Εκτύπωση     Κλείσιμο

Προβολή Στοιχείων Μαθήματος

Τμήμα Μαθήματος: Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
Κωδικός Μαθήματος: ΜΑΣ 013
Τίτλος Μαθήματος: Απειροστ Λογισμ για Πληροφ ΙΙ
Αριθμός Κατανεμόμενων Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 5
Επίπεδο Μαθήματος: 1ος Κύκλος (Πτυχίο) 
Έτος Σπουδών (κατά περίπτωση):
Εξάμηνο/Τρίμηνο όταν Προσφέρεται το Μάθημα: Εαρινό Εξάμηνο 
Όνομα Διδάσκοντος (-ων): Βίδρας Αλέκος
Όντι Χρήστος-Ράεντ
 
Διαλέξεις/Εβδομάδα: 2 (1.5 ώρες ανά διάλεξη) 
Εργαστήρια/Εβδομάδα: -- 
Φροντιστήρια/Εβδομάδα: 1 (1 ώρες ανά διάλεξη) 
Σκοπός και Στόχοι του Μαθήματος: Εισαγωγή των φοιτητών σε βασικές έννοιες του απειροστικού λογισμού συναρτήσεων μίας μεταβλητής και ειδικότερα δυναμοσειρών, αόριστων και ορισμένων ολοκληρωμάτων και εφαρμογές αυτών στην γεωμετρία και την φυσική.  
Μαθησιακά Αποτελέσματα του Μαθήματος: Οι φοιτητές αναμένεται να
1. Αποκτήσουν στέρεο υπόβαθρο στον απειροστικό λογισμό μίας μεταβλητής.
2. Να λύνουν προβλήματα με δυναμοσειρές και ολοκληρώματα.
3. Να εφαρμόζουν την διδαχθείσα θεωρία για επίλυση γεωμετρικών και φυσικών προβλημάτων.
 
Προαπαιτούμενα: ΜΑΣ012 
Συναπαιτούμενα: Δεν Εφαρμόζεται 
Περιεχόμενο Μαθήματος: Δυναμοσειρές. Σειρές Taylor και Maclaurin. Αναλυτικές συναρτήσεις. Αόριστα ολοκληρώματα. Ορισμένα ολοκληρώματα. Γεωμετρικές εφαρμογές του ορισμένου ολοκληρώματος. Εμβαδά, όγκοι και μήκος καμπύλης.
Γενικευμένα ολοκληρώματα.
 
Διδακτικές Μέθοδοι: Διαλέξεις και φροντιστήρια  
Απαιτούμενη Βιβλιογραφία: Calculus, Late Transcedentals, 10th Edition, Howard Anton, Irl Bivens, Stephens Davis.  
Μέθοδοι Αξιολόγησης και Κριτήρια: Ενδιάμεση και τελική εξέταση 
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με Πρόσωπο 
Πρακτική Άσκηση: Δεν Εφαρμόζεται