Εκτύπωση     Κλείσιμο

Προβολή Στοιχείων Μαθήματος

Τμήμα Μαθήματος: Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
Κωδικός Μαθήματος: ΜΑΣ 012
Τίτλος Μαθήματος: Απειροστικός Λογισμός Ι
Αριθμός Κατανεμόμενων Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 5
Επίπεδο Μαθήματος: 1ος Κύκλος (Πτυχίο) 
Έτος Σπουδών (κατά περίπτωση):
Εξάμηνο/Τρίμηνο όταν Προσφέρεται το Μάθημα: Χειμερινό Εξάμηνο 
Όνομα Διδάσκοντος (-ων): Γιώργος Γεωργίου, Χαράλαμπος Ευριπίδου 
Διαλέξεις/Εβδομάδα: 2 (1.5 ώρες ανά διάλεξη) 
Εργαστήρια/Εβδομάδα: -- 
Φροντιστήρια/Εβδομάδα: 1 (1 ώρες ανά διάλεξη) 
Σκοπός και Στόχοι του Μαθήματος: Η εισαγωγή στις βασικές έννοιες και η εξοικείωση με τα κύρια θεωρήματα και τις τεχνικές του απειροστικού λογισμού. Το μάθημα είναι σχεδιασμένο για φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής.  
Μαθησιακά Αποτελέσματα του Μαθήματος: Οι φοιτητές μαθαίνουν να βρίσκουν όρια, να παραγωγίσουν και να ολοκληρώνουν. Εμφαση δίνεται στις εφαρμογές των παραγώγων και των ολοκληρωμάτων.  
Προαπαιτούμενα: Δεν Εφαρμόζεται 
Συναπαιτούμενα: Δεν Εφαρμόζεται 
Περιεχόμενο Μαθήματος: • Εισαγωγικές Έννοιες
• Συναρτήσεις. Όρια και συνέχεια συναρτήσεων
• Παράγωγος και εφαρμογές της
• Ολοκλήρωμα. Αόριστο και ορισμένο ολοκλήρωμα. Θεμελιώδη θεωρήματα του απειροστικού λογισμού. Τεχνικές ολοκλήρωσης.
 
Διδακτικές Μέθοδοι: Διαλέξεις και ασκήσεις.  
Απαιτούμενη Βιβλιογραφία: 1. H. Anton, I. Bivens, S. Davis, CALCULUS (10th Edition), John Wiley & Sons, 2013
2. Γ. Γεωργίου, Χ. Σοφοκλέους, Σημειώσεις Μαθηματικών, Τόμος Α’,
Κατζιηλάρης, 1995.
 
Μέθοδοι Αξιολόγησης και Κριτήρια: 1 Ενδιάμεση, 4 κουίζ, Συμμετοχή, Τελική εξέταση 
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με Πρόσωπο 
Πρακτική Άσκηση: Δεν Εφαρμόζεται