Εκτύπωση     Κλείσιμο

Προβολή Στοιχείων Μαθήματος

Τμήμα Μαθήματος: Τμήμα Φυσικής
Κωδικός Μαθήματος: ΦΥΣ 322
Τίτλος Μαθήματος: Εργαστηριακή Φυσική ΙΙ
Αριθμός Κατανεμόμενων Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 6
Επίπεδο Μαθήματος: 1ος Κύκλος (Πτυχίο) 
Έτος Σπουδών (κατά περίπτωση):
Εξάμηνο/Τρίμηνο όταν Προσφέρεται το Μάθημα: Χειμερινό Εξάμηνο 
Όνομα Διδάσκοντος (-ων):
Πάνος Ραζής
 
Διαλέξεις/Εβδομάδα: -- 
Εργαστήρια/Εβδομάδα: 1 (5 ώρες ανά διάλεξη) 
Φροντιστήρια/Εβδομάδα: -- 
Σκοπός και Στόχοι του Μαθήματος:
Η εξάσκηση των τελειόφοιτων φοιτητών σε ένα σύγχρονο εργαστηριακό περιβάλλον, αποτελεί ένα αναγκαίο συστατικό και απαραίτητο εφόδιο ενός πτυχίου φυσικής, ανεξάρτητα με την κατεύθυνση και τον επαγγελματικό προσανατολισμό που θα ακολουθήσουν αργότερα. Ειδικά όμως οι σύγχρονες απαιτήσεις στην αγορά εργασίας επιβάλλουν την απόκτηση εμπειρίας εκ μέρους των φοιτητών στις νέες τεχνολογίες αναφορικά με υπολογιστικά και ηλεκτρονικά συστήματα, ανιχνευτικές διατάξεις, συσκευές Lasers, κυκλώματα μικροηλεκτρονικής, κτλ.

Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει μια σειρά από θεμελιώδη πειράματα Ατομικής και Πυρηνικής Φυσικής με κύρια έμφαση στην αυτονομία και αυτοτέλεια κάθε πειράματος. Επίσης ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην χρήση υπολογιστών τόσο για τη λήψη όσο και για την επεξεργασία και ανάλυση των πειραματικών δεδομένων. 
 
Μαθησιακά Αποτελέσματα του Μαθήματος:
Οι φοιτητές αποκτούν συστηματική εμπειρία και τριβή αναφορικά: Με την χρήση ηλεκτρονικών συσκευών (παλμογράφων, πολύμετρων, τεσλάμετρων, τροφοδοτικών υψηλής τάσης, προ-ενισχυτών, κυρίως ενισχυτών, μονάδων ADC, αναλυτές πολυκαναλιών), ανιχνευτών πυρηνικών ακτινοβολιών, λογισμικό Maestro για την λήψη και βαθμονόμηση ενεργειακών φασμάτων, λογισμικό Origin για την προσαρμογή (fitting) θεωρητικών συναρτήσεων στα πειραματικά δεδομένα, και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων (γραφικών παραστάσεων).    
 
Προαπαιτούμενα: Δεν Εφαρμόζεται 
Συναπαιτούμενα: Δεν Εφαρμόζεται 
Περιεχόμενο Μαθήματος:
Εισαγωγή: Κατανομές Gauss και Poisson, Μέθοδος των Ελαχίστων Τετραγώνων (Least Squares Method), Αλληλεπίδραση Φορτισμένων Σωματιδίων με την Ύλη, Στοιχεία Πυρηνικών Ηλεκτρονικών. Πειράματα: 1) Ειδικό Φορτίο του Ηλεκτρονίου 2) Παρατήρηση του Φαινομένου Ζeemann 3) Συντονισμός Spin του Ηλεκτρονίου 4) Το Φαινόμενο Compton 5) Ακτίνες-Χ και Νόμος του Moseley 6) Σκέδαση Rutherford 7)Φασματοσκοπία Σωματιδίων α 8) Φασματοσκοπία Σωματιδίων β 9) Φασματοσκοπία Ακτίνων γ 10) Ο Μετρητής Geiger-Müller.
 
Διδακτικές Μέθοδοι:
Εισαγωγή και εξέταση των φοιτητών στο θεωρητικό μέρος κάθε πειράματος πριν την διεξαγωγή του. Εκτέλεση των πειραμάτων με την εποπτεία του διδάσκοντος και του τεχνικού εργαστηρίων. Παράδοση πριν την αποχώρηση τους από το εργαστήριο όλων των μετρήσεων που πήραν. 
 
Απαιτούμενη Βιβλιογραφία:
  1. Χ. Τσέρτος, "Εργαστηριακή Φυσική ΙΙ", Περιεκτικές Σημειώσεις, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία 2016 (Κύριο βοήθημα).
  2. P. R. Bevington, "Data Reduction and Error Analysis for Physical Science", McGraw-Hill Book Company, New York.
  3. W. R. Leo, "Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments", Springer-Verlag, Berlin , Heidelberg.
  4. N. Tsoulfanidis, "Measurement and Detection of Radiation", McGraw-Hill, New York.
  5. A. Melissinos, "Experiments in Modern Physics", Academic Press.
  6. K. S. Krane, "Introductory Nuclear Physics", John Wiley & Sons, New York.
 
Μέθοδοι Αξιολόγησης και Κριτήρια:
30% Εκθέσεις (reports) με τα αποτελέσματα κάθε πειράματος, 
20% Προφορική εξέταση/παρουσίαση ενός πειράματος, 
50% Γραπτή τελική εξέταση.
 
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με Πρόσωπο 
Πρακτική Άσκηση: Δεν Εφαρμόζεται