Εκτύπωση     Κλείσιμο

Προβολή Στοιχείων Μαθήματος

Τμήμα Μαθήματος: Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
Κωδικός Μαθήματος: ΜΑΣ 030
Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στις Πιθανότητες και Στατιστική
Αριθμός Κατανεμόμενων Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 5
Επίπεδο Μαθήματος: 1ος Κύκλος (Πτυχίο) 
Έτος Σπουδών (κατά περίπτωση):
Εξάμηνο/Τρίμηνο όταν Προσφέρεται το Μάθημα: Εαρινό Εξάμηνο 
Όνομα Διδάσκοντος (-ων): Τσάλτας Κωνσταντίνος
Μακρίδης Αντρέας
 
Διαλέξεις/Εβδομάδα: 2 (1.5 ώρες ανά διάλεξη) 
Εργαστήρια/Εβδομάδα: 1 (1 ώρες ανά διάλεξη) 
Φροντιστήρια/Εβδομάδα: -- 
Σκοπός και Στόχοι του Μαθήματος: Η παροχή βασικών γνώσεων πιθανοτήτων και στατιστικής σε φοιτητές της πολυτεχνικής σχολής που είναι χρήσιμες για το γνωστικό τους αντικείμενο.  
Μαθησιακά Αποτελέσματα του Μαθήματος: Με τη συμπλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν εξοικειωθεί με βασικές έννοιες των πιθανοτήτων και της στατιστικής και θα έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις για εφαρμογή των διαφόρων στατιστικών μεθόδων στο δικό τους γνωστικό αντικείμενο.  
Προαπαιτούμενα: Δεν Εφαρμόζεται 
Συναπαιτούμενα: Δεν Εφαρμόζεται 
Περιεχόμενο Μαθήματος: Περιγραφική στατιστική. Μέτρα κεντρικής τάσης και διασποράς. Πιθανότητες. Εκθετικές οικογένειες κατανομών. ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ: Σημειοεκτιμητική, επάρκεια και πληρότητα. Διάστημα εμπιστοσύνης για τη μέση τιμή, για τη διασπορά, τη διαφορά των μέσων ανεξαρτήτων και ζευγαρωτών δειγμάτων, το λόγο των διασπορών ανεξαρτήτων δειγμάτων, την αναλογία και τη σύγκριση των αναλογιών ανεξαρτήτων και ζευγαρωτών δειγμάτων. ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩN: Μηδενική υπόθεση – Εναλλακτική υπόθεση, Σφάλμα τύπου Ι και ΙΙ. Έλεγχος για τη μέση τιμή σε μικρά και μεγάλα δείγματα. Έλεγχος για τη σύγκριση μέσων τιμών ανεξάρτητων και ζευγαρωτών δειγμάτων. Έλεγχος για τη διασπορά, και τη σύγκριση των διασπορών δύο πληθυσμών. Έλεγχοι για την αναλογία και τη σύγκριση αναλογιών. Απλή γραμμική παλινδρόμηση, ανάλυση διασποράς.  
Διδακτικές Μέθοδοι: Διαλέξεις (3 ώρες), φροντιστηριακές ασκήσεις (1 ώρα)  
Απαιτούμενη Βιβλιογραφία: 1. Devore J. : Probability and Statistics for Engineering and the Sciences, Brooks/Cole 2012
2. Ross, S.: Introduction to Probability and Statistics for Engineers and Scientists, Academic Press, 2004.
 
Μέθοδοι Αξιολόγησης και Κριτήρια: Ενδιάμεσες εξετάσεις, τελική εξέταση 
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με Πρόσωπο 
Πρακτική Άσκηση: Δεν Εφαρμόζεται