Slider Image

Προφίλ του Προγράμματος Σπουδών

H αρχαιολογία αποτελεί εξ αντικειμένου ένα από τα γνωστικά πεδία αιχμής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η γεωγραφική θέση της Κύπρου την καθιστά ιδανικό χώρο μελέτης της αρχαιολογίας του Μεσογειακού χώρου. Από την ίδρυση του Πανεπιστημίου ήταν εμφανής η ανάγκη λειτουργίας ενός μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στην αρχαιολογία της Μεσογείου. Μετά την δημιουργία μιας από τις καλύτερες αρχαιολογικές βιβλιοθήκες στην Ανατολική Μεσόγειο, και την ενίσχυση σε διδακτικό προσωπικό, το Τμήμα ξεκίνησε την προσφορά του μεταπτυχιακού προγράμματος Μεσογειακής Αρχαιολογίας

Βασικά Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του προγράμματος είναι η μελέτη της Αρχαιολογίας, της Ιστορίας και του Πολιτισμού του Μεσογειακού χώρου από την Προϊστορία έως τη Βυζαντινή Περίοδο (με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο).

Σημαντικές Πληροφορίες

Τμήμα: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Σχολή: Φιλοσοφική Σχολή

Όνομα Προγράμματος: Αρχαιολογία του Μεσογειακού χώρου από την Προϊστορία έως τη Βυζαντινή περίοδο

Κατεύθυνση: Αρχαιολογία του Μεσογειακού χώρου από την Προϊστορία έως τη Βυζαντινή περίοδο

Επίπεδο Τίτλου Σπουδών: 2ος Κύκλος (Μεταπτυχιακός Τίτλος) [4 Εξάμηνα]

Είδος Φοίτησης : Πλήρης

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Συντονιστής : Αναπληρωτής Καθηγητής Γιώργος Παπασάββας

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Tύπος Μαθήματος Μονάδες ECTS
Υποχρεωτικά
Υποχρεωτικά 40
Περιορισμένης Επιλογής 80
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 120

Κατανομή Μαθημάτων ανά Εξάμηνο

Προϋποθέσεις Φοίτησης

Οι διαθέσιμες θέσεις προκηρύσσονται από τη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών. Κατά την προκήρυξη, αναφέρονται τα κριτήρια εισδοχής και τα απαιτούμενα έγγραφα που πρέπει να επισυναφτούν με την αίτηση.
Υποψήφιοι μπορεί να είναι:

(α) Πτυχιούχοι του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου και των Τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας των Ελλαδικών Πανεπιστημίων,

(β) Πτυχιούχοι του Τμήματος Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κύπρου και των αντίστοιχων Τμημάτων των Ελλαδικών Πανεπιστημίων,

(γ) Πτυχιούχοι Τμημάτων Αρχαιολογίας ή Κλασικών Σπουδών άλλων Πανεπιστημίων,

(δ) Πτυχιούχοι συναφών γνωστικών πεδίων (Ιστορία, Ιστορία της Τέχνης, Αρχιτεκτονική, Ανθρωπολογία και άλλες βοηθητικές για την Αρχαιολογία επιστήμες, όπως Γεωλογία, Φυσική και Χημεία)

Η Επιτροπή του συγκεκριμένου προγράμματος θα κρίνει κατά περίπτωση τις αιτήσεις των υποψηφίων που δεν έχουν πτυχίο Αρχαιολογίας ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας με κατεύθυνση Αρχαιολογία.

Οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Κύπρου και Ελλαδικών Πανεπιστημίων πρέπει να έχουν γενικό βαθμό πτυχίου 7/10 και άνω. Αντίστοιχος βαθμός απαιτείται και από υποψήφιους απόφοιτους άλλων Πανεπιστημίων.

Οι υποψήφιοι που θα πληρούν τα κριτήρια θα κληθούν σε συνέντευξη. Επίσης, θα πρέπει να επιτύχουν σε γραπτές εξετάσεις σε μία από τις βασικές ευρωπαϊκές γλώσσες που θα έχουν δηλώσει (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά).

Η γλώσσα διδασκαλίας και συγγραφής της μεταπτυχιακής διατριβής είναι η Ελληνική

Αριθμός εισακτέων για Μάστερ κατ’ έτος: έξι (6).

Για την υποβολή αίτησης Οι αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

(α) Φωτοαντίγραφο πανεπιστημιακού πτυχίου ή βεβαίωση αναμενόμενης απόκτησής του πριν την έναρξη φοίτησης στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα

(β) Αναλυτική βαθμολογία

(γ) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

(δ) Δύο προπτυχιακές εργασίες αρχαιολογικού περιεχομένου ή, σε περίπτωση πιθανών υποψηφίων που ανήκουν στις κατηγορίες 1(β), 1(γ) και 1(δ) πιο πάνω, δύο προπτυχιακές εργασίες σε συναφή θέματα

(ε) Αποδεικτικά στοιχεία καλής γνώσης ξένης γλώσσας, αν υπάρχουν

(στ) Συστατικές επιστολές από δύο ακαδημαϊκούς

(ζ) Σύντομη έκθεση (μέχρι δύο σελίδες) των ερευνητικών στόχων και ενδιαφερόντων τους.

Οι φοιτητές πρέπει πάντα να συμβουλεύονται τους Κανόνες Μεταπτυχιακής φοίτησης

Επιτυχής συμπλήρωση τουλάχιστον 120 ECTS: Μαθήματα 8x10 ECTS. = 80 ECTS + 40 ECTS για τη συγγραφή μεταπτυχιακής εργασίας.

Το σύστημα βαθμολογίας των μαθημάτων είναι αριθμητικό, από 0 μέχρι 10, ανά 1/2 της μονάδας. Κατώτατο όριο επιτυχίας είναι ο βαθμός 5. Ο τελικός βαθμός ενός μεταπτυχιακού φοιτητή υπολογίζεται ως ο σταθμικός μέσος όρος όλων των μαθημάτων που ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς. Η στάθμιση βασίζεται στις π.μ. του κάθε μαθήματος.
Σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών μαθήματα μπορούν να βαθμολογούνται με Επιτυχία/Αποτυχία. Τα μαθήματα αυτά δε θα προσμετρώνται στο σταθμικό μέσο όρο του φοιτητή, και δε μπορούν να υπερβαίνουν το 25% των π.μ. του προγράμματος εξαιρουμένων των π.μ. της διατριβής.
Ο τελικός βαθμός για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας καταχωρείται στο τελευταίο εξάμηνο της εκπόνησής της. Η διατριβή επιπέδου Μάστερ αξιολογείται ποιοτικά με τους χαρακτηρισμούς Άριστα, Λίαν Καλώς, Καλώς και Αποτυχία.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Επαγγελματικά Προφίλ Αποφοίτων

Με βάση τους στόχους, την οργάνωση των σπουδών και την εκπαίδευση των φοιτητών του προγράμματος, οι απόφοιτοί του θα είναι ικανοί να ανταποκριθούν σε ένα ευρύτατο φάσμα επαγγελματικών και ερευνητικών τομέων:

• Σε Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα
• Σε Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς που εξειδικεύονται στην προβολή, προστασία και διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς
• Υπουργεία, Φορείς και Οργανισμοί του Δημοσίου με αντικείμενο την οργάνωση, διαχείριση και ανάδειξη μουσείων και μνημείων.
• Υπουργεία Παιδείας, Πολιτισμού, Τουρισμού, Εξωτερικών, Συγκοινωνιών και έργων, κ.ά.
• Διπλωματική Υπηρεσία
• Εθνικούς και διεθνείς Φορείς και Οργανισμούς για την προβολή και διαχείριση της Πολιτισμικής Κληρονομιάς.
• Φορείς υποστήριξης και προαγωγής έρευνας (Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, Υπουργεία), και φορείς παραγωγής στελεχών έρευνας σε τομείς πολιτισμού
• Οργανισμούς και Φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αντικείμενο την διαμόρφωση στρατηγικών σχεδίων για τον πολιτισμό.
• Μουσεία, Πινακοθήκες, Εκθέσεις Τέχνης και Πολιτιστικούς Οργανισμούς.
• Εταιρείες παραγωγής πολυμέσων με έμφαση στην προβολή της πολιτιστικής
κληρονομιάς (3D Graphics,CD-ROM, παρουσιάσεις στο Διαδίκτυο).

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Οι απόφοιτοι μπορούν να εισαχθούν σε Διδακτορικά προγράμματα

Top