Slider Image

Προφίλ του Προγράμματος Σπουδών

Το Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών αποβλέπει στην κατάρτιση ικανού αριθμού ερευνητών στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, οι οποίοι θα συνδυάζουν δημιουργικά τη Θεολογία, την Παιδαγωγική και την Έρευνα. Τούτο θα διαχύσει τη σχετική γνώση σε κάθε βαθμίδα της σχολικής εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια).
Ο σκοπός της κατεύθυνσης είναι η επίγνωση της θέσης και της αναγκαιότητας της Θεολογίας στην Εκπαίδευση, πράγμα που συνεπάγεται την οικείωση των μαθητών με τα μεγάλα υπαρξιακά θέματα της ζωής και την κατανόηση της θρησκείας ως βασικής συνισταμένης στο εκάστοτε παγκόσμιο γίγνεσθαι.

Βασικά Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή συμπλήρωση του προγράμματος Επιστήμες της Αγωγής με κατεύθυνση Θρησκευτική Παιδεία, αναμένεται ότι οι διδακτορικοί φοιτητές/τριες:


  • θα γνωρίζουν τη σχετική βιβλιογραφία, θα μπορούν να την ιεραρχούν κατά σπουδαιότητα και θα ανιχνεύουν σε αυτή καινούργιες θεωρήσεις σημαντικών ζητημάτων.
  • θα έχουν αναπτύξει δεξιότητες κριτικής χρήσης της βιβλιογραφίας.
  • θα έχουν ενδιατρίψει σε ένα πρωτότυπο θέμα και θα έχουν καταδείξει τη σημασία του για την Αγωγή.
  • θα μπορούν να εκλαϊκεύουν τα επιστημονικά τους πορίσματα, ώστε αυτά να γίνονται αντικείμενα διδασκαλίας σε κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης.
  • θα γνωρίζουν τα σχετικά με τη γνωστική, ψυχολογική κ.ά. ανάπτυξη των μαθητών/τριών, ώστε τα πορίσματά τους να διδάσκονται με ορθές μαθησιακές προϋποθέσεις.

Σημαντικές Πληροφορίες

Τμήμα: Τμήμα Επιστήμων της Αγωγής

Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής

Όνομα Προγράμματος: Διδακτορικό στις Επιστήμες της Αγωγής κατεύθυνση Θρησκευτική Παιδεία

Κατεύθυνση: Επιστήμες της Αγωγής - Θρησκευτική Παιδεία

Επίπεδο Τίτλου Σπουδών: 3ος Κύκλος (Διδακτορικός Τίτλος) [8 Εξάμηνα]

Είδος Φοίτησης : Πλήρης και Μερική Φοίτηση (δυνατότητα επιλογής)

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Συντονιστής : Σταύρος Φωτίου ([email protected])

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Tύπος Μαθήματος Μονάδες ECTS
Υποχρεωτικά
Υποχρεωτικά 225
Περιορισμένης Επιλογής 48
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 273

Κατανομή Μαθημάτων ανά Εξάμηνο


Σημειώσεις

Υποχρεωτικά (3): ΕΠΑ 532, 533, 623, 631, 646

Έρευνα (1): ΕΠΑ 682, 683, 780, 788
Υποχρεωτικό (1): ΕΠΑ 787

Οι φοιτητές μπορούν να κάνουν εγγραφή σε Ερευνητικά και Συγραφικά Στάδια το Χειμερινό ή Εαρινό ή Θερινο Εξάμηνο.

Προϋποθέσεις Φοίτησης

Οι διαθέσιμες θέσεις προκηρύσσονται από τη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών. Κατά την προκήρυξη, αναφέρονται τα κριτήρια εισδοχής και τα απαιτούμενα έγγραφα που πρέπει να επισυναφτούν με την αίτηση όπως:
Αναγνωρισμένο Πανεπιστημιακό δίπλωμα
Προηγούμενη πανεπιστημιακή κατάρτιση σε κατάλληλο αντικείμενο (ακαδημαϊκό υπόβαθρο) και βαθμολογία σχετικών πτυχίων
Συστατικές επιστολές
Προσωπική συνέντευξη ή/και γραπτή εξέταση (εάν προβλέπεται από τους εσωτερικούς Κανόνες του Τμήματος) 
Υποβολή προκαταρκτικής ερευνητικής πρότασης για εισαγωγή σε διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών (εάν προβλέπεται από τους εσωτερικούς κανόνες του Τμήματος)

Τα Τμήματα δύνανται επίσης να θέσουν επιπρόσθετα κριτήρια και δείκτες ποιότητας όπως: (α) αριθμό δημοσιεύσεων φοιτητών σε επιστημονικά περιοδικά, (β) συμμετοχή φοιτητών σε σεμινάρια, συμπόσια, ερευνητικά προγράμματα, (γ) παρουσιάσεις φοιτητών σε συνέδρια, (δ) γνώση ξένων γλωσσών, (ε) επαγγελματικές εμπειρίες, κλπ.

Οι φοιτητές πρέπει πάντα να συμβουλεύονται τους Κανόνες Μεταπτυχιακής Φοίτησης 

Επιτυχή ολοκλήρωση των απαιτήσεων του Προγράμματος Σπουδών
Μέχρι 60 ECTS δύνανται να απαλλαχθούν από μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου.

Η διπλωματική εργασία, η διατριβή, τα ερευνητικά και συγγραφικά στάδια βαθμολογούνται με Επιτυχία/Αποτυχία. Ο τελικός βαθμός για την εκπόνηση της διατριβής καταχωρείται στο τελευταίο εξάμηνο της εκπόνησής της. Η διδακτορική διατριβή αξιολογείται με Επιτυχία ή Αποτυχία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Επαγγελματικά Προφίλ Αποφοίτων

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος μπορούν να εργασθούν σε:
- Πανεπιστήμια.
- Ερευνητικά Κέντρα.
- Σχολεία.
- Εκκλησιαστικά Ιδρύματα.
- Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (να επισημαίνουν τη θρησκευτική διάσταση διαφόρων προβλημάτων).
- Διπλωματικές Αποστολές (να επισημαίνουν τον ρόλο που η θρησκεία διαδραματίζει σε εθνικές διενέξεις, κοινωνικές συγκρούσεις, διαμόρφωση ταυτοτήτων).

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

-

Top