Slider Image

Προφίλ του Προγράμματος Σπουδών

Το συγκεκριμένο διδακτορικό πρόγραμμα στοχεύει να καλύψει ανάγκες έρευνας στη Φιλοσοφία και Θεωρία της Εκπαίδευσης τοπικής και διεθνούς προέλευσης. Τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες, αρκετοί ερευνητές εκφράζουν την επιθυμία να συνεχίσουν την κατάρτισή τους σε επίπεδο διδακτορικής διατριβής και σε θεματικές που αντλούνται από την πολιτική θεωρία και φιλοσοφία σε συνάρτηση με παιδαγωγικές πρακτικές και ιδεολογίες. Ερευνητές που έχουν ως τώρα εγγραφεί στο πρόγραμμα ή που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να εγγραφούν προέρχονται από τις Επιστήμες της Αγωγής αλλά και από την Πολιτική Επιστήμη και τη Γενική Φιλοσοφία και συνδυάζουν τις υφιστάμενες εμπειρίες τους με τις απαιτούμενες γνώσεις από το διδακτορικό πρόγραμμα με προοπτική να προάγουν τη εμβάθυνση στις θεωρητικές θεμελιώσεις και πλαισιώσεις της παιδείας.
Ιδιαίτερα ο σκοπός αυτής της κατεύθυνσης είναι η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε κάποιο βασικό θέμα/ερευνητικό ερώτημα του Κλάδου της Φιλοσοφίας και της Θεωρίας της παιδείας. Οι διδακτορικοί φοιτητές του προγράμματος θα εξοικειωθούν με τις θεωρητικές μεθόδους έρευνας των συναφών κλάδων, με τα επιστημονικά διεθνή περιοδικά των αντίστοιχων χώρων και με τον βαθύτερο διάλογο πάνω σε ζητήματα εκπαιδευτικής σκοποθεσίας και διακυβευμάτων.

Βασικά Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή συμπλήρωση του προγράμματος Επιστήμες της Αγωγής με κατεύθυνση Θεωρία και Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης, αναμένεται ότι οι διδακτορικοί φοιτητές/τριες:

Θα έχουν εξοικειωθεί με την διεθνή ερευνητική παραγωγή της Φιλοσοφίας και της Εκπαιδευτικής Θεωρίας και, επομένως, θα μπορούν να συζητούν διεξοδικά και εμπεριστατωμένα καθιερωμένες εκπαιδευτικές αντιλήψεις και εμπεδωμένες πρακτικές.
Θα έχουν εξειδικευτεί επαρκώς στη μελέτη των εκπαιδευτικών θεμάτων της επιλογής τους, εφόσον θα έχουν το αναγκαίο υπόβαθρο και την στοχαστική άνεση για επανεξέταση των βασικών εκπαιδευτικών εξελίξεων της εποχής τους.
Θα γνωρίζουν ένα μεγάλο εύρος αντίπαλων θεωριών, δια-λόγων και ιδεολογικών πλαισίων που φιλοδοξούν να εξηγήσουν ή να κρίνουν σύγχρονες τάσεις στην εκπαίδευση. Μέσα από την έκθεσή τους σε επιστημονικές εμπειρίες που αποκτώνται με διεθνή συνέδρια και δραστηριότητες, θα αποκτήσουν τις ακαδημαϊκές βάσεις που θα οξύνουν τις κριτικές τους διαθέσεις και δυνατότητες ανάλυσης τέτοιων αντιτιθέμενων θεωριών και φιλοσοφικών ρευμάτων.
Θα δύνανται να εξετάζουν διεισδυτικά και δυναμικά εκείνες τις θεωρήσεις που αποκτούν ηγεμονική εμβέλεια και κύρος στην ανώτατη εκπαίδευση και θα είναι σε θέση να εντοπίζουν την επιστημονική πολυπλοκότητα που συχνά συγκαλύπτεται από την ηγεμονία απλουστευτικών και κυρίαρχων θεωρήσεων επί σημαντικότατων εκπαιδευτικών θεμάτων σήμερα – τοπικά αλλά και διεθνώς.
Τέλος, με δεδομένα τα προαναφερθέντα, οι φοιτητές/τριες θα μπορούν να παρέμβουν με δημοσιεύσεις τους στη διεθνή βιβλιογραφία και στον διεθνή επιστημονικό διάλογο των συναφών ερευνητικών πεδίων και να συνεισφέρουν γόνιμα στην παραγωγή ερευνητικής δράσης διεθνούς σημασίας στα εν λόγω θέματα.

Σημαντικές Πληροφορίες

Τμήμα: Τμήμα Επιστήμων της Αγωγής

Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής

Όνομα Προγράμματος: Διδακτορικό στις Επιστήμες της Αγωγής κατεύθυνση Θεωρία και Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης

Κατεύθυνση: Επιστήμες της Αγωγής - Θεωρία και Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης

Επίπεδο Τίτλου Σπουδών: 3ος Κύκλος (Διδακτορικός Τίτλος) [8 Εξάμηνα]

Είδος Φοίτησης : Πλήρης και Μερική Φοίτηση (δυνατότητα επιλογής)

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Συντονιστής : Μαριάννα Παπαστεφάνου (edmari@ucy.ac.cy) 

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Tύπος Μαθήματος Μονάδες ECTS
Υποχρεωτικά
Υποχρεωτικά 273
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 273

Κατανομή Μαθημάτων ανά Εξάμηνο


Σημειώσεις

Υποχρεωτικά (4): EΠΑ 601, 646, 532, 533, 550, 598

Ερευνα (1): EΠA 682

Οι φοιτητές μπορούν να εγγραφούν σε ερευνητικά και Συγγραφικά στάδια το Χειμερινό ή Εαρινό ή Θερινό Εξάμηνο

Προϋποθέσεις Φοίτησης

Οι διαθέσιμες θέσεις προκηρύσσονται από τη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών. Κατά την προκήρυξη, αναφέρονται τα κριτήρια εισδοχής και τα απαιτούμενα έγγραφα που πρέπει να επισυναφτούν με την αίτηση όπως:
Αναγνωρισμένο Πανεπιστημιακό δίπλωμα
Προηγούμενη πανεπιστημιακή κατάρτιση σε κατάλληλο αντικείμενο (ακαδημαϊκό υπόβαθρο) και βαθμολογία σχετικών πτυχίων
Συστατικές επιστολές
Προσωπική συνέντευξη ή/και γραπτή εξέταση (εάν προβλέπεται από τους εσωτερικούς Κανόνες του Τμήματος) 
Υποβολή προκαταρκτικής ερευνητικής πρότασης για εισαγωγή σε διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών (εάν προβλέπεται από τους εσωτερικούς κανόνες του Τμήματος)

Τα Τμήματα δύνανται επίσης να θέσουν επιπρόσθετα κριτήρια και δείκτες ποιότητας όπως: (α) αριθμό δημοσιεύσεων φοιτητών σε επιστημονικά περιοδικά, (β) συμμετοχή φοιτητών σε σεμινάρια, συμπόσια, ερευνητικά προγράμματα, (γ) παρουσιάσεις φοιτητών σε συνέδρια, (δ) γνώση ξένων γλωσσών, (ε) επαγγελματικές εμπειρίες, κλπ.

Οι φοιτητές πρέπει πάντα να συμβουλεύονται τους Κανόνες Μεταπτυχιακής Φοίτησης  

Επιτυχή ολοκλήρωση των απαιτήσεων του Προγράμματος Σπουδών
Μέχρι 60 ECTS δύνανται να απαλλαχθούν από μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου.

Η διπλωματική εργασία, η διατριβή, τα ερευνητικά και συγγραφικά στάδια βαθμολογούνται με Επιτυχία/Αποτυχία. Ο τελικός βαθμός για την εκπόνηση της διατριβής καταχωρείται στο τελευταίο εξάμηνο της εκπόνησής της. Η διδακτορική διατριβή αξιολογείται με Επιτυχία ή Αποτυχία. 

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Επαγγελματικά Προφίλ Αποφοίτων

Οι προοπτικές απασχόλησης πτυχιούχων διδακτορικού στην Εκπαιδευτική Θεωρία και Φιλοσοφία καλύπτουν ένα εύρος ακαδημαϊκών θέσεων λόγω του διεπιστημονικού, υβριδικού χαρακτήρα του Πτυχίου. Πιο συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι θα μπορούν κατα βάση να διεκδικήσουν ακαδημαϊκές θέσεις σε Πανεπιστημιακά Τμήματα είτε Επιστημών της Αγωγής είτε Φιλοσοφικών Σπουδών (έδρα Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης μπορεί να υπάρξει και στα δυο). Ανάλογα με την εξειδίκευση σε θέμα, θα μπορούν να διεκδικήσουν και θέση ακόμα και σε Τμήματα Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Πολιτισμικών Σπουδών, κ.λ.π.

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

-

Top