Εκτύπωση     Κλείσιμο

Προβολή Στοιχείων Μαθήματος

Τμήμα Μαθήματος: Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
Κωδικός Μαθήματος: ΜΑΣ 051
Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγικά Μαθηματικά και Στατιστικές Μέθοδοι
Αριθμός Κατανεμόμενων Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 5
Επίπεδο Μαθήματος: 1ος Κύκλος (Πτυχίο) 
Έτος Σπουδών (κατά περίπτωση):
Εξάμηνο/Τρίμηνο όταν Προσφέρεται το Μάθημα: Χειμερινό Εξάμηνο 
Εαρινό Εξάμηνο
Όνομα Διδάσκοντος (-ων): Τσάλτας Κωνσταντίνος
Μακρίδης Αντρέας
 
Διαλέξεις/Εβδομάδα: 2 (1.5 ώρες ανά διάλεξη) 
Εργαστήρια/Εβδομάδα: 1 (1 ώρες ανά διάλεξη) 
Φροντιστήρια/Εβδομάδα: -- 
Σκοπός και Στόχοι του Μαθήματος: Να αποκτήσουν οι φοιτητές των επιστημών αγωγής το απαραίτητο μαθηματικό/στατιστικό υπόβαθρο.  
Μαθησιακά Αποτελέσματα του Μαθήματος: Με τη συμπλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται τις βασικές έννοιες των πιθανοτήτων και της στατιστικής και να είναι σε θέση να εφαρμόσουν διάφορες στατιστικές τεχνικές σε θέματα που αφορούν την ειδικότητά τους.  
Προαπαιτούμενα: Δεν Εφαρμόζεται 
Συναπαιτούμενα: Δεν Εφαρμόζεται 
Περιεχόμενο Μαθήματος:

Σύνολο πραγματικών αριθμών, ιδιότητες πραγματικών αριθμών, δυνάμεις, ρίζες, πράξεις με αλγεβρικές ποσότητες, παραγοντοποίηση, κλάσματα, εξισώσεις 1ου και 2ου βαθμού, εφαρμογές εξισώσεων, γραμμικές ανισότητες, εφαρμογές ανισοτήτων, απόλυτη τιμή, αθροίσματα, ακολουθίες, συναρτήσεις, γράφημα συνάρτησης, πιθανότητα, μοντέλα κάλπης, δειγματοληψία, γραφικές παραστάσεις δεδομένων, κλίμακες μέτρησης, κέντρο κατανομής των παρατηρήσεων,  μέτρα διασποράς των παρατηρήσεων, έλεγχοι υποθέσεων, διαστήματα εμπιστοσύνης, συσχέτιση.

 
Διδακτικές Μέθοδοι: Διαλέξεις και φροντιστηριακές συναντήσεις  
Απαιτούμενη Βιβλιογραφία:

  1. Τ. Χριστοφίδη: Στατιστικές Μέθοδοι (Πρόχειρες Σημειώσεις)
  2. D. Freedman, R. Pisani, R. Purves and A. Adhikari: Statistics, (latest edition) Norton
  3.  Haussler, E.F., Paul, R.S. and Wood, R.J. (2021). Introductory Mathematical Analysis for Business, Economics, and the Life and Social Sciences, 14th Edition. 

 
Μέθοδοι Αξιολόγησης και Κριτήρια: 1 ενδιάμεση (35%), 3 quizzes, 15 λεπτών το καθένα (συνολικά 15%), τελική εξέταση (50%) 
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με Πρόσωπο 
Πρακτική Άσκηση: Δεν Εφαρμόζεται