Εκτύπωση     Κλείσιμο

Προβολή Στοιχείων Μαθήματος

Τμήμα Μαθήματος: Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
Κωδικός Μαθήματος: ΜΑΣ 061
Τίτλος Μαθήματος: Στατιστική Ανάλυση Ι
Αριθμός Κατανεμόμενων Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 6
Επίπεδο Μαθήματος: 1ος Κύκλος (Πτυχίο) 
Έτος Σπουδών (κατά περίπτωση):
Εξάμηνο/Τρίμηνο όταν Προσφέρεται το Μάθημα: Χειμερινό Εξάμηνο 
Εαρινό Εξάμηνο
Όνομα Διδάσκοντος (-ων): Μαραγκός Χρίστος 
Διαλέξεις/Εβδομάδα: 2 (0 ώρες ανά διάλεξη) 
Εργαστήρια/Εβδομάδα: 1 (-- ώρες ανά διάλεξη) 
Φροντιστήρια/Εβδομάδα: -- 
Σκοπός και Στόχοι του Μαθήματος: Εξοικοίωση με τις βασικές έννοιες και μεθόδους της στατιστικής.  
Μαθησιακά Αποτελέσματα του Μαθήματος: Οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με τις βασικές αρχές των στατιστικών μεθόδων όπως οι περιγραφικές στατιστικές κλπ  
Προαπαιτούμενα: Δεν Εφαρμόζεται 
Συναπαιτούμενα: Δεν Εφαρμόζεται 
Περιεχόμενο Μαθήματος:
 1. Περιγραφική Στατιστική, 
 2. Πιθανότητες (ερμηνεία πιθανότητας, 
 3. δεσμευμένη πιθανότητα, Θεώρημα Bayes), 
 4. Συνδυαστική, 
 5. Κατανομές, 
 6. Κεντρικό Οριακό Θεώρημα, 
 7. Εκτιμητική και
 8. Στατιστική Συμπερασματολογία (Διαστήματα Εμπιστοσύνης, Έλεγχοι Υποθέσεων, σύγκριση μεταξύ δύο πληθυσμών).

 
Διδακτικές Μέθοδοι: Διαλέξεις 3 ώρες την εβδομάδα και 1 ώρα φροντιστήριο στο οποίο λύνονται κυρίως ασκήσεις.  
Απαιτούμενη Βιβλιογραφία:
 1. Βόντα, Ι. και Καραγρηγορίου, Α. (2015). Εφαρμοσμένη Στατιστική Ανάλυση & Στοιχεία Πιθανοτήτων, Αναθεωρημένη έκδοση, Εκδόσεις Παρασκήνιο, Σπύρος Μαρίνης Σ. και Σια ΟΕ, Σόλωνος 76, Αθήνα.
 2. Johnson, R. & Bhattacharyya, G. (1992) Statistics: Principles & Methods, J. Wiley.
 3. Οποιοδήποτε βιβλίο στην Εισαγωγή στη Στατιστική
 
Μέθοδοι Αξιολόγησης και Κριτήρια: Μία ενδιάμεση 40 % ή 2 ενδιάμεσες και μία τελική εξέταση 60% 
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με Πρόσωπο 
Πρακτική Άσκηση: Δεν Εφαρμόζεται