Εκτύπωση     Κλείσιμο

Προβολή Στοιχείων Μαθήματος

Τμήμα Μαθήματος: Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
Κωδικός Μαθήματος: ΜΑΣ 052
Τίτλος Μαθήματος: Μαθηματικά για Κοινωνικές Επιστήμες
Αριθμός Κατανεμόμενων Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 5
Επίπεδο Μαθήματος: 1ος Κύκλος (Πτυχίο) 
Έτος Σπουδών (κατά περίπτωση):
Εξάμηνο/Τρίμηνο όταν Προσφέρεται το Μάθημα: Χειμερινό Εξάμηνο 
Όνομα Διδάσκοντος (-ων): Μακρίδης Αντρέας 
Διαλέξεις/Εβδομάδα: 2 (1.5 ώρες ανά διάλεξη) 
Εργαστήρια/Εβδομάδα: 1 (1 ώρες ανά διάλεξη) 
Φροντιστήρια/Εβδομάδα: -- 
Σκοπός και Στόχοι του Μαθήματος: Εισαγωγή σε μαθηματικές έννοιες και τεχνικές που χρησιμοποιούνται στις Κοινωνικές Επιστήμες.  
Μαθησιακά Αποτελέσματα του Μαθήματος:

Με την επιτυχή αποπεράτωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα μπορούν να:

 • χειριστούν μαθηματικές ποσότητες με πραγματικούς αριθμούς (π.χ. ρίζες, κλάσματα κλπ)
 • λύνουν εξισώσεις και ανισότητες 1ου και 2ου βαθμού
 • χειριστούν συναρτήσεις σε Καρτεσιανές συντεταγμένες, συμπεριλαμβανομένων και των γραφημάτων τους
 • λύνουν γραμμικά συστήματα εξισώσεων
 • κάνουν πράξεις με πίνακες
 • υπολογίσουν τον αντίστροφο ενός πίνακα
 • χρησιμοποιήσουν τις βασικές αρχές απαρίθμησης
 • υπολογίσουν δεσμευμένες πιθανότητες είτε απευθείας, είτε με χρήση του θεωρήματος του Bayes, καθώς και να μπορούν να ελέγξουν ανεξαρτησία ενδεχομένων
 • δουλέψουν με διακριτές και συνεχείς τυχαίες και ειδικά με την Διωνυμική κατανομή και την Κανονική κατανομή.
 • να υπολογίσουν την προσέγγιση της Διωνυμικής κατανομής από την Κανονική κατανομή.
 • γνωρίσουν τι είναι η μέση τιμή και η διασπορά και να μπορεί να τις υπολογίσουν σε διάφορες κατανομές 

 
Προαπαιτούμενα: Δεν Εφαρμόζεται 
Συναπαιτούμενα: Δεν Εφαρμόζεται 
Περιεχόμενο Μαθήματος:

Επανάληψη Άλγεβρας
Σύνολα πραγματικών αριθμών, Ιδιότητες πραγματικών αριθμών, Δυνάμεις, Ρίζες, πράξεις με αλγεβρικές ποσότητες, παραγοντοποίηση, κλάσματα, εξισώσεις 1ου και 2ου βαθμού

Εφαρμογές της άλγεβρας
Εφαρμογές εξισώσεων, γραμμικές ανισότητες, εφαρμογές ανισοτήτων, απόλυτη τιμή, αθροίσματα, ακολουθίες

Συναρτήσεις και γραφήματα
Συναρτήσεις, συνδυασμός συναρτήσεων, αντίστροφη συνάρτηση, γράφημα συνάρτησης, συμμετρίες, ανάκλαση και μετατόπιση, συναρτήσεις πολλών μεταβλητών.

Ευθείες, παραβολές και συστήματα
Ευθείες, εφαρμογές γραμμικών συναρτήσεων, συναρτήσεις 2ης τάξης, συστήματα γραμμικών εξισώσεων, μη-γραμμικά συστήματα εξισώσεων, εφαρμογές συστημάτων

Εκθετική και λογαριθμική συνάρτηση
Εκθετικές συναρτήσεις, λογαριθμικές συναρτήσεις, ιδιότητες

Άλγεβρα πινάκων
Πίνακες, πράξεις πινάκων, γραμμικά συστήματα, αντίστροφος πίνακας, απαλοιφή Gauss

Γραμμικός προγραμματισμός (προαιρετικό)
Γραμμικές ανισότητες σε δύο μεταβλητές, γραμμικός προγραμματισμός, η μέθοδος Simplex Method, ελαχιστοποίηση, δυικό πρόβλημα

Εισαγωγή στις πιθανότητες και στατιστική
Αρχές Απαρίθμησης, μεταθέσεις , συνδυαστική , δειγματικοί χώροι, ενδεχόμενα, πιθανότητες, δεσμευμένες πιθανότητες, ανεξαρτησία, θεώρημα του Bayes

Επιπλέον Ενότητες από την Θεωρία Πιθανοτήτων
Διακριτές Τυχαίες Μεταβλητές και Αναμενόμενη Τιμή, Διωνυμική, Αλυσίδες Markov.

Όρια και συνέχεια
Όρια, συνέχεια, εφαρμογή συνέχειας σε ανισότητες

Συνεχείς Τυχαίες Μεταβλητές
Συνεχείς Τυχαίες Μεταβλητές, Κανονική κατανομή, Κανονική Προσέγγιση στην Διωνυμική Κατανομή.

 
Διδακτικές Μέθοδοι: Διαλέξεις, δραστηριότητες, συζήτηση  
Απαιτούμενη Βιβλιογραφία: Introductory Mathematical Analysis for Business, Economics, and the Life and Social Sciences’, 14th Ed. των Ernest F Haeussler, Richard S. Paul και Richard J. Wood (2021)  
Μέθοδοι Αξιολόγησης και Κριτήρια: 2 ενδιάμεσες εξετάσεις και 1 τελική εξέταση 
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με Πρόσωπο 
Πρακτική Άσκηση: Δεν Εφαρμόζεται