Slider Image

Προφίλ του Προγράμματος Σπουδών

Στόχος των διδακτορικού προγράμματος σπουδών του Τμήματος ΠΜΜΠ είναι η προώθηση της επιστημονικής έρευνας που οδηγεί στην ανακάλυψη, τη μάθηση και την καινοτομία σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα αριστείας, στον ευρύτερο κλάδο της πολιτικής μηχανικής και μηχανικής περιβάλλοντος, καθώς και σε συναφείς πολυεπιστημονικούς και διεπιστημονικούς τομείς.

Η έρευνα επικεντρώνεται σε τομείς που εξυπηρετούν τα συμφέροντα της κυπριακής κοινωνίας, εντοπίζοντας και δίνοντας λύσεις σε τοπικά ζητήματα και προωθώντας ευκαιρίες για τοπική ανάπτυξη και βελτίωση της ζωής στην Κύπρο.

Βασικά Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το Πρόγραμμα προσδοκεί στην εξασφάλιση σύγχρονων γνώσεων, μεθόδων και
βασικών αρχών στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, έτσι ώστε να:

  • καλλιεργήσουν την αντίληψη της συνεχούς εκμάθησης, και της εφαρμογής καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων,
  • εισαχθούν στα επιτεύγματα της σύγχρονης τεχνολογίας και των εφαρμογών της μέσα από συγκεκριμένα και χαρακτηριστικά παραδείγματα,
  • καλλιεργήσουν το πνεύμα της διεπιστημονικής συνεργασίας, η οποία αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των προβλημάτων που αφορούν θέματα Πολιτικής Μηχανικής.

Σημαντικές Πληροφορίες

Τμήμα: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος

Σχολή: Πολυτεχνική Σχολή

Όνομα Προγράμματος: Διδακτορικό (PhD) στην Πολιτική Μηχανική

Κατεύθυνση: Πολιτικοί Μηχανικοί

Επίπεδο Τίτλου Σπουδών: 3ος Κύκλος (Διδακτορικός Τίτλος) [8 Εξάμηνα]

Είδος Φοίτησης : Πλήρης

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Συντονιστής :

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Tύπος Μαθήματος Μονάδες ECTS
Υποχρεωτικά
Υποχρεωτικά 120
Αναγνώριση Προηγούμενης Φοίτησης 56
Περιορισμένης Επιλογής 24
Συγγραφικό Στάδιο 40
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 240

Κατανομή Μαθημάτων ανά Εξάμηνο

Προϋποθέσεις Φοίτησης

Οι υποψήφιοι/ες για το διδακτορικό πρόγραμμα πρέπει να διαθέτουν ισοδύναμο πτυχίου BSc ή MSc στην Πολιτική και/ή Μηχανική Περιβάλλοντος, ή σε σχετικό τομέα επιστήμης ή μηχανικής, από το Πανεπιστήμιο Κύπρου ή άλλο διαπιστευμένο πανεπιστήμιο στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.

Οι φοιτητές/τριες που έχουν ενταχθεί στο διδακτορικό πρόγραμμα μετά την επιτυχή ολοκλήρωση ενός σχετικού προγράμματος Μάστερ μπορούν να πιστωθούν με το πολύ 56 ECTS για μεταπτυχιακά μαθήματα που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς προηγουμένως. Αυτά τα 56 ECTS υπολογίζονται για την εκπλήρωση των απαιτούμενων 80 μαθημάτων ECTS.

Ο μέγιστος αριθμός ECTS που μπορούν να πιστωθούν σε φοιτητές/τριες με μεταπτυχιακό τίτλο στην Πολιτική ή Περιβαλλοντική Μηχανική είναι 56, ενώ ο μέγιστος αριθμός ECTS που μπορούν να πιστωθούν σε φοιτητές με μεταπτυχιακό τίτλο σε άλλους τομείς σπουδών είναι 32. Η πίστωση των μονάδων ECTS δεν είναι αυτόματη - υπόκειται στην έγκριση του Συμβουλίου του Τμήματος βάσει συστάσεων της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος. Οι συστάσεις της Επιτροπής ακολουθούν μια καλά τεκμηριωμένη αναφορά του φοιτητή και σχετική σύσταση από τον ακαδημαϊκό του/της σύμβουλο. Για την εκπλήρωση των απαιτούμενων 80 μαθημάτων ECTS, ο/η φοιτητής/τρια πρέπει να επιλέξει και να παρακολουθήσει επιτυχώς μαθήματα που δεν είναι τα ίδια ή παρόμοια με εκείνα που πιστώθηκαν από προηγούμενες σπουδές.


Οι διαθέσιμες θέσεις προκηρύσσονται από τη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών. Κατά την προκήρυξη, αναφέρονται τα κριτήρια εισδοχής και τα απαιτούμενα έγγραφα που πρέπει να επισυναφτούν με την αίτηση όπως:
  • Αναγνωρισμένο Πανεπιστημιακό δίπλωμα
  • Προηγούμενη πανεπιστημιακή κατάρτιση σε κατάλληλο αντικείμενο (ακαδημαϊκό υπόβαθρο) και βαθμολογία σχετικών πτυχίων
  • Συστατικές επιστολές
  • Προσωπική συνέντευξη ή/και γραπτή εξέταση (εάν προβλέπεται από τους εσωτερικούς Κανόνες του Τμήματος)
  • Υποβολή προκαταρκτικής ερευνητικής πρότασης για εισαγωγή σε διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών (εάν προβλέπεται από τους εσωτερικούς κανόνες του Τμήματος)

Τα Τμήματα δύνανται επίσης να θέσουν επιπρόσθετα κριτήρια και δείκτες ποιότητας όπως: (α) αριθμό δημοσιεύσεων φοιτητών σε επιστημονικά περιοδικά, (β) συμμετοχή φοιτητών σε σεμινάρια, συμπόσια, ερευνητικά προγράμματα, (γ) παρουσιάσεις φοιτητών σε συνέδρια, (δ) γνώση ξένων γλωσσών, (ε) επαγγελματικές εμπειρίες, κλπ

Οι φοιτητές πρέπει πάντα να συμβουλεύονται τους Κανόνες Μεταπτυχιακής Φοίτησης.

Επιτυχή ολοκλήρωση των απαιτήσεων του Προγράμματος Σπουδών.


Για την εκπλήρωση του διπλώματος διδακτορικού, η έρευνα θα πρέπει να τεκμηριωθεί σε διατριβή. Η συγγραφή της διατριβής αντιπροσωπεύει μια σημαντική φάση στην έρευνα του διδακτορικού, με 30 ECTS (σε ένα ή περισσότερα εξάμηνα). Στη συνέχεια, μετά από πρόταση του/της Ακαδημαϊκού συμβούλου στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών, το Συμβούλιο του Τμήματος εγκρίνει την Επιτροπή Εξετάσεων, η οποία αποτελείται από 5 μέλη (τουλάχιστον 2 εξωτερικά). Η Επιτροπή αξιολογεί τη διατριβή και συμμετέχει σε μια ανοικτή/δημόσια διδακτορική άμυνα και υποβάλλει την έκθεση αξιολόγησης στο Συμβούλιο του Τμήματος για αξιολόγηση και έγκριση.

Η διπλωματική εργασία, η διατριβή, τα ερευνητικά και συγγραφικά στάδια βαθμολογούνται με Επιτυχία/Αποτυχία. Ο τελικός βαθμός για την εκπόνηση της διατριβής καταχωρείται στο τελευταίο εξάμηνο της εκπόνησής της. Η διδακτορική διατριβή αξιολογείται με Επιτυχία ή Αποτυχία.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Επαγγελματικά Προφίλ Αποφοίτων

Οι απόφοιτοι/ες του Προγράμματος έχουν επαγγελματικές ευκαιρίες στον ακαδημαϊκό χώρο (ως μεταδιδακτορικοί ερευνητές/τριες ή λέκτορες) και στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα στον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη συντήρηση, τη διαχείριση ή την έρευνα και ανάπτυξη.

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Top