Εκτύπωση     Κλείσιμο

Προβολή Στοιχείων Μαθήματος

Τμήμα Μαθήματος: Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
Κωδικός Μαθήματος: ΜΑΣ 026
Τίτλος Μαθήματος: Μαθηματικά για Μηχανικούς ΙΙ
Αριθμός Κατανεμόμενων Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 5
Επίπεδο Μαθήματος: 1ος Κύκλος (Πτυχίο) 
Έτος Σπουδών (κατά περίπτωση):
Εξάμηνο/Τρίμηνο όταν Προσφέρεται το Μάθημα: Εαρινό Εξάμηνο 
Όνομα Διδάσκοντος (-ων):
Πετρίδης Γιώργος
Μίτιλλος Χριστόδουλος
Ευριπίδου Χαράλαμπος
 
Διαλέξεις/Εβδομάδα: 2 (2 ώρες ανά διάλεξη) 
Εργαστήρια/Εβδομάδα: -- 
Φροντιστήρια/Εβδομάδα: -- 
Σκοπός και Στόχοι του Μαθήματος: Η εισαγωγή στις συναρτήσεις πολλών μεταβλητών και τις βασικές έννοιες και τεχνικές και τα βασικά θεωρήματα Διανυσματικού Λογισμού. Το μάθημα είναι σχεδιασμένο για φοιτητές της Πολυτεχνικής Σχολής  
Μαθησιακά Αποτελέσματα του Μαθήματος: Εξοικείωση με τις συναρτήσεις πολλών μεταβλητών, τις μερικές παραγώγους, τα πολλαπλά, επικαμπύλια και επιφανειακά ολοκληρώματα και τα βασικά ολοκληρωτικά θεωρήματα του Διανυσματικού Λογισμού.  
Προαπαιτούμενα: Δεν Εφαρμόζεται 
Συναπαιτούμενα: Μαθηματικά για Μηχανικούς Ι 
Περιεχόμενο Μαθήματος: Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών. Μερικές παραγώγοι. Κλίση, απόκλιση, στροβιλισμός. Καμπύλες στο χώρο. Διπλά και τριπλά ολοκληρώματα. Αλλαγή μεταβλητών. Ιακωβιανές. Πολικές, κυλινδρικές και σφαιρικές συντεταγμένες. Επικαμπύλια και επιφανειακά ολοκληρώματα. Θεωρήματα Green, Stokes και Gauss. Εφαρμογές.  
Διδακτικές Μέθοδοι: Διαλέξεις και φροντιστήρια. 
Απαιτούμενη Βιβλιογραφία: J. Marsden και A. Tromba, Διανυσματικός Λογισμός (Μετάφραση Α. Γιαννόπουλος), Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 1992
H. Anton, I. Bivens, S. Davis, Calculus (10th edi.), John Wiley & Sons, Singapore, 2013.
 
Μέθοδοι Αξιολόγησης και Κριτήρια: Ενδιάμεση Εξέταση (30%), Τελική Εξέταση (40%-70%), Προαιρετική Συμμετοχή (0-10%), 4 Προαιρετικά Δοκίμια (0-20%) 
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με Πρόσωπο 
Πρακτική Άσκηση: Δεν Εφαρμόζεται