Εκτύπωση     Κλείσιμο

Προβολή Στοιχείων Μαθήματος

Τμήμα Μαθήματος: Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
Κωδικός Μαθήματος: ΜΑΣ 007
Τίτλος Μαθήματος: Ιστορία των Μαθηματικών
Αριθμός Κατανεμόμενων Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 5
Επίπεδο Μαθήματος: 1ος Κύκλος (Πτυχίο) 
Έτος Σπουδών (κατά περίπτωση):
Εξάμηνο/Τρίμηνο όταν Προσφέρεται το Μάθημα: Εαρινό Εξάμηνο 
Όνομα Διδάσκοντος (-ων): Νικόλαος Στυλιανόπουλος 
Διαλέξεις/Εβδομάδα: 2 (2 ώρες ανά διάλεξη) 
Εργαστήρια/Εβδομάδα: -- 
Φροντιστήρια/Εβδομάδα: -- 
Σκοπός και Στόχοι του Μαθήματος: Η εξοικείωση με την έννοια του απείρου και οι δυσκολίες που αντιμετώπισε με αυτό διαχρονικά η ανθρώπινη διανόηση, καθώς και ο τρόπος με τον όποιο
έγινε κατανοητό. Τα όρια των επιστημών, οι έννοιες του αποδείξιμου και μη- αποδείξιμου. Η ομορφιά των πρώτων αριθμών. Τα μαθηματικά των αρχαίων Ελλήνων και ο τρόπος που επηρέασαν την εξέλιξη της Φιλοσοφίας και των Επιστημών. Ουτοπικές αναζητήσεις στα Μαθηματικά. Ήρωες και ημίθεοι των Μαθηματικών. Η εισαγωγή στην Φιλοσοφία των Μαθηματικών
 
Μαθησιακά Αποτελέσματα του Μαθήματος: Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα Μαθηματικά επηρέασαν (και εξακολουθούν να επηρεάζουν) τις άλλες Επιστήμες, τα Γράμματα και τις Τέχνες, καθώς και την Φιλοσοφία.  
Προαπαιτούμενα: Δεν Εφαρμόζεται 
Συναπαιτούμενα: Δεν Εφαρμόζεται 
Περιεχόμενο Μαθήματος: Η τιθάσευση του απείρου και η μοίρα του Cantor. Θεμέλια των Μαθηματικών: απώλεια και εύρεση. Το θεώρημα των πρώτων αριθμών και η εικασία του Riemann. Λύσεις εξισώσεων: η αναζήτηση μιας ανύπαρκτης φόρμουλας. Αρχιμήδης, ο μεγαλύτερος όλων, Newton και Gauss. Τα μαθηματικά των αρχαίων Ελλήνων. Το ανύπαρκτο "Nobel Μαθηματικών" και άλλα έπαθλα. Πρόσφατες κατακτήσεις και εντυπωσιακές αποδείξεις  
Διδακτικές Μέθοδοι: Γίνεται εισαγωγή σημαντικών μαθηματικών εννοιών και βιογραφικών στοιχείων και στην συνέχεια το ακροατήριο εμπλέκεται σε συζήτηση με σκοπό την κατανόηση των εννοιών και τον τρόπο με τον οποίο επηρέασαν μεταγενέστερες εξελίξεις.  
Απαιτούμενη Βιβλιογραφία: P.J. Davis and R. Hersh, The Mathematical Experience, Pelican, 1986 Singh, Fermat's Last Theorem, 4th Estate, 1997
M. Kline, Mathematical Thought from Ancient to Modern Times, OUP, 1972
S. Hollingdale, Makers of Mathematics, Pelican Books, 1989
 
Μέθοδοι Αξιολόγησης και Κριτήρια: Ενδιάμεση Εξέταση 4/10, Τελική Εξέταση 6/10 
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με Πρόσωπο 
Πρακτική Άσκηση: Δεν Εφαρμόζεται