Slider Image

Προφίλ του Προγράμματος Σπουδών

Πρόλογος

Τα Τμήματα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών (ΒΝΕ) και Ιστορίας και Αρχαιολογίας (ΙΣΑ) παρέχουν κοινό εξειδικευμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις Βυζαντινές Σπουδές και τη Λατινική Ανατολή σε δύο επίπεδα: δίπλωμα μάστερ και διδακτορικό δίπλωμα. Υπάρχουν δύο επιλογές για την απόκτηση του διπλώματος μάστερ: με ή χωρίς διπλωματική εργασία (βλ. Ακαδημαϊκές Απαιτήσεις).

Ιστορία του Προγράμματος

Το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (ΔΜΠ) στις Βυζαντινές Σπουδές και τη Λατινική Ανατολή ξεκίνησε τη λειτουργία του ως το πρώτο διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΠΚ) τον Σεπτέμβριο του 2007 (αρχικά ως ΔΜΠ Βυζαντινών Σπουδών). Η δημιουργία του ΔΜΠ κατέστη δυνατή χάρη στην ευτυχή συγκυρία να βρίσκονται στα Τμήματα ΙΣΑ και ΒΝΕΣ φιλόλογοι, ιστορικοί, ιστορικοί της τέχνης και αρχαιολόγοι υψηλού επιστημονικού επιπέδου με την επιθυμία να συνεργαστούν (η αρχική ομάδα αποτελείτο από τους Π. Αγαπητό, A. Beihammer, Α. Γιαννούλη, M. Hinterberger, Σ. Κωνσταντίνου, Μ. Παρανή, C. Schabel). Η συνεργασία αυτή των διαφορετικών ειδικοτήτων των Βυζαντινών και Μεσαιωνικών Σπουδών σε μορφή ΔΜΠ ήταν τότε και εξακολουθεί να είναι μοναδική και αποτελεί πρωτοποριακή ευκαιρία για τη διερεύνηση του Βυζαντινού και γενικότερα του  μεσαιωνικού κόσμου από όλες τις οπτικές γωνίες. Η σφαιρική αυτή προσέγγιση υποστηρίζεται δυναμικά από την πολιτισμική κληρονομιά της Κύπρου χάρη στην οποία το ΠΚ διαθέτει ιδανικές προϋποθέσεις για τις βυζαντινές και μεσαιωνικές σπουδές. Ήταν η ιδιαίτερη ιστορία της Κύπρου που συνέβαλε και στη μετονομασία του προγράμματος σε ΔΜΠ στις Βυζαντινές Σπουδές και τη Λατινική Ανατολή. Από την έναρξη της λειτουργίας του ΔΜΠ δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ισορροπημένη εκπροσώπηση όλων των γνωστικών πεδίων και των ποικίλων μεθοδολογικών προσεγγίσεων. Αρχικά το πρόγραμμα προέβλεπε την επιλογή μαθημάτων εκ μέρους των φοιτητών/τριων τόσο από τα τρία γνωστικά πεδία όσο και από πέντε θεματικές ενότητες, μια δομή που αποδείχθηκε δύσκολη για τους φοιτητές/τις φοιτήτριες και αντικαταστάθηκε από το σημερινό πιο απλό και εύχρηστο σχήμα.


Στόχος

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν δέκα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού των Τμημάτων BNE και IΣA στις εξής ειδικότητες: Βυζαντινή Φιλολογία, Βυζαντινή Ιστορία, Μεσαιωνική Ιστορία, Ιστορία του Λατινοκρατούμενου Ελληνισμού, Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Τέχνη και Αρχαιολογία, Μεσαιωνική Τέχνη και Αρχαιολογία. Σε κάθε εξάμηνο προσφέρονται τουλάχιστον τρία μαθήματα, ένα από κάθε γνωστικό πεδίο: (Α) Βυζαντινή Φιλολογία, (Β) Βυζαντινή και Μεσαιωνική Ιστορία, (Γ) Βυζαντινή και Μεσαιωνική Τέχνη και Αρχαιολογία.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί το εύρος όλων των γνωστικών πεδίων και των ποικίλων μεθοδολογικών προσεγγίσεων, τα προσφερόμενα μεταπτυχιακά μαθήματα του προγράμματος οργανώνονται με βάση τα τρία γνωστικά πεδία και πραγματεύονται θέματα που αφορούν:
α) στην πολιτική, κοινωνική, οικονομική και εκκλησιαστική ιστορία,
β) στην ιδεολογία και ταυτότητα, τις πολιτισμικές συμπεριφορές και διαπολιτισμικές επαφές,
γ) στην πνευματική παραγωγή και καλλιτεχνική δημιουργία,
δ) στην καθημερινή ζωή και τον υλικό πολιτισμό, και τέλος
ε) στην Κύπρο μέσα στα ευρύτερα κοινωνικά, ιστορικά και πολιτισμικά συμφραζόμενα της Ανατολικής Μεσογείου.
 
Συγκεκριμένα τα μαθήματα που προσφέρονται στο Διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στοχεύουν στην περαιτέρω εξοικείωση με
 • τις αρχές και τα εργαλεία των επιστημών της Βυζαντινής Φιλολογίας, της Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας, της Αρχαιολογίας και της Ιστορίας της Τέχνης
 • θέματα και προβληματισμούς σχετικά με τη σταδιακή μεταμόρφωση του αρχαίου κόσμου σε μεσαιωνικό
 • φαινόμενα της κοινωνικής διαστρωμάτωσης του Βυζαντίου, όπως η έννοια της κοινωνικής τάξης, τα αυτοείδωλα κοινωνικών ομάδων, καθώς και οι σχέσεις τους με την αυτοκρατορική εξουσία
 • διάφορες πτυχές των σχέσεων του Βυζαντίου με τον Ισλαμικό κόσμο από τη μια και τον Λατινικό κόσμο από την άλλη
 • την ιστορία, τη λογοτεχνική παραγωγή, την τέχνη και τον υλικό πολιτισμό του Βυζαντίου και της Λατινικής Ανατολής από τον 4ο μέχρι και τον 16ο αι., και τη μετάβαση από τον Βυζαντινό στον Μεταβυζαντινό πολιτισμό.


Βασικά Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών, οι φοιτητές/τριες
 • έχουν γνωρίσει και είναι σε θέση να εκτιμούν χαρακτηριστικές πτυχές της λογοτεχνίας, της ιστορίας, του υλικού πολιτισμού και της καλλιτεχνικής παραγωγής στο Βυζάντιο και τη Λατινική Ανατολή
 • είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται και να συζητούν πώς τα λογοτεχνικά είδη, κείμενα, συμβάντα, θεσμοί, πρακτικές, μνημειακές κατασκευές, τέχνεργα και τα έργα τέχνης που αποτελούν τα προϊόντα του βυζαντινού και μεσαιωνικού πολιτισμού εντάσσονται, μορφοποιούνται και νοηματοδοτούνται από τα ιστορικά, πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά και ιδεολογικά συμφραζόμενά τους
 • είναι εξοικειωμένοι/ες με το θεωρητικό πλαίσιο και τις σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις για την ανάλυση διαφόρων εκφάνσεων του βυζαντινού και μεσαιωνικού πολιτισμού και έχουν εμπεδώσει τη σημασία της διεπιστημονικής προσέγγισης για τη μελέτη και ερμηνεία πολύπλοκων πολιτισμικών φαινομένων και καλλιτεχνικών εκφράσεων
 • κατανοούν την ανάγκη για κριτική αντιμετώπιση παραδοσιακών θεωρήσεων και ερμηνειών του βυζαντινού πολιτισμού και την ανάγκη επαναξιολόγησής τους υπό το φως των πορισμάτων της σύγχρονης έρευνας και με τη χρήση των κατάλληλων μεθοδολογικών εργαλείων
 • είναι εξοικειωμένοι/ες με τον επιστημονικό διάλογο, με τη μεθοδολογία και τα εργαλεία της έρευνας στις ανθρωπιστικές επιστήμες (πχ. χρήση έντυπων ή χειρόγραφων πηγών, εικαστικών μαρτυριών και αρχαιολογικών δεδομένων, αλλά και ηλεκτρονικών τεχνολογιών) και είναι σε θέση να παρουσιάζουν τις απόψεις τους και να συντάσσουν μια ερευνητική εργασία σε ένα καλά δομημένο και λογικά στέρεο γραπτό λόγο και με τη σωστή τεκμηρίωση
 
Τα μαθήματα εμπλουτίζονται από επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία και μοναστηριακές βιβλιοθήκες της Κύπρου. Παράλληλα, οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν την έρευνα επιστημόνων της Κύπρου και του εξωτερικού μέσα από την παρακολούθηση των διαλέξεων που διοργανώνονται στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Βυζαντινών και Μεσαιωνικών Σπουδών. Τους δίνεται επίσης η ευκαιρία να συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα των διδασκόντων/διδασκουσών του προγράμματος.

Σημαντικές Πληροφορίες

Τμήμα: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Σχολή: Φιλοσοφική Σχολή

Όνομα Προγράμματος: Βυζαντινές Σπουδές και Λατινική Ανατολή

Κατεύθυνση: Διατμηματικό Πρόγραμμα στις Βυζαντινές Σπουδές και τη Λατινική Ανατολή

Επίπεδο Τίτλου Σπουδών: 2ος Κύκλος (Μεταπτυχιακός Τίτλος) [3 Εξάμηνα]

Είδος Φοίτησης : Πλήρης

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Συντονιστής :

Μαρία Παρανή (ΙΣΑ)
Martin Hinterberger (ΒΝΕΣ)

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Tύπος Μαθήματος Μονάδες ECTS
Υποχρεωτικά
Υποχρεωτικά 0
Περιορισμένης Επιλογής 90
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 90

Σημειώσεις Δομής

Στη Δομή του Προγράμματος Σπουδών και στην Κατανομή Μαθημάτων ανά εξάμηνο, εμφανίζονται οι πληροφορίες για τη 2η επιλογή - χωρίς εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (90 ECTS) .

Όσον αφορά την 1η επιλογή - με εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (90 ECTS), οι ακαδημαϊκές απαιτήσεις είναι οι ακόλουθες:

 1. Κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα φοιτήσης, επιτυχής παρακολούθηση έξι μεταπτυχιακών μαθημάτων από τα μαθήματα περιορισμένης επιλογής που προσφέρονται στο πλαίσιο του προγράμματος (σε κάθε μάθημα αντιστοιχούν 10 ECTS). Οι φοιτήτές/τριες πρέπει σε κάθε εξάμηνο να παρακολουθούν μαθήματα από τα τρία διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος (ΙΣΤ, ΑΡΧ, ΒΝΕ). Στο τέλος των σπουδών τους, οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να έχουν επιτύχει σε δύο μαθήματα από κάθε γνωστικό αντικείμενο.

 2. Κατά το τρίτο εξάμηνο φοίτησης, εκπόνηση και υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας (30 ECTS)

 3. Κατά τρία εξάμηνα φοίτησης, παρακολούθηση και συμμετοχή στο Εργαστήρι Βυζαντινών και Μεσαιωνικών Σπουδών Ι-ΙΙΙ (0 ECTS).
Κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα φοίτησης, η δομή του προγράμματος σπουδών είναι η ίδια και για τις δύο επιλογές. Οι φοιτητές/τριες καλούνται να αποφασίσουν ποια επιλογή θα ακολουθήσουν, με ή χωρίς διπλωματική εργασία, μετά την επιτυχία σε έξι μαθήματα.

Κατανομή Μαθημάτων ανά Εξάμηνο


Σημειώσεις

Το Εργαστήρι Βυζαντινών και Μεσαιωνικών Σπουδών έχει τρεις κωδικούς, π.χ. ΑΡΧ 586, ΙΣΤ 586 και ΒΝΕ 586 - Εργαστήρι Βυζαντινών και Μεσαιωνικών Σπουδών Ι. Ο φοιτητής/η φοιτήτρια επιλέγει κάθε φορά για εγγραφή τον κωδικό που αντιστοιχεί στο τμήμα του/της και (για το ΙΣΑ) στην κατεύθυνσή που τον/την ενδιαφέρει (ΑΡΧ ή ΙΣΤ). Στον πιο πάνω πίνακα, εμφανίζεται ενδεικτικά η επιλογή ΙΣΤ.

Προϋποθέσεις Φοίτησης

Αίτηση για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Μάστερ στο Διατμηματικό Πρόγραμμα στις Βυζαντινές Σπουδές και τη Λατινική Ανατολή μπορεί να υποβληθεί μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής αιτήσεων της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: ανακοινώνεται από τη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών (εντός της άνοιξης για εισδοχή τον Σεπτέμβριο και εντός του φθινοπώρου για εισδοχή τον Ιανουάριο).

Έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση

 1. Συμπληρωμένη αίτηση για συμμετοχή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Oι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα.
 2. Σύντομο βιογραφικό και έκθεση επιστημονικών και ερευνητικών ενδιαφερόντων.
 3. Φωτοαντίγραφα πανεπιστημιακών διπλωμάτων και άλλων μεταπτυχιακών τίτλων (αν υπάρχουν) ή βεβαίωση αναμενόμενης αποφοίτησης το καλοκαίρι ή το φθινόπωρο που προηγείται της έναρξης του μεταπτυχιακού προγράμματος. Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης, οι υποψήφιοι/ες υποβάλλουν τα πρωτότυπα διπλώματα.
 4. Αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών των υποψηφίων.
 5. Κατάθεση μίας εργασίας (έκτασης τουλάχιστον 4.000 λέξεων) σε θέματα Βυζαντινής Φιλολογίας, Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας της Τέχνης, Κλασικών Σπουδών ή συναφούς κλάδου.
 6. Δύο συστατικές επιστολές από ειδικούς, κατά προτίμηση καθηγητές/τριες πανεπιστημίου ή καταξιωμένους/ες ερευνητές/τριες.
 7. Πιστοποιητικό ικανοποιητικής γνώσης μίας από τις πέντε διεθνείς γλώσσες της Βυζαντινολογίας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά και Ρωσικά).

Εισαγωγή και διάρκεια φοίτησης
Εισαγωγή (μέχρι 10) νέων φοιτητών/τριών κάθε Σεπτέμβριο και Ιανουάριο. Πλήρης ελάχιστη φοίτηση διάρκειας τριών εξαμήνων. Μέγιστη επιτρεπτή διάρκεια οκτώ εξαμήνα.

Για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Μάστερ
 1. Πτυχίο Βυζαντινής Φιλολογίας, Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Ιστορίας της Τέχνης, Κλασικών Σπουδών ή συναφούς κλάδου με βαθμό «λίαν καλώς» και άνω.
 2. Ικανοποιητική γνώση μίας γλώσσας, πέραν των Ελληνικών, από τις υπόλοιπες πέντε διεθνείς γλώσσες της Βυζαντινολογίας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά και Ρωσικά). Σε περίπτωση μη ελληνοφώνων, πέραν της μητρικής προϋποτίθεται η γνώση των Αγγλικών.

Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα καλούνται σε προσωπική συνέντευξη στους χώρους του Πανεπιστημίου Κύπρου ή μέσω τηλεδιάσκεψης, εάν δεν βρίσκονται στην Κύπρο.

Οι φοιτητές/τριες πρέπει πάντα να συμβουλεύονται τους Κανόνες Μεταπτυχιακής φοίτησης

Επιτυχής ολοκλήρωση των απαιτήσεων του Προγράμματος Σπουδών:

Οι φοιτητές/τριες πρέπει να συμβουλεύονται τους Κανόνες Μεταπτυχιακής φοίτησης.

Το σύστημα βαθμολογίας των μαθημάτων είναι αριθμητικό, από 0 μέχρι 10, ανά 1/2 της μονάδας. Κατώτατο όριο επιτυχίας είναι ο βαθμός 5. Ο τελικός βαθμός ενός μεταπτυχιακού φοιτητή/μιας μεταπτυχιακής φοιτήτριας υπολογίζεται ως ο σταθμικός μέσος όρος όλων των μαθημάτων που ο φοιτητής/η φοιτήτρια έχει ολοκληρώσει επιτυχώς. Η στάθμιση βασίζεται στις π.μ. του κάθε μαθήματος.
Σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών μαθήματα μπορούν να βαθμολογούνται με Επιτυχία/Αποτυχία. Τα μαθήματα αυτά δε θα προσμετρώνται στο σταθμικό μέσο όρο του φοιτητή/της φοιτήτριας, και δε μπορούν να υπερβαίνουν το 25% των π.μ. του προγράμματος εξαιρουμένων των π.μ. της διατριβής.
Ο τελικός βαθμός για την εκπόνηση της διατριβής καταχωρείται στο τελευταίο εξάμηνο της εκπόνησής της. Η διατριβή επιπέδου Μάστερ αξιολογείται ποιοτικά με τους χαρακτηρισμούς Άριστα, Λίαν Καλώς, Καλώς και Αποτυχία.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Επαγγελματικά Προφίλ Αποφοίτων

Προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων
• ως ερευνητές/τριες σε πανεπιστήμια ή ερευνητικά ιδρύματα,
• ως έφοροι μουσείων, ή σε πινακοθήκες, κέντρα τεχνών, πολιτιστικά ιδρύματα

• ως καθηγητές/τριες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δημόσια και ιδιωτική
• ως επιμελητές/τριες εκδόσεων σε εκδοτικούς οίκους
• στον τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, της δημοσιογραφίας, της
ραδιοφωνίας
• σε βιβλιοθήκες, αρχεία, ερευνητικά ιδρύματα, κέντρα τεκμηρίωσης
• στο Υπουργείο Εξωτερικών και στη Διπλωματική Υπηρεσία
• Τουριστικές επιχειρήσεις
• Δημιουργική γραφή

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Οι απόφοιτοι/ες μπορούν να εισαχθούν σε Διδακτορικά προγράμματα. 

Top