Μαθήματος Μονάδες ECTS
Υποχρεωτικά
Υποχρεωτικά 273
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 273

Κατανομή Μαθημάτων ανά Εξάμηνο


Σημειώσεις

Υποχρεωτικά (3): EΠΑ 550, 641, 646, 637

Έρευνας (1): EΠΑ 682, 683
Υποχρεωτικο (1): EΠΑ 787

Οι φοιτητές μπορούν να εγγραφού σε ερευνητικά και συγγραφικά στάδια το Χειμερινό ή Εαρινό ή Θερινό Εξάμηνο

Προϋποθέσεις Φοίτησης

Οι διαθέσιμες θέσεις προκηρύσσονται από τη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών. Κατά την προκήρυξη, αναφέρονται τα κριτήρια εισδοχής και τα απαιτούμενα έγγραφα που πρέπει να επισυναφτούν με την αίτηση όπως:
Αναγνωρισμένο Πανεπιστημιακό δίπλωμα
Προηγούμενη πανεπιστημιακή κατάρτιση σε κατάλληλο αντικείμενο (ακαδημαϊκό υπόβαθρο) και βαθμολογία σχετικών πτυχίων
Συστατικές επιστολές
Προσωπική συνέντευξη ή/και γραπτή εξέταση (εάν προβλέπεται από τους εσωτερικούς Κανόνες του Τμήματος) 
Υποβολή προκαταρκτικής ερευνητικής πρότασης για εισαγωγή σε διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών (εάν προβλέπεται από τους εσωτερικούς κανόνες του Τμήματος)

Τα Τμήματα δύνανται επίσης να θέσουν επιπρόσθετα κριτήρια και δείκτες ποιότητας όπως: (α) αριθμό δημοσιεύσεων φοιτητών σε επιστημονικά περιοδικά, (β) συμμετοχή φοιτητών σε σεμινάρια, συμπόσια, ερευνητικά προγράμματα, (γ) παρουσιάσεις φοιτητών σε συνέδρια, (δ) γνώση ξένων γλωσσών, (ε) επαγγελματικές εμπειρίες, κλπ.

Οι φοιτητές πρέπει πάντα να συμβουλεύονται τους Κανόνες Μεταπτυχιακής Φοίτησης 

Επιτυχή ολοκλήρωση των απαιτήσεων του Προγράμματος Σπουδών
Μέχρι 60 ECTS δύνανται να απαλλαχθούν από μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου.

Η διπλωματική εργασία, η διατριβή, τα ερευνητικά και συγγραφικά στάδια βαθμολογούνται με Επιτυχία/Αποτυχία. Ο τελικός βαθμός για την εκπόνηση της διατριβής καταχωρείται στο τελευταίο εξάμηνο της εκπόνησής της. Η διδακτορική διατριβή αξιολογείται με Επιτυχία ή Αποτυχία.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Επαγγελματικά Προφίλ Αποφοίτων

Οι κάτοχοι Διδακτορικού στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης θα είναι σε θέση να διεκδικήσουν ένα εύρος ακαδημαϊκών θέσεων που σχετίζονται με την διαθεματικότητα του πτυχίου τους. Για παράδειγμα, θέσεις σε τμήματα Εκπαίδευσης, Κοινωνιολογίας ή και διεπιστημονικά τμήματα Σπουδών Φύλου αν η έρευνα του διδακτορικού είναι σχετική. Επιπλέον, θα μπορούσαν να εργαστούν σε τμήματα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού που σχετίζονται με έρευνα στα σχολεία ειδικά για θέματα κοινωνικής ανισότητας και διαχείρισης πολύ-πολιτισμικότητας.

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

-

Top