Εκτύπωση     Κλείσιμο

Προβολή Στοιχείων Μαθήματος

Τμήμα Μαθήματος: Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
Κωδικός Μαθήματος: ΜΑΣ 027
Τίτλος Μαθήματος: Μαθηματικά για Μηχανικούς ΙΙΙ
Αριθμός Κατανεμόμενων Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 5
Επίπεδο Μαθήματος: 1ος Κύκλος (Πτυχίο) 
Έτος Σπουδών (κατά περίπτωση):
Εξάμηνο/Τρίμηνο όταν Προσφέρεται το Μάθημα: Χειμερινό Εξάμηνο 
Εαρινό Εξάμηνο
Όνομα Διδάσκοντος (-ων): Μίτιλλος Χριστόδουλος
Πετρίδης Γιώργος
 
Διαλέξεις/Εβδομάδα: 2 (1.5 ώρες ανά διάλεξη) 
Εργαστήρια/Εβδομάδα: -- 
Φροντιστήρια/Εβδομάδα: 1 (1 ώρες ανά διάλεξη) 
Σκοπός και Στόχοι του Μαθήματος: Μέθοδοι επίλυσης Διαφορικών Εξισώσεων που είναι αναγκαίες για Μηχανικούς.  
Μαθησιακά Αποτελέσματα του Μαθήματος: Κατανόηση μεθόδων επίλυσης Διαφορικών Εξισώσεων 1ης και 2ης τάξης και συστήματα γραμμικών διαφορικών εξισώσεων με έμφαση στις εφαρμογές σε προβλήματα μηχανικής.  
Προαπαιτούμενα: Δεν Εφαρμόζεται 
Συναπαιτούμενα: Δεν Εφαρμόζεται 
Περιεχόμενο Μαθήματος: Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις. Εξισώσεις χωριζομένων μεταβλητών. Πλήρεις εξισώσεις. Ολοκληρωτικοί παράγοντες. Επίλυση γραμμικών και μη-γραμμικών διαφορικών εξισώσεων πρώτης τάξης. Διαφορικές εξισώσεις δεύτερης τάξης. Θεμελιώδεις λύσεις ομογενών εξισώσεων. Το μη- ομογενές πρόβλημα. Μέθοδος προσδιοριστέων συντελεστών και μεταβολής των παραμέτρων. Λύσεις με δυναμοσειρές. Εφαρμογές συνήθων διαφορικών εξισώσεων. Συστήματα γραμμικών διαφορικών εξισώσεων. Μετασχηματισμός Laplace  
Διδακτικές Μέθοδοι: Διαλέξεις και φροντιστήρια. 
Απαιτούμενη Βιβλιογραφία: W.E. Boyce, R.C. DiPrima. Στοιχειώδεις διαφορικές εξισώσεις και προβλήματα συνοριακών τιμών, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΕΜΠ, Αθήνα, 1999.

W.E.Boyce & R.C. Diprima, Elementary Differential Equations and Boundary Problems, 8th Edition Wiley 2005.
 
Μέθοδοι Αξιολόγησης και Κριτήρια: Μια ενδιάμεση εξέταση (40%) και τελική εξέταση (60%) 
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με Πρόσωπο 
Πρακτική Άσκηση: Δεν Εφαρμόζεται